Prejsť na obsah
VýskumNárodné projekty

 • Žiadosť o stimuly č. 2018/14427:1-26C0
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  Výskum a vývoj automatizovanej validácie dát pre podnikové a Big Data systémy podporené AI
  12/2018 – 12/2021
  Za FIIT: prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD.
 • APVV-19-0401
  Agentúra na podporu výskumu a vývoja
  Digitálne dvojča vozidla s podporou umelej inteligencie pre autonómne dopravné prostriedky
  07/2020 – 06/2023
  Za FIIT: prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD.
 • APVV-15-0731
  Agentúra na podporu výskumu a vývoja
  Multimodálna interakcia človek-robot s využitím cloudových prostriedkov
  07/2016 – 06/2020
  doc. Ing. Ivan Kotuliak, PhD.

 

Grant mladých vedeckých pracovníkov

 • Ing. Marek Jakab - Nízkoúrovňová deskripcia obrazových príznakov s využitím hlbokého učenia
 • Ing. Miroslav Laco - Kompatarívna štúdia pre modelovanie vnímania vzdialenosti objektov
 • Ing. Jaroslav Erdelyi - Smerovací protokol pre MANET so zvýšenou spoľahlivosťou prenosu
 • Ing. Štefan Grivalský - Segmentácia tumorov v mozgu použitím hlbokých neurónových sietí
 • Ing. Lukáš Mastiľak - Manažment SDN kontrolérov založený na blockchaine
 • Ing. Peter Kaňuch - Optimalizácia bezpečnostných protokolov v Internete vecí

 

Projekty ukončené v roku 2019

 • VEGA 1/0874/17
  Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV
  Modelovanie ľudskej vizuálnej pozornosti s využitím automatického vizuálneho rozpoznávania scény a objektov
  01/2017 – 12/2019
  doc. Ing. Vanda Benešová, PhD.
 • KEGA 011STU-4/2017
  Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR
  Aktualizácia predmetov zameraných na výučbu počítačových sietí podľa špecifikácie praxe
  01/2017 – 12/2019
  prof. Ing. Pavel Čičák, PhD.
 • APVV-15-0789
  Agentúra na podporu výskumu a vývoja
  Aplikovaný výskum merania fyziologických parametrov stresu a inteligentného bezdrôtového biomonitoringu s využitím technológií na čipe.
  07/2016 – 06/2019
  Ing. Katarína Jelemenská, PhD.

 

Projekty ukončené v roku 2018

 • VEGA 1/0836/16
  Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV
  Metódy a algoritmy zefektívnenia a spoľahlivosti doručovania multimediálneho obsahu v IP sieťach
  01/2016 – 12/2018
  doc. Ing. Ivan Kotuliak, PhD.
 • NTB 2017et007
  Tatra bank nadation – grant program E-talent
  Metódy umelej inteligencie pre spracovanie radiologických dát
  01/2018 – 11/2018
  doc. Ing. Vanda Benešová, PhD.

 

Projekty ukončené v roku 2017

 • 2016et023
  Servisný modul pre stratosférický balón
  01/2017 - 10/2017
  Ing. Michal Valiček

 

Projekty ukončené v roku 2016

 • VEGA 1/0616/14
  Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV
  Metódy návrhu a verifikácie digitálnych systémov s nízkou spotrebou na báze formálnych špecifických jazykov
  01/2014 – 12/2016
  prof. Ing. Pavel Čičák, PhD.
 • VEGA 1/0625/14
  Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV
  Vizuálne rozpoznávanie tried objektov vo videosekvenciách prepojením sémantickej segmentácie na lokálnej úrovni a globálnej segmentácie vizuálnej nápadnosti (saliency)
  01/2014 – 12/2016
  Ing. Vanda Benešová, PhD.
 • 2015et10
  Atmosférická sonda merajúca veličiny
  01/2015 - 10/2016
  Ing. Peter Pištek, PhD.

 

Projekty ukončené v roku 2015

 • COST Action IC 1103
  Manufacturable and Dependable Multicore Architectures at Nanoscale
  07/2011 - 11/2015
  Za FIIT (od r. 2013): doc. RNDr. Elena Gramatová, PhD.
 • SK-CZ-2013-0173
  Bilaterálna spolupráca SR-ČR (APVV)
  Verifikácia a spoľahlivosť návrhu digitálnych systémov
  2015
  Za FIIT: doc. RNDr. Elena Gramatová, PhD.
 • VEGA 1/1008/12
  Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV
  Optimalizácia návrhu nízkopríkonových digitálnych a zmiešaných integrovaných systémov
  01/2012 - 12/2015
  Ing. Katarína Jelemenská, PhD.
 • VEGA 1/1008/12
  Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV
  Optimalizácia návrhu nízkopríkonových digitálnych a zmiešaných integrovaných systémov
  01/2012 - 12/2015
  doc. RNDr. Elena Gramatová, PhD.

 • NTB 2014et005
  Nadácia Tatra banky – grantový program E-talent
  DriVR
  1/2015 – 11/2015
  Ing. Roman Broniš
 • NTB 2014et014
  Nadácia Tatra banky – grantový program E-talent
  Lok-me-IN - Audio navigácia v nákupnom centre
  01/2015 – 11/2015
  Ing. Tomáš Kováčik, PhD.

 

Projekty ukončené v roku 2014

 • NTB 2013et029
  Nadácia Tatra banky – grantový program E-talent
  „Terapia detskej mozgovej obrny pomocou počítačových hier“
  1/2014 – 11/2014
  Ing. Martin Nagy
 • VEGA 1/0676/12
  Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV
  Sieťové architektúry pre doručovanie multimediánych služieb so zabezpečením kvality
  01/2012 - 12/2014
  doc. Ing. Ivan Kotuliak, PhD.

 

Projekty ukončené v roku 2013

 • NTB 2012et011
  Nadácia Tatra banky – grantový program E-talent
  Mobilné siete, ich bezpečnosť a manažment
  01/2013 - 11/2013
  Ing. Martin Nagy
 • NTB 2012et006
  Nadácia Tatra banky – grantový program E-talent
  Financie vo vrecku
  01/2013 - 11/2013
  Ing. Tomáš Kováčik, PhD.
 • NTB 2012vs035
  Nadácia Tatra banky – grantový program Kvalita vzdelávania
  Víkendový hackathon
  01/2013 - 11/2013
  doc. Ing. Ivan Kotuliak, PhD.
 • VEGA 1/1105/11
  Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV
  Robustné MPC pre hybridné systémy (RPHS)
  01/2011 - 12/2013
  Hlavný riešiteľ: prof. Ing. Štefan Kozák, PhD., FEI STU
  Za FIIT: doc. Ing. Tibor Krajčovič, PhD.

 

Projekty ukončené v roku 2011

 • NTB 2010et015
  Nadácia Tatra banky – E-talent
  Roaming v konvergovaných komunikačných sieťach
  01/2011 - 12/2011
  Ing. Peter Magula
 • NTB 2010et013
  Nadácia Tatra banky – E-talent
  Personalizácia pohybovej aktivity pre Forest Guardian - Monitorovací Systém Lesa
  01/2011 - 12/2011
  Ing. Mária Pohronská
 • VG 1/0243/10 (VEGA)
  Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV
  Inovatívne postupy pre zvýšenie kvality služby pre používateľa v sieťach budúcich generácií (NGN)
  01/2010 – 01/2011
  Ing. Ivan Kotuliak, PhD.
 • VG 1/0649/09 (VEGA)
  Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV
  Bezpečnosť a spoľahlivosť v distribuovaných počítačových systémoch a mobilných sieťach
  01/2009 – 12/2011
  doc. Ing. Ladislav Hudec, PhD.

 

Projekty ukončené v roku 2010

 • VMSP-P-0059-09
  Agentúra na podporu výskumu a vývoja - APVV
  Univerzálny modulárny priemyselný počítač
  08/2009 – 12/2010
  Hlavný riešiteľ: Ing. Radoslav Deák, Voipac Technologies, a. s.
  Za FIIT: doc. Ing. Tibor Krajčovič, PhD.
 • VEGA 1/0822/08
  Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV
  Inteligentné vnorené systémy (IVS)
  01/2008 – 12/2010
  Hlavný riešiteľ: prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
  Za FIIT: doc. Ing. Tibor Krajčovič, PhD.

 

Projekty ukončené v roku 2008

 

Projekty ukončené v roku 2005

 • VG 1/0157/03 (VEGA)
  Metódy a prostriedky tvorby bezpečnosti a správy sieťových a mobilných počítačových systémov
  01/2003 - 12/2005
  doc. Ing. Ladislav Hudec, PhD.