Prejsť na obsah
Prijímacie konanie

na bakalárske štúdium pre akademický rok 2017/18

na akreditované študijné programy
Informatika, Informačná bezpečnosť a Internetové technológie.
Programy sú tiež medzinárodne akreditované IET
, Britskou radou pre inžinierstvo - British Engineering Council UK.


v NOVEJ BUDOVE
aj pre vás NOVÉ možnosti
prijímame BEZ PRIJÍMACEJ SKÚŠKY

Vedeli ste o tom, že absolventi FIIT zarábajú najviac? >>>

Pozrite si úspešné príbehy študentov >>>

Na týchto stránkach nájdete informácie o prijímacom konaní.


Študijné programy

Fakulta informatiky a informačných technológií v akademickom roku 2017/18 ponúka tieto 3-ročné a 4-ročné akreditované študijné programy v 1. stupni vysokoškolského štúdia:

Uvedené bakalárske študijné programy FIIT ponúka v dennej forme ako 3-ročné a 4-ročné.
Viac informácií o bakalárskych študijných programoch možno nájsť v časti Štúdium.

Forma štúdia:
v bakalárskom štúdiu je možné študovať v 3-ročnom (štandardnom) alebo v 4-ročnom (s posilnením matematiky a programovania v prvom roku a následným pokračovaním v štandardnom) dennom štúdiu
Informatika Informačná bezpečnosť Internetové technológie
Študenti sa naučia:
ako zisťovať, vyhľadávať, zbierať, uchovávať, zobrazovať, spracúvať a prenášať informácie v systéme a medzi systémami, navrhovať softvér a efektívne programovať, ako postupovať pri vývoji malých aj rozsiahlych softvérových systémov,
Študenti sa naučia:
ako zisťovať, vyhľadávať, zbierať, uchovávať, zobrazovať, spracúvať a prenášať informácie s dôrazom na ochranu súkromia a bezpečnosť, ako postupovať pri vývoji softvéru a efektívne programovať s dôrazom na bezpečnostné aspekty,
Študenti sa naučia:
ako funguje počítač, zosieťovať takmer čokoľvek, porozumieť operačným systémom, zostaviť a nastaviť si vlastný server, bezpečnosť prostredia, o webe a mobilných aplikáciách, ako fungujú mobilní operátori,
o podnikaní, manažmente, právnych problémoch súvisiacich s informačnými technológiami informatikou, manažérskej ekonómii.
Absolventi:
sú pripravení buď na inžinierske/magisterské štúdium v informatických alebo iných príbuzných študijných programoch a po jeho absolvovaní aj na doktorandské, alebo na bezprostredný vstup na trh práce.
Uplatnenie:
ako analytik informačných systémov, projektant počítačových systémov, manažér kvality, bezpečnostný špecialista, počítačový grafik, projektant softvérových systémov, konzultant – špecialista, projektant počítačových a komunikačných sietí, administrátor softvérových, počítačových a komunikačných systémov, prípadne ale aj zakladateľ úspešnej IT spoločnosti
v zdravotníctve, bankovníctve, telekomunikáciách, hernom priemysle, doprave, verejnej správe rôznych priemyselných podnikoch, IT spoločnostiach a ďalších na domácom i zahraničnom trhu.

Odporúčame pozrieť študijné programy pre ak. rok 2017/18 .

Ponúkame akreditované študijné programy 4-ročného bakalárskeho štúdia v študijných programoch Informatika, Informačná bezpečnosť a Internetové technológie v dennej forme. Viac informácií o študijných plánoch nájdete v brožúre Študijné programy.

 

Termín podania prihlášky

  do 31. marca 2018

Do tohto termínu musí byť na FIIT odoslaná (určujúca je pečiatka pošty) vami podpísaná prihláška spolu so všetkými prílohami (v prípade využitia e-prihlášky vám pri správnom vypĺňaní pomôže systém na webe; po e-podaní sa vygeneruje pdf dokument s vyplnenou prihláškou, ktorý vytlačíte, potvrdíte, priložíte prílohy a zašlete podľa pokynov uvedených v systéme e-prihlášky).

Využite možnosť vyplniť prihlášku na štúdium elektronicky pomocou Akademického informačného systému AIS.

15. december 2017 - spustenie e-prihlášky

 

Spôsob vyplnenia a podania prihlášky

Do prijímacieho konania je zaradený iba ten študent, ktorý odovzdá alebo odošle na Študijné oddelenie FIIT STU v termíne určenom na podávanie prihlášok správne vyplnenú prihlášku na štúdium spolu so všetkými požadovaným prílohami.

V prihláške sa neuvádza žiaden výpis známok, prihlášku podpisuje iba uchádzač. Elektronická prihláška má iba jednu stranu.

Využitím služby elektronickej prihlášky:

 • zaistíte správne vyplnenie prihlášky,
 • budete mať k dispozícii kópiu vašej prihlášky v elektronickom tvare (pdf),
 • budete môcť sledovať stav prijímacieho konania (napr. prijatie overených dokladov poštou, výsledky prijímacieho konania),
 • ušetríte na poplatku za prijímacie konanie (pozri informácie o poplatku).

Jednou prihláškou sa môžete prihlásiť na všetky tri študijné programy. Nezabudnite v nej však uviesť ich poradie.

 

Prílohy k prihláške

Uchádzač odovzdá alebo odošle do stanoveného termínu tieto prílohy k prihláške na štúdium:

 1. životopis, odporúčame použiť šablónu - spolu s prihláškou do 31. 3. 2017,
 2. doklady o štúdiu:
  • overenú kópiu maturitného vysvedčenia, uchádzači, ktorí maturujú v tom roku, v ktorom sa zúčastňujú prijímacieho konania, ju dodajú bezprostredne po vykonaní maturitnej skúšky,
  • najlepšie z hodnotení (uvedené v percentiloch) - dodať najneskôr do 15. mája 2017:
  • pre 3-ročné štúdium (neplatí pre uchádzačov, ktorí maturujú, alebo absolvujú SCIO test v školskom roku 2016/17 a povolia zaslania výsledkov na našu fakultu):
   1. hodnotenie externej časti maturitnej skúšky z matematiky potvrdené školou - platí pre uchádzačov, ktorí maturovali v predchádzajúcich školských rokoch,
   2. hodnotenie písomného testu z matematiky, vykonané a overené nezávislým posudzovateľom (najstaršie výsledky testov z 2014/15), národné porovnávacie skúšky uskutočňované spoločnosťou SCIO, s. r. o. (www.scio.sk alebo tel.: +421 948 269 298),
   pre 4-ročné štúdium (neplatí pre uchádzačov, ktorí maturujú, alebo absolvujú SCIO test v školskom roku 2016/17 a povolia zaslania výsledkov na našu fakultu):
   1. hodnotenie externej časti maturitnej skúšky z matematiky potvrdené školou, platí pre uchádzačov, ktorí ktorí maturovali v predchádzajúcich školských rokoch,
   2. hodnotenie písomného testu zo všeobecných študijných predpokladov, vykonané a overené nezávislým posudzovateľom (najstaršie výsledky testov z 2014/15), národné porovnávacie skúšky uskutočňované spoločnosťou SCIO, s. r. o. (www.scio.sk alebo tel.: +421 948 269 298)
   3. hodnotenie písomného testu z matematiky, vykonané a overené nezávislým posudzovateľom (najstaršie výsledky testov z 2014/15), národné porovnávacie skúšky uskutočňované spoločnosťou SCIO, s. r. o. (www.scio.sk alebo tel.: +421 948 269 298),
  • Výsledky za stredoškolskú činnosť - v matematickej, fyzikálnej olympiáde a olympiáde v informatike, v stredoškolskej odbornej činnosti obsahovo zameranej na oblasť informatiky a informačných technológií, ako aj v iných druhoch odbornej činnosti uchádzača.
 3. čestné prehlásenie s vlastnoručným podpisom, že jeho zdravotný stav mu umožňuje študovať na vysokej škole - spolu s prihláškou do 31. 3. 2018,
 4. uchádzač so zmenenou pracovnou schopnosťou pripojí potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti - spolu s prihláškou do 31. 3. 2018.

Uchádzači môžu priložiť aj overené kópie diplomov a ocenení získaných za vynikajúce výsledky v matematickej alebo fyzikálnej olympiáde, v stredoškolskej odbornej činnosti obsahovo zameranej na oblasť informatiky a informačných technológií, ako aj v iných druhoch odbornej činnosti uchádzača.

V prípade, že uchádzač nevyužije e-prihlášku, musí priložiť okrem príloh požadovaných v prihláške aj potvrdenie (kópiu) o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania bez ohľadu na spôsob úhrady poplatku - poštovým poukazom na účet, bankovým prevodom, internet bankingom.

V prípade, že uchádzač využije e-prihlášku, musí priložiť okrem príloh požadovaných v prihláške aj potvrdenie (kópiu) o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania iba v prípade, ak poplatok bol uhradený poštovou poukážkou.

Doklady priložené k prihláške sa uchádzačom nevracajú, zostávajú súčasťou dokladov uchádzača o štúdium.

Jednou prihláškou sa môžete prihlásiť na oba študijné programy. Nezabudnite v nej však uviesť ich poradie.

 

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania

 • 20 € – ak sa uchádzač hlási prostredníctvom elektronickej prihlášky
 • 50 € – ak uchádzač nevyužije elektronickú prihlášku
 • Spôsob úhrady poplatku:
  • poštovým poukazom na účet na adresu:
   FIIT STU v Bratislave
   Ilkovičova 2
   842 16 Bratislava 4
  • bankovým prevodom:
   číslo účtu: SK8381800000007000085552
   variabilný symbol: číslo pridelené systémom elektronickej prihlášky alebo 1101, ak uchádzač nevyužije elektronickú prihlášku
   konštantný symbol
   - pre platbu prevodom: 0558
   - pre platbu šekom: 0379

v časti „Správa pre prijímateľa“ musí uchádzač uviesť svoje meno a priezvisko

V prípade, že uchádzač nevyužije e-prihlášku, musí k prihláške priložiť aj potvrdenie (kópiu) o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania bez ohľadu na spôsob úhrady poplatku - poštovým poukazom na účet, bankovým prevodom, internet bankingom.

V prípade, že uchádzač využije e-prihlášku, musí priložiť k prihláške aj potvrdenie (kópiu) o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania iba v prípade, ak poplatok bol uhradený poštovým poukazom na účet.

 

Podmienky prijatia

 1. Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu bakalárskeho štúdia je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.
 2. Na študijné programy bakalárskeho štúdia budú prijatí všetci uchádzači zaradení do prijímacieho konania a získal v ňom min. 40 bodov, ak počet týchto uchádzačov nepresiahne počet uchádzačov, ktorý plánuje fakulta prijať na štúdium príslušného študijného programu. V opačnom prípade dekan môže zvýšiť počet prijatých uchádzačov alebo sa uskutoční výber uchádzačov vychádzajúc z poradia zostaveného na základe bodového hodnotenia, uchádzačom uvedených preferencií ohľadne študijných programov, úrovne preukázaných vedomostí a počtu uchádzačov, ktorých sa fakulta rozhodla prijať na štúdium príslušného študijného programu. Spôsob výberového konania garantuje maximálne možnú objektívnosť a transparentnosť.

Ďalšie podmienky prijatia na bakalárske štúdium na FIIT STU schválil akademický senát fakulty (20. 9. 2017).

               

 

Vyhodnotenie prijímacieho konania

V prípade, ak sa bude robiť výber uchádzačov, tento bude vychádzať:

 • z poradia zostaveného na základe bodového hodnotenia,
 • z preukázania schopností a predpokladov pre štúdium zvoleného študijného programu,
 • z preferencií študijných programov uvedených uchádzačom a
 • počtu uchádzačov, ktorý plánuje fakulta prijať na štúdium príslušného študijného programu.

Predpokladané počty prijatých uchádzačov pre ak. rok 2017/18 v študijných programoch Informačná bezpečnosť, Informatika a Internetové technológie je 700.

Predpokladané počty prijatých uchádzačov pre ak. rok 2018/19 v študijných programoch (3-ročných / 4-ročných):
Informačná bezpečnosť      50 /   30
Informatika 350 / 100
Internetové technológie    120 /   50

Pri vyhodnocovaní sa berú do úvahy najlepšie z hodnotení:

 1. Pre uchádzačov o 3-ročné bakalárske štúdium najlepšie z hodnotení:
  1. hodnotenie externej časti maturity z matematiky;
   uchádzačom, ktorí maturovali pred šk. rokom 2008/09 a vykonali externú časť maturity z matematiky úrovne B, sa upraví hodnotenie externej časti maturity na 80 %,
  2. hodnotenie písomného testu z matematiky vykonané a overené nezávislým posudzovateľom - pre akad. rok 2017/18, národné porovnávacie skúšky uskutočňované spoločnosťou SCIO, s. r. o. (www.scio.sk alebo tel.: +421 948 269 298)
 2. Pre uchádzačov o 4-ročné bakalárske štúdium najlepšie z hodnotení:
  1. hodnotenie externej časti maturity z matematiky;
   uchádzačom, ktorí maturovali pred šk. rokom 2008/09 a vykonali externú časť maturity z matematiky úrovne B, sa upraví hodnotenie externej časti maturity na 80 %,
  2. hodnotenie písomného testu z matematiky vykonané a overené nezávislým posudzovateľom - pre akad. rok 2017/18, národné porovnávacie skúšky uskutočňované spoločnosťou SCIO, s. r. o. (www.scio.sk alebo tel.: +421 948 269 298)
  3. hodnotenie písomného testu zo všeobecných študijných predpokladov vykonané a overené nezávislým posudzovateľom - pre akad. rok 2017/18, národné porovnávacie skúšky uskutočňované spoločnosťou SCIO, s. r. o. (www.scio.sk alebo tel.: +421 948 269 298)
 3. Výsledky za stredoškolskú činnosť - v matematickej, fyzikálnej olympiáde a olympiáde v informatike, v stredoškolskej odbornej činnosti obsahovo zameranej na oblasť informatiky a informačných technológií, ako aj v iných druhoch odbornej činnosti uchádzača.

Výsledky sa vyhodnotia takto:

 1. uchádzač získa za najlepšie hodnotenie podľa vyššie uvedeného počet bodov rovný získanému percentilu,
 2. uchádzač získa body za výsledky v stredoškolskej činnosti, pozrite si zoznam súťaží a ich bodové hodnotenie,
 3. výsledný počet bodov, ktoré uchádzač získa, je rovný sume bodov za najlepší výsledok a súťaž.

  Uchádzač sa sám rozhodne, či sa zúčastní na písomnom teste z matematiky, uskutočňovanom SCIO, s. r. o. Uchádzač sa sám prihlási, vyberie si termín(y) a miesto konania. Tento test môže absolvovať viackrát. Fakulta tieto testy neorganizuje.
  Podrobné informácie k písomným testom z matematiky nájde uchádzač na stránke www.scio.sk, alebo sa môže priamo informovať na tel. čísle +421 948 269 298.

  O návrhu na prijatie na štúdium budú uchádzači oboznámení najneskôr v máji.