Prejsť na obsah
Výskumné laboratóriá
Pracovisko: Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky
Kontaktná osoba: doc. Ing. Ladislav Hudec, CSc. (ladislav.hudec[at]stuba.sk)
Charakteristika: Výskumné a výučbové laboratórium je venované na výučbu predmetov inžinierskeho štúdia v oblasti distribuovaného spracovania a paralelného programovania a ako experimentálne laboratórium pre Gridové počítanie a jeho súčastí. Gridový systém pozostáva z dvoch samostatných častí. Prvá časť je testovací gridový systém pozostávajúci z 20 CPU prepojených sieťou s prenosovou rýchlosťou 1GB/s, front-end serverom zálohovaným UPS a vybavený softvérom Globus Toolkit a softvérom VMWare. Druhá časť je produkčný gridový systém, ktorý je vybavený 40 procesormi, sieťovým prepojením s prenosovou rýchlosťou 1GB/s, front-end serverom s UPS, softvérom Globus Toolkit a softvérom VMWare. Gridový systém je pripojený k Internetu a bude ako súčasťou národnej gridovej infraštruktúry SlovakGrid.
Projekty: Systémy gridového počítania a jeho komponenty. Grantová úloha VG 1/3104/06. 2006-2008. Vedúci vedeckého projektu: doc. L. Hudec
Paralelný počítačový systém typu grid. Rozvojový projekt MŠ SR, 2007. Vedúci vedeckého projektu: doc. L. Hudec
Spolupráca: s Katedrou aplikovanej informatiky FEI STU pri zložitých výpočtoch pri riešení aktuálnych kryptologických problémov
s Ústavom informatiky SAV pri vytváraní národnej gridovej infraštruktúry
Miestnosť -1.04