Prejsť na obsah
Doktorandské štúdium

študijný program inžinierskeho štúdia v odbore Informatika

akreditovaný v zmysle zákona č. 131/2002 Zb. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bez časového obmedzenia.
Informácia o akreditácii sa nachádza na stránkach Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v registri študijných programov (vyberte Slovenská technická univerzita v Bratislave).


Profil absolventa študijného programu Inteligentné informačné systémy

Absolvent

  • získava vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore informačné systémy,
  • rozumie informačným systémom ako disciplíne a oblasti poznania aj ako profesii v jej širšom spoločenskom kontexte,
  • dokáže tvorivo pracovať na aktuálnych výskumných a vývojových problémoch,
  • vie preukázať vedomosti a porozumenie širokého okruhu tém v rámci multidisciplinárneho kontextu informačných systémov a obzvlášť z projektovania, konštruovania a udržiavania rozsiahlych informačných a softvérových systémov,
  • ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja v oblasti informačných systémov s orientáciou najmä na metódy a prostriedky analýzy, získavania, spracúvania a poskytovania informácií informačnými systémami,
  • má schopnosť učenia sa, ktorá mu umožňuje pokračovať v individuálnom ďalšom vzdelávaní,
  • uvedomuje si spoločenský, etický, právny a ekonomický kontext a zodpovednosti svojej profesie.