Prejsť na obsah
Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva

 
Medzinárodné projekty

 • SCOPES
  Innovative teaching curricula, methods and infrastructures for computer science and software engineering
  10/2015 - 09/2018
  Za FIIT (od r. 2015 ): prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.
 • BFN16-ENV-010
  Better Utilization of Green Energy through Better Modelling
  12/2017 - 01/2018
  Za FIIT: doc. RNDr. Mária Lucká, PhD.

Európsky fond regionálneho rozvoja

 • 313011B924
  Elektronické ticketingové systémy ako predmet inovácie a nasadenia nových služieb s úzkou integráciou na podnikové systémy
  2017 - 2020
  žiadateľ: Adbee digital, s.r.o.
  Za FIIT: doc. Ing. Viera Rozinajová, PhD.
 • 313011B974
  Výskum v oblasti automatizovaného spracovanie neštruktúrovaného obsahu
  2017 - 2020
  žiadateľ: MindIT, s.r.o.
  Za FIIT: prof. Ing. Mária Bieliková, PhD., Ing. Peter Lacko, PhD.
 • 313011B973
  Výskum bezpečných elektronických transakcií v digitálnom priestore
  2017 - 2020
  žiadateľ: DITEC, a.s.
  Za FIIT: doc. Mgr. Daniela Chudá, PhD.

Národné projekty

 • APVV-16-0213
  Agentúra na podporu výskumu a vývoja
  Znalostné prístupy k inteligentnej analýze veľkých dát
  07/2017 – 06/2021
  doc. Ing. Viera Rozinajová, PhD.
 • APVV-16-0484
  Agentúra na podporu výskumu a vývoja
  Nádorová heterogenita v mnohopočetnom myelóme: evolúcia a klinická významnosť
  07/2017 – 06/2021
  doc. RNDr. Mária Lucká, PhD.
 • APVV-15-0508
  Agentúra na podporu výskumu a vývoja
  Informačné správanie sa človeka v digitálnom priestore
  07/2016 – 06/2020
  prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.
 • 028STU-4/2017
  Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR
  Inovatívne metódy výučby informatiky vo veľkých skupinách s podporou online vzdelávania
  01/2017 – 12/2019
  prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.
 • VEGA 1/0409/17
  Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV
  Osobnosť a profesijné videnie učiteľov a učiteliek vo vzťahu k riešeniu náročných situácií v školskej triede v období tranzitu do praxe
  01/2017 – 12/2019
  v spolupráci s Pedagogickou fakultou UK za FIIT STU: Ing. Eduard Kuric, PhD., Ing. Patrik Hlaváč
 • VEGA 1/0646/15
  Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR
  Prispôsobovanie prístupu k informačným a vedomostným artefaktom založené na interakciách a kolaborácii v prostredí webu
  01/2015 – 12/2018
  prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.
 • NTB 2017vs070
  Nadácia Tatra banky – grantový program Kvalita vzdelávania
  Výučba základných prvkov procedurálneho programovania vo VR
  01/2018 – 11/2018
  Ing. Juraj Vincúr

Excelentné tímy mladých výskumníkov

 • Ing. Ivan Srba, PhD. - Zvyšovanie úspešnosti strojového učenia prepájaním rôznorodných zdrojov údajov
 • 07/2017 - 07/2019

Grant mladých vedeckých pracovníkov

 • Ing. Miroslav Blšták - Nástroj pre automatizované generovanie faktických otázok
 • Ing. Kamil Burda - Zvýšenie zabezpečenia odomykania dotykového mobilného zariadenia pomocou vzorov na základe behaviorálnych biometrických charakteristík
 • Ing. Michal Bystrický - Testami riadená modularizácia
 • Ing. Peter Gašpar - Analýza správania používateľa s využitím vizuálnych stimulov
 • Ing. Peter Laurinec - Adaptívne spresňovanie predikcie spotreby elektrickej energie pomocou zhlukovania prúdov údajov
 • Ing. Petra Vrablecová - Adaptívne metódy predikcie v energetike
 • Ing. Waheedullah Sulaiman Khail - Making Organizational Knowledge More Accessible and Comprehensible to Software Developers via Summary Level Organizational Patterns
 • Ing. Matúš Pikuliak - Učenie s prenosom medzi jazykmi pre analýzu sentimentu


Projekty ukončené v roku 2017

 • COST Action IC 1302
  KEYSTONE (semantic KEYword-based Search on sTructured data sOurcEs)
  01/2014 - 10/2017
  Za FIIT (od r. 2014): prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.
 • COST Action IC 1207
  PARSEME (PARSing and Multi-word Expressions)
  01/2015 - 03/2017
  Za FIIT (od r. 2015): Ing. Marián Šimko, PhD.
 • VEGA 1/0752/14
  Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV
  Inteligentná analýza veľkých údajových korpusov sémenticky-orientovanými a bioinšpirovanými metódami v paralelnom prostredí
  01/2014 – 12/2017
  prof. Ing. Pavol Návrat, PhD.
 •  

  Projekty ukončené v roku 2016

 • KEGA 009STU-4/2014
  Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR
  Virtuálne softvérové laboratórium pre kolaboratívne riešenie úloh pri vzdelávaní
  01/2014 – 12/2016
  prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.
 • 2015et09
  IndoorNav
  01/2016 - 11/2016
  Mgr. Alena Kovárová, PhD.
 • 2015et07
  HoloBanking
  01/2015 - 11/2016
  Ing. Juraj Vincúr
 • 539461-LLP-1-2013-1-BG-ERASMUS-ENW
  ERASMUS - Contract between Slovak University of Technology and IAngel Kanchev University of Rousse
  Future Education and Training in Computing: How to support learning at anytime anywhere
  01/2013 - 09/2016
  Subcoordinator for STU: doc. Mgr. Daniela Chudá, PhD.
 •  

  Projekty ukončené v roku 2015

 • ITMS 26240220039
  Agentúra MŠVVaŠ SR pre štrukturálne fondy
  Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov
  01/2014 - 09/2015
  doc. Ing. Viera Rozinajová, PhD.
 • ITMS 26240220039
  Agentúra MŠVVaŠ SR pre štrukturálne fondy
  Výskum metód získavania, analýzy a personalizovaného poskytovania informácií a znalostí
  03/2011 - 09/2015
  prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.
 • VEGA 1/1221/12
  Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV
  Pokročilé metódy v evolúcii softvéru: varianty, kompozícia a integrácia
  01/2012 - 12/2015
  doc. Ing. Valentino Vranić, PhD.
 •  

  Projekty ukončené v roku 2014

 • APVV-0233-10
  Agentúra na podporu výskumu a vývoja
  Virtuálne a konštruktívne modelovanie, tréning a simulácia správania davu v mestskom prostredí
  05/2011 - 10/2014
  Ing. Peter Lacko, PhD.
 • APVV-0208-10
  Agentúra na podporu výskumu a vývoja
  Kognitívne cestovanie po digitálnom svete webu a knižníc s podporou personalizovaných služieb a sociálnych sietí
  05/2011 - 10/2014
  prof. Ing. Pavol Návrat, PhD.
 • VEGA 1/0971/11
  Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV
  Získavanie, spracovanie, vizualizácia textových informácií na základe analýzy relácií podobnosti
  01/2011 - 12/2014
  doc. Mgr. Daniela Chudá, PhD.
 • VEGA 1/0675/11
  Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV
  Kontextové vyhľadávanie a prehliadanie informácií v sociálnom prostredí webu
  01/2011 - 12/2014
  prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.
 •  

  Projekty ukončené v roku 2013

 • ITMS 26240120029
  Agentúra MŠVVaŠ SR pre štrukturálne fondy
  Podpora budovania Centra excelentnosti pre Smart technológie, systémy a služby II
  10/2010 – 01/2013
  Hlavný riešiteľ: doc. Ing. Robert Redhammer, PhD., STU
  Za FIIT: prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.
 •  

  Projekty ukončené v roku 2011

 • NTB 2010et018
  Nadácia Tatra banky – E-talent
  Personalizácia pohybovej aktivity pre boj s detskou obezitou
  01/2011 - 12/2011
  Ing. Michal Barla, PhD.
 • KEGA 028-025STU-4/2010
  Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR
  Podpora vzdelávania využitím sociálnych vzťahov a inteligentného odporúčania
  01/2010 – 12/2011
  prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.
 • KEGA 345-032STU-4/2010
  Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR
  Podpora zamedzenia plagiátorstva vo vzdelávaní a e-vzdelávaní informatikov
  03/2010 – 03/2011
  Mgr. Daniela Chudá, PhD.
 • VEGA 1/0508/09
  Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV
  Adaptívny sociálny web a jeho služby pre sprístupňovanie informácií
  01/2009 – 12/2011
  prof. Ing. Pavol Návrat, PhD.
 •  

  Projekty ukončené v roku 2010

 • ITMS 26240120005
  Podpora budovania Centra excelentnosti pre Smart technológie, systémy a služby
  05/2009 – 12/2010
  Hlavný riešiteľ: doc. Ing. Robert Redhammer, PhD., STU
  Za FIIT: prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.
 •  

  Projekty ukončené v roku 2009

 • APVV-0391-06
  Sémantická kompozícia webových a gridových služieb
  01/2007 – 12/2009
  Hlavný riešiteľ: Ing. Ladislav Hluchý, CSc., SAV
  Za FIIT: Ing. Viera Rozinajová, PhD.
 • KEGA 3/5187/07
  Adaptívny webový portal pre výučbu programovania pomocou príkladov
  01/2005 – 12/2009
  prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.
 •  

  Ukončené projekty v roku 2008

 • VG 1/3102/06 (VEGA)
  Modely softvérových systémov v prostredí webu so sémantikou
  01/2006 – 12/2008
  prof. Ing. Pavol Návrat, PhD.
 •  

  Ukončené projekty v roku 2007

 • APVT-51-024604
  Výskum a vývoj znalostného systému na podporu riadenia toku práce v organizáciách s administratívnymi typmi procesov
  hlavný riešiteľ - Ústav informatiky SAV
  01/2005 - 12/2007
  za FIIT STU - prof. Ing. Pavol Návrat, PhD.
 • APVT-20-007104
  Modelovanie a získavanie, spracovanie a využívanie znalostí o konaní používateľa v hyperpriestore Internetu
  01/2005 - 12/2007
  prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.
 • Štátny program výskumu a vývoja "Budovanie informačnej spoločnosti"
  Nástroje pre získavanie, organizovanie a udržovanie znalostí v prostredí heterogénnych informačných zdrojov
  9/2004 - 11/2007
  prof. Ing. Pavol Návrat, PhD.
 •  

  Ukončené projekty v roku 2006

 • JPD 3 2004/1-022, kód projektu 13120200021
  Podpora vzdelávania mladých vedeckých pracovníkov s cieľom vychovať tvorivých expertov – profesionálov informatikov – pre modernú spoločnosť založenú na vedomostiach
  12/2004 - 12/2006
  prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.
 • 3/2069/04 (KEGA)
  Výučba programovania pomocou adaptívneho hypermediálneho systému na Internete
  10/2004 - 12/2006
  prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.
 •  

  Ukončené projekty v roku 2005

 • VG 1/0162/03 (VEGA)
  Kolaboratívne sprístupňovanie, analýza a prezentácia dokumentov v internetovom prostredí pomocou moderných softvérových nástrojov
  01/2003 - 12/2005
  prof. Ing. Pavol Návrat, PhD.