Prejsť na obsah
IIT.SRC

Študentská vedecká konferencia
zameraná na informatiku a informačné technológie

Informatics and Information Technologies
Student Research Conference
 • Dôležité termíny
 • Kategórie a oblasti výskumu
 • Pre autorov
 • Fakulta informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave pripravuje študentskú vedeckú konferenciu zameranú na informatiku a informačné technológie – IIT.SRC 2014, ktorá sa uskutoční

  29. apríla 2014

  Cieľom konferencie je prezentácia výsledkov výskumu študentov informatiky a informačných technológií vo všetkých troch stupňoch štúdia. Najlepšie príspevky dostanú ponuku na publikovanie vo vedeckom časopise Information Sciences and Technologies.


  Program konferencie>>>   
  Prijaté príspevky do zborníka
  BLOK 1   BLOK 2
  Konferenčný zborník>>>
  Súťaž o cestovný grant>>>   
  Výhercovia cestovného grantu>>>
  Programátorská súťaž>>>   
  IIT.SRC Junior>>>
  Aktuálne informácie>>>  


  Výsledky výskumu sa prihlasujú na konferenciu formou príspevku v anglickom jazyku v predpísanom formáte:
  - rozsah príspevku pre študentov 1. a 2. stupňa štúdia je max. 6 strán,
  - rozsah príspevku pre študentov 3. stupňa štúdia je max. 8 strán.

  Prijaté príspevky budú publikované v zborníku, ktorý bude na konferencii dostupný v tlačenej aj elektronickej podobe.

   

  Výzva na podávanie príspevkov

  Pozývame študentov všetkých troch stupňov podať príspevok o výsledku vlastného výskumu vykonaného počas štúdia. Príspevky typicky opisujú výsledky, ktoré študent dosiahol, zaradené do kontextu poznania primerane stupňu štúdia. Dôležité je venovať sa v primeranej miere aj vyhodnoteniu navrhnutých riešení, či už formou teoretickej štúdie, experimentov alebo prípadových štúdií zostavený na základe vlastných výsledkov.
  Viac informácií >>>

  Cieľom IIT.SRC je podnietiť vytvorenie originálnych príspevkov, ktoré prezentujú príspevky k poznaniu na úrovni zodpovedajúcej stupňu štúdia. Pre študentov prvého a druhého stupňa, ktorí majú v čase podávania príspevkov riešenie spravidla v stave pred rozsiahlejším experimentálnym overovaním alebo v jeho počiatočnej fáze IIT.SRC, slúži najmä ako publikačná skúsenosť a základ pre neskoršie rozšírenie pre vedecký časopis alebo medzinárodnú konferenciu v zmysle pravidiel publikovania tak, aby nevznikol autoplagiát.

  Zborník bude počas konferencie dostupný v tlačenej aj elektronickej podobe.
  Elektronická podoba bude mať pridelené ISBN a bude voľne dostupná na internete.

   

  Podmienky účasti
 • ako autori príspevkov sú uvedení výlučne študenti,
 • príspevky opisujú výsledky výskumu, ktorý študenti vykonali v čase, keď boli študenti a pod vedením, resp. s využitím konzultácií akademických pracovníkov (výskumníkov, učiteľov) a v prípade študentov 1. a 2. stupňa aj študentov doktorandského štúdia,
 • prehľadové štúdie sú významnou súčasťou výskumu, ale pre IIT.SRC nie sú akceptovateľné,
 • v každom príspevku je uvedený vedúci (kto príspevok konzultoval),
 • jeden študent zašle spravidla jeden príspevok (netýka sa sprievodných akcií, ako napr. TP CUP),
 • podmienkou zaradenia príspevku do zborníka je prezentovanie príspevku formou posteru na konferencii.