Prejsť na obsah
GRIFO

 

Platobné údaje

 

Vložné: 162 € + 20 % DPH (= 195 €)
Názov banky: Štátna pokladnica
Radlinského 32
810 05 Bratislava
Swift kód banky: SPSRSKBA
Číslo účtu príjemcu: 7000085552 / 8180
IBAN: SK83 8180 0000 0070 0008 5552
mena: euro
Príjemca: Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave
Ilkovičova 3, 842 16 Bratislava 4
VS: 191112
Ďalšie informácie:

  • Pri vstupnej registrácii obdržíte daňový doklad o úhrade vložného.
  • Platba za vložné zahŕňa všetky konferenčné náklady (strava, ubytovanie, prenajatie priestorov, občerstvenie, spoločenský program a ostatné súvisiace náklady.
  • Pri úhrade vložného do správy pre prijímateľa uveďte meno účastníka, resp. pri hromadnej platbe názov fakulty.
Registrácia do: 5. novembra 2012