Prejsť na obsah
Bakalárske štúdium

študijný program bakalárskeho štúdia v odbore Informatika

akreditovaný v zmysle zákona č. 131/2002 Zb. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bez časového obmedzenia.
Informácia o akreditácii sa nachádza na stránkach Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v registri študijných programov (vyberte Slovenská technická univerzita v Bratislave).


Profil absolventa študijného programu Informatika

Absolvent

  • získa úplné prvostupňové vysokoškolské vzdelanie v odbore informatika s užšou špecializáciou na informačnú bezpečnosť v oblasti informačných a softvérových systémov a procesov v celej ich šírke vrátane internetovej komunikácie a webových aplikácií,
  • rozumie informačnej bezpečnosti ako disciplíne a oblasti poznania, zahrňujúc v tom teoretické princípy informatiky a informačnej bezpečnosti, aplikácie aj sociálnu informatiku, ako profesii v jej širšom spoločenskom kontexte,
  • vie preukázať vedomosti z princípov informačnej bezpečnosti, bezpečnosti informačných technológií, manažmentu bezpečnosti informačných technológií, teoretických základov všeobecnej informatiky, programovacích jazykov, analýzy a návrhu softvérových a informačných systémov a ich manažmentu, architektúry a organizácie počíta¬čových systémov a sietí a webových technológií,
  • je schopný z pohľadu informačnej bezpečnosti analyzovať, navrhovať, implementovať, overovať softvérové a informačné systémy; účinne, efektívne a bezpečne nasadzovať a prevádzkovať softvérové a informačné systémy v širšom kontexte zahŕňajúcom počítačové systémy; pracovať efektívne ako člen vývojového tímu; použiť princípy efektívnej a bezpečnej práce s informáciami rôzneho druhu a z rôznych zdrojov; pracovať s nástrojmi používanými pri projektovaní, konštruovaní a dokumentovaní softvéru,
  • uvedomuje si spoločenských, morálnych, právnych a ekonomických súvislostí svojej profesie
  • je pripravený buď na štúdium študijného programu druhého stupňa v informatických alebo iných príbuzných študijných programoch a po jeho absolvovaní aj v doktorandskom štúdiu, alebo na bezprostredný vstup na trh práce,
  • nájde uplatnenie vo všetkých druhoch podnikov a organizácií, ako vo verejnom tak aj v súkromnom sektore, ktoré využívajú metódy a prostriedky informatiky a bezpečné informačné technológie na riadenie a správu svojich procesov (napr. priemyselné podniky, bankovníctvo, doprava, zdravotníctvo, vzdelávacie inštitúcie). Uplatní sa ako projektant softvérových systémov, programátor, pracovník pri testovaní, nasadzovaní, prevádzke a údržbe bezpečných systémov informačných technológií.

Absolvent študijného programu informatika vie pracovať so štandardnými nástrojmi informatiky a bezpečných informačných technológií, napríklad programovacie jazyky (asembler, C, C++, Java); operačné systémy (UNIX, Windows); kancelárske balíky (MS Office); databázové systémy vrátane ich bezpečnostných vlastností (ORACLE, MS Access); CASE prostriedky (Rational Rose), systémy pre projektovanie a návrh webových aplikácií; nástroje na analýzu bezpečnostných rizík, nástroje na hodnotenie bezpečnosti produktov a systémov informačných technológií.