Prejsť na obsah
inžinierske študijné programy

nový študijný program inžinierskeho štúdia od akad. roka 2017/18 v odbore Informatika

akreditovaný v zmysle zákona č. 131/2002 Zb. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bez časového obmedzenia.
Informácia o akreditácii sa nachádza na stránkach Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v registri študijných programov (vyberte Slovenská technická univerzita v Bratislave).


Profil absolventa študijného programu Internetové technológie

Absolvent

  • získava ucelené druhostupňové vysokoškolské vzdelanie v odbore počítačové inžinierstvo s orientáciou na počítačové a komunikačné systémy, siete a bezpečnosť vrátane bezdrôtových a mobilných sietí a mobilného počítania,
  • rozumie počítačovému inžinierstvu ako disciplíne a oblasti poznania ako profesii v jej širšom spoločenskom kontexte,
  • vie preukázať vedomosti z aplikovanej matematiky, z teórie analýzy a syntézy architektúr a štruktúr univerzálnych a vnorených počítačových systémov, komunikačných systémov, pevných a mobilných komunikačných sietí, mobilného počítania, počítačovej a sieťovej bezpečnosti, podnikania a manažmentu,
  • je schopný tvoriť, vyvíjať a udržiavať moderné mikroprocesorové, počítačové a komunikačné systémy a siete vrátane ich bezpečnosti; rozvíjať funkčné a prevádzkové možnosti technických a programových prostriedkov moderných systémov a sietí; vyvíjať a rozširovať aplikačný a systémový softvér pre štandardné a špecializované zariadenia; tvoriť a implementovať moderné informačné a komunikačné technológie v rôznych aplikačných oblastiach,
  • získava znalosti a prehľad z pokročilých a výskumných trendov v oblasti komunikačných sietí od nižších vrstiev až po aplikačné vrstvy,
  • je pripravený na štúdium študijného programu tretieho stupňa a budovanie vedeckej perspektívy v celej škále oblastí počítačového inžinierstva alebo na bezprostredný vstup na trh práce,
  • uvedomuje si spoločenský, etický, právny a ekonomický kontext a zodpovednosti svojej profesie.
Uplatnenie a kariéra po skončení inžinierskeho štúdia.