Prejsť na obsah
Akademická samospráva FIIT STU

prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.
menovaná do funkcie dňa 2. 12. 2015 pre funkčné obdobie 2015 - 2019
e-mail: dekan[at]fiit.stuba.sk
tel.: +421 2 210 22 204
miestnosť 2.04


Dekan je predstaviteľom fakulty, riadi ju, zastupuje a koná vo veciach fakulty. Vo ustanovených veciach koná v mene verejnej vysokej školy. Dekan zodpovedá za svoju činnosť akademickému senátu fakulty. Dekan zodpovedá rektorovi za svoju činnosť vo veciach, v ktorých koná v mene vysokej školy, za hospodárenie fakulty a za svoju ďalšiu činnosť v rozsahu určenom vnútornými predpismi verejnej vysokej školy.
Dekana vymenúva a odvoláva na návrh akademického senátu fakulty rektor.
Dekana zastupujú v ním určenom rozsahu prodekani. Prodekanov vymenúva a odvoláva po schválení akademickým senátom fakulty dekan.

výňatky z par. 28 Zákona č. 131/2002 Zb. o vysokých školách