Prejsť na obsah
Cisco sieťová akadémia (CNA)


Základný vzdelávací proces v rámci Sieťového akademického programu Cisco je rozdelený do dvoch etáp. Vzdelávanie v každej etape je organizačne rozdelené do štyroch tzv. študijných semestrov - ucelených, tematicky zameraných blokov. V priebehu každého semestra absolvujú študenti stanovený počet priebežných testov a záverečný test (tak teoretický, ako aj praktický), podľa zostaveného časového plánu štúdia. Študent zvyčajne fyzicky navštevuje akadémiu iba v prípade konzultácií a praktických cvičení. Ich termíny taktiež stanoví lektor. Konzultácie môžu prebiehať aj prostredníctvo internetu.
Náplňou štúdia v rámci prvej etapy (prvé štyri semestre štúdia) je učebná látka, umožňujúca študentom po jej osvojení získať medzinárodne uznávaný certifikát označovaný ako Cisco Certified Networking Associate (CCNA) a po absolvovaní druhej etapy (5. až 8. semester) získanie certifikátu označovaného ako Cisco Certified Networking Professional (CCNP).
Študijný semester trvá spravidla 2 až 5 mesiacov (podľa implementácie do študijného programu vzdelávacej inštitúcie), pričom študijná náročnosť každého semestra v prvej etape (prvé štyri semestre) je cca 70 hodín štúdia. Ide o súhrn viacerých foriem štúdia: riadeného samoštúdia, praktických cvičení, prezentácií, obhajoby projektov a konzultácie.
Štúdium v rámci druhej etapy je podstatne náročnejšie ako v prvej etape. Vyžaduje od študujúcich veľkú samostatnosť a erudovanosť. Študijná náročnosť každého semestra zahŕňa zhruba 60 hodín praktických cvičení a viac ako 70 hodín štúdia teórie. Podmienkou začatia štúdia v druhej etape je vykonanie certifikačného testu CCNA v priebehu posledných troch rokov.
Štúdium v rámci vyššieho semestra je možné zahájiť len po úspešnom absolvovaní predchádzajúceho semestra. Na konci každého semestra sú vykonávané záverečné teoretické a praktické skúšky. Frekventanti po úspešnom absolvovaní druhého a štvrtého semestra získavajú špeciálny certifikát vydávaný firmou Cisco.
Pri štúdiu sa využíva vzdelávací interaktívny multimediálny systém na báze internetu firmy Cisco. Tieto študijné materiály sú v anglickom jazyku, preto je dôležité ovládať aspoň základy technickej angličtiny. Vlastné vyučovanie na praktických cvičeniach prebieha v slovenskom jazyku.
Výučbu, konzultácie a praktické cvičenia zaisťujú školiace pracoviská vybavené nevyhnutným laboratórnym zázemím prostredníctvom špeciálne vyškolených, certifikovaných pedagógov. Interaktívne študijné lekcie sú prístupné pre študentov po zaradení do štúdia prostredníctvom tzv. komunitného prostredia – servera Cisco Systems (http://cisco.netacad.net).

 

NOVÁ KONCEPCIA PROGRAMU SIEŤOVÝCH AKADÉMIÍ

Program sieťových akadémií vstupuje v roku 2007 do novej etapy svojej existencie s novou koncepciou vzdelávacích materiálov. Nové vzdelávacie materiály umožnia programu sieťových akadémií lepšie reagovať na vzdelávacie potreby škôl na jednotlivých úrovniach. So zmeneným obsahom a zaujímavými metodickými vzdelávacími aktivitami v rámci výučby určite uspokojí potreby rôznorodých skupín študentov a implementované novinky viacej upútať ich pozornosť už od začiatku výučby programu.
Koncepčne boli vytvorené dva samostatné vzdelávacie programy, zvlášť pre úroveň stredných škôl a zvlášť pre úroveň vysokých škôl tak, aby inštruktori vedeli čo najlepšie a najefektívnejšie učiť rôzne skupiny študentov. Oficiálne označenie nových vzdelávacích materiálov pre jednotlivé cieľové skupiny je:

 

Prečo dva samostatné vzdelávacie programy?

Zámer vytvoriť dva nové vzdelávacie materiály (kurikulá) bol podmienený spätnými väzbami od administrátorov, inštruktorov a študentov programu. Dve verzie materiálov sa zameriavajú na rôzne skupiny študentov s rozličnými skúsenosťami, ako aj cieľmi. Program Discovery mapuje každodenné skúsenosti so sieťami. Výučba je organizovaná s dôrazom na témy, s ktorými sa študenti môžu stretnúť vo svojom okolí — t. j. domácnosť, malé podniky a pod. Cieľom je, aby už počas štúdia mohli zdokonaľovať svoje praktické zručnosti v oblasti počítačových sietí. Program Exploration sa zameriava viac do hĺbky a detailov, dôraz je kladený na technický obsah a používanú terminológiu.
Nové vzdelávacie materiály umožňujú študentom analyzovať rozličné sieťové koncepcie aj pomocou takých nástrojov, ako je Packet Tracer – vysokovýkonná sieťová simulačná aplikácia, ktorá bola vyvinutá spoločnosťou Cisco a ktorá umožňuje študentom experimentovať so správaním sietí a dovoľuje im zisťovať odpovede na otázky typu: „Čo ak by som...?“

 

ĎALŠIE MODULY SIEŤOVÉHO AKADEMICKÉHO PROGRAMU

Bezpečnosť počítačových sietí

Je určený pre špecializované štúdium počítačových sietí (nutnou podmienkou je úspešné ukončenie prvej etapy štúdia na úrovni certifikácie CCNA). V rámci kurzu sa študenti zaoberajú návrhom a implementáciou bezpečnostných riešení, ktoré zredukujú riziko straty a zraniteľnosti počítačovej siete. Kurz kombinuje praktickú a teoretickú prípravu. Dĺžka kurzu je 50 hodín praktických cvičení a približne rovnaký rozsah štúdia teórie.

Zameranie kurzu je nasledovné:

 • návrh a riadenie bezpečnostných procedúr;
 • bezpečnostné technológie, produkty a riešenia;
 • firewall a návrh, implementácia, konfigurácia a údržba bezpečného smerovača;
 • implementácia AAA použitím smerovačov a firewall-ov;
 • implementácia VPN použitím smerovačov a firewall-ov.
Tento kurz pripraví študentov na oblasť označovanú ako „Managing Cisco Network Security – MCNS“ a „Cisco Secure PIX Firewall Advanced – CSPFA“. Tieto skúšky tiež platia ako príprava na Cisco Certifief Security Professional (CCSP).

Úvod do technológií bezdrôtových sietí

Študenti sa oboznámia s problematikou návrhu a implementácie bezdrôtových LAN sieti a s riešením prevádzkových problémov v týchto sieťach. Kurz je obsahovo zameraný na prehľad o technológiách, bezpečnosti a návrhu bezdrôtových LAN sieti.

Získané vedomosti zahŕňajú:

 • návrh logickej bezdrôtovej LAN siete pre bezdrôtových užívateľov v súčinnosti so štandardom IEEE 802.11.;
 • demonštrovať znalosť teórií ohľadne faktorov, ktoré ovplyvňujú WLAN (vrátane EM spektra, prenosu rádiových vĺn, modulačných techník a frekvenčnému a kanálovému využitiu bezdrôtových technológií);
 • inštalácia WLAN so zariadeniami Cisco a príslušnými anténami, ktoré spĺňajú požiadavky na mobilitu a priepustnosť;
 • nastavenie hardvéru a konfigurácia softvéru bezdrôtových Cisco produktov vrátane bezpečnosti použitím WEP, Cisco LEAP a 802.1x protokolov;
 • vylepšenie bezdrôtových produktov a riešenie problémov použitím diagnostických nástrojov a príkazového riadku.

Úvod od informačných technológií I: Technické a programové prostriedky počítačových systémov

Kurz oboznámi študentov so súčasnými informačnými technológiami a dátovou komunikáciou. Tento 70 hodinový kurz v podmienkach laboratória naučí študentov postaviť počítač z jednotlivých komponentov a inštalovať operačné systémy (MS Windows, LINUX).
Po úspešnom absolvovaní študenti získavajú „IT Essentials PC Hardware and Software Certificate of Completion“ a budú pripravený na certifikačný test CompTIA A+, pričom budú mať vedomosti o tom ako:

 • postaviť počítač, inštalovať základnú dosku, disketové a diskové mechaniky, CD-ROM a grafické karty;
 • inštalovať a riadiť operačný systém MS Windows;
 • pridávať periférne a multimediálne zariadenia;
 • vytvoriť lokálnu sieť, pracovať so sieťovými protokolmi a s TCP/IP;
 • pripojiť počítač k lokálnej sieti a k internetu.
V prípade že študent absolvoval IT Essentials I: PC Hardware and Software bude pripravený na certifikačný test CompTIA Server+.

Úvod do informačných technológií II.: Sieťové operačné systémy

Kurz je úvodom do viac - užívateľských a viac - úlohových operačných systémov. Dĺžka tohto kurzu je 70 hodín. Obsahuje prehľad charakteristických vlastností operačných systémov Linus, MS Windows.
Študenti sa naučia inštalácii týchto operačných systémov, bezpečnostným procedúram, zálohe systému a vzdialenému prístupu.

Po úspešnom absolvovaní študenti získajú „Certificate of Completion“ pre IT Essentials II: „Network Operating Systems“ a budú mať vedomosti o:

 • inštalačných procedúrach pre Linux a MS Windows 2000;
 • procedúrach pre sieťovú bezpečnosť operačného systému;
 • sieťových štandardoch, protokoloch, topológiách, médiách a zariadeniach;
 • zálohovaní a vzdialenom prístupe k operačnému systému;
 • riadení a optimalizácii sieťového operačného systému.
V prípade absolvovania kurzu IT Essential II: Network Operating Systém je študent pripravený na certifikačný test CompTIA Linux+.

 

Viac informácií nájdete na stránkach:
Cisco Networking Academy Program
Course Catalog
Locate a Networking Academy
Certification