Prejsť na obsah
Cisco sieťová akadémia (CNA)


5. semester (CCNP1) - Budovanie škálovateľných sietí (Building Scalable Internetwors)
Komerčný názov kurzu: BSCI - Building Scalable Cisco Internetworks ID certifikačnej skúšky: 642-901
rozsah: - úvodné stretnutie
- 7 x 8 hod. praktických stretnutí
- finálna teoretická aj praktická skúška  
podmienky: - absolvované prvé štyri semestre CCNA v jednej zo sieťových akadémií CISCO alebo držiteľ platného certifikátu CCNA
Piaty semester Cisco sieťových akadémií alebo aj CCNP1 je zameraný na prehĺbenie a rozšírenie znalostí o smerovacích protokoloch. V úvode kurzu si účastníci prehĺbia svoje vedomosti z pokročilých techník adresovania IPv4 ako CIDR a VLSM, NAT, DHCP a oboznámia sa so základmi IPv6.
Po tomto krátkom úvode kurz pokračuje rozšírením znalostí účastníkov zo štyroch najpoužívanejších interných smerovacích protokolov (IGP), a to sú RIPv2, EIGRP, OSPF a IS-IS. Účastník sa dozvie nielen o samotnej teórii a konfigurácii, ale aj ako zabezpečiť tieto protokoly proti sieťovým útokom a neoprávnenej manipulácii so smerovacími tabuľkami. Ďalej sa dozvie o technikách používaných pri optimalizovaní výmeny dát v sieťach ako aj techniky vyberania ciest pre dáta nielen na základe cieľovej IP adresy, ale aj na základe zdrojovej IP adresy a informácií zo štvrtej vrtstvy OSI modelu ako sú TCP a UDP porty.
Semester pokračuje vysvetlením základov externého smerovacieho protokolu BGPv4. Teoretické vedomosti si samozrejme študenti overia aj na praktických konfiguráciách. BGP protokol je dnes veľmi dôležitý a bez BGP by sme dnes o internete mohli len snívať. V závere semestra sa dozvie, ako šíriť video a televíziu cez počitačové siete prostredníctvom technológie IP multicast. Semester končí podrobným zvládnutím protokolu IPv6, ako aj smerovacích protokolov určených pre smerovanie IPv6 paketov.
Súčasťou piateho semestra je množstvo úloh zameraných hlavne na praktické osvojenie si získaných teoretických poznatkov. Takisto na účastníkov čaká riešenie niekoľkých komplexných problémov, s ktorými sa sieťoví špecialisti bežne stretávajú v ich každodennej praxi.
 
6. semester (CCNP2) - Implementácia bezpečných konvergovaných sietí WAN (Implementing Secure Converged WANs)
Komerčný názov kurzu: ISCW - Implementing Secure Converged WANs ID certifikačnej skúšky: 642-825
rozsah: - úvodné stretnutie
- 7 x 8 hod. praktických stretnutí
- finálna teoretická aj praktická skúška  
podmienky: - absolvované prvé štyri semestre CCNA v jednej zo sieťových akadémií CISCO alebo držiteľ platného certifikátu CCNA
Tento semester do hĺbky rozvíja znalosti rôznych technológií WAN, ako je Cable, DSL, PPPoE a MPLS. Účastníci sa oboznámia s rôznymi metódami budovania VPN, ako sú GRE tunely, IPSec a MPLS VPN. Naučia sa, ako zebezpečiť prístup do siete za pomoci AAA, Tacacs+ a Radius. Nakoniec sa oboznámia s vytváraním pravidiel pre CBAC (teraz Cisco IOS firewall) a ako zabezpečiť sieť pomocou Cisco IOS IPS.
Súčasťou šieteho semestra je množstvo úloh zameraných hlavne na praktické osvojenie si získaných teoretických poznatkov. Takisto na účastníkov čaká riešenie niekoľkých komplexných problémov, s ktorými sa sieťoví špecialisti bežne stretávajú v ich každodennej praxi.
 
7. semester (CCNP3) - Budovanie štruktúrovaných prepínaných sietí (Building Multilayer Switched Networks)
Komerčný názov kurzu: BCMSN - Building Cisco Multilayer Switched Networks ID certifikačnej skúšky: 642-812
rozsah: - úvodné stretnutie
- 7 x 8 hod. praktických stretnutí
- finálna teoretická aj praktická skúška  
podmienky: - absolvované prvé štyri semestre CCNA v jednej zo sieťových akadémií CISCO alebo držiteľ platného certifikátu CCNA
Účastnici sa hlbšie ponoria do problematiky prepínania na druhej a tretej vrstve. Budú im objasnené všetky technológie VLAN a Spanning-Tree protokolu, ako aj techniky bezpečnosti proti zneužitiu slabín týchto riešení používaných v prepínačoch. Naučia sa chrániť siete pred "single point of failure" a rozdeľovať záťaž medzi viaceré servery jedného clustera. Ďalej tento semester hlboko rozvíja problematiku bezdrôtových sietí LAN a vysvetľuje základy služieb QoS, ktoré sú okrem správne nastavených smerovacích protokolov základným kameňom k vybudovaniu IP telefónie. Nakoniec sa oboznámia s rôznymi technikami monitorovania prepínaných sietí a ako prepínanú Ethernet sieť rozšíriť o bezdrôtovú WiFi sieť.
Súčasťou siedmeho semestra je množstvo úloh zameraných hlavne na praktické osvojenie si získaných teoretických poznatkov. Takisto na účastníkov čaká riešenie niekoľkých komplexných problémov, s ktorými sa sieťoví špecialisti bežne stretávajú v ich každodennej praxi.
 
8. semester (CCNP4) - Optimalizácia konvergovaných sietí (Optimizing Converged Cisco Networks)
Komerčný názov kurzu: ONT - Optimizing Converged Cisco Networks ID certifikačnej skúšky: 642-845
rozsah: - úvodné stretnutie
- 7 x 8 hod. praktických stretnutí
- finálna teoretická aj praktická skúška  
podmienky: - absolvované prvé tri semestre CCNP v jednej zo sieťových akadémií CISCO
V poslednom CCNP semestri sa študenti oboznámia s problematikou QoS a základmi IP telefónie. Prebarajú sa metódy QoS ako klasifikácia a značenie paketov, metódy na správu zahltenia a ako zahlteniu predísť. Naučia sa, ako obmedziť prenosovú kapacitu liniek za pomoci techník "traffic shaping and policing". Svoje vedomosti si otestujú v prostredí IP telefónie Cisco CallManager Express.
Súčasťou posledného CCNP semestra je množstvo úloh zameraných hlavne na praktické osvojenie si získaných teoretických poznatkov. Takisto na účastníkov čaká riešenie niekoľkých komplexných problémov, s ktorými sa sieťoví špecialisti bežne stretávajú v ich každodennej praxi.

Aby študent získal CCNP certifikát, musí mať platný CCNA certifikát a je nutné aby ukončil každý z CCNP semestrov danou certifikačnou skúškou. CCNP certifikát je platný 3 roky. Bližšie informácie nájdete na stránke Career Certifications & Paths.