Prejsť na obsah Textová verzia
nedeľa, 5. júl 2015

Dekan FIIT STU

doc. Ing. Pavel Čičák, PhD.
e-mail: dekan[at]fiit.stuba.sk
tel.: 02 / 602 91 548
miestnosť D 217

Organizačné oddelenie dekana FIIT STU
Dekan je predstaviteľom fakulty, riadi ju, zastupuje a koná vo veciach fakulty. Vo ustanovených veciach koná v mene verejnej vysokej školy. Dekan zodpovedá za svoju činnosť akademickému senátu fakulty. Dekan zodpovedá rektorovi za svoju činnosť vo veciach, v ktorých koná v mene vysokej školy, za hospodárenie fakulty a za svoju ďalšiu činnosť v rozsahu určenom vnútornými predpismi verejnej vysokej školy.
Dekana vymenúva a odvoláva na návrh akademického senátu fakulty rektor.
Dekana zastupujú v ním určenom rozsahu prodekani. Prodekanov vymenúva a odvoláva po schválení akademickým senátom fakulty dekan.

výňatky z par. 28 Zákona č. 131/2002 Zb. o vysokých školách
  • Prodekani
  • Posledná zmena: 13.12.2011
    Tlačiť hore Zdielať