Prejsť na obsah
inžinierske štúdijné programy

študijný program inžinierskeho štúdia v odbore Počítačové inžinierstvo

akreditovaný v zmysle zákona č. 131/2002 Zb. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bez časového obmedzenia.
Informácia o akreditácii sa nachádza na stránkach Ministerstva školstva SR vyberte Slovenská technická univerzita v Bratislave.

Študijný program je taktiež medzinárodne akreditovaný Britskou radou pre inžinierstvo - British Engineering Council UK (akreditačná komisia IET) >>>.
Certifikát IET o absolvovaní akreditovaného študijného programu môžu získať iba absolventi, ktorí štátnu skúšku absolvovali na prvýkrát.
Profil absolventa študijného programu Počítačové a komunikačná systémy a siete

Absolvent

  • získa ucelené druhostupňové vysokoškolské vzdelanie v počítačovom inžinierstve s orientáciou na počítačové systémy a siete,
  • bude rozumieť počítačovému inžinierstvu ako disciplíne a oblasti poznania, ako profesii v jej širšom spoločenskom kontexte,
  • bude mať znalosti z aplikovanej matematiky, z teórie analýzy a syntézy architektúr a štruktúr univerzálnych a špecializovaných (vnorených) počítačových systémov a sietí, ich bezpečnosti, programovania, podnikania a manažmentu,
  • bude schopný tvoriť, vyvíjať a udržiavať moderné mikroprocesorové a počítačové systémy a siete vrátane ich bezpečnosti; rozvíjať funkčné a prevádzkové možnosti technických a programových prostriedkov moderných počítačových systémov a sietí; vyvíjať a rozširovať aplikačný a systémový softvér pre štandardné a špecializované zariadenia; tvoriť a implementovať moderné informačné technológie v rôznych aplikačných oblastiach,
  • bude si vedomý spoločenských, morálnych, právnych a ekonomických súvislostí svojej profesie; potreby sústavného profesionálneho rozvoja a celoživotného vzdelávania, aby mohol vykonávať výskum s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti, viesť veľké projekty a brať zodpovednosť za komplexné riešenia,
  • bude pripravený na štúdium študijného programu tretieho stupňa a budovanie vedeckej perspektívy v celej škále oblastí počítačového inžinierstva, v ktorých uplatňuje pokročilé metódy a techniky návrhu a vývoja počítačových systémov a sietí alebo na bezprostredný vstup na trh práce,
  • nájde uplatnenie ako člen tvorivého tímu alebo jeho vedúci vo vzdelávacej sústave, vo verejnom aj súkromnom sektore, v bankovníctve, doprave, zdravotníctve a všade tam, kde sú možnosti nasadzovania a prevádzky výpočtovej techniky; je pripravený vstúpiť do praktického profesionálneho života ako vysokokvalifikovaný projektant počítačových systémov a sietí; uplatní sa tiež ako projektový manažér a prevádzkovateľ počítačových systémov a sietí.