Prejsť na obsah
Prijímanie na štúdium

na bakalárske štúdium FIIT STU (návod vo formáte .pdf)

 

Kliknite na: http://is.stuba.sk/, a potom na Elektronická prihláška na štúdium na STU.

 

Vstup do systému

 • Ak nie ste študentom STU, vstúpte do systému cez 1. možnosť, teda
  Vstúpiť do systému e-prihlášok ako nový používateľ a systém vám pridelí prihlasovacie meno a heslo.
  !!!POZOR!!!
  Prihlasovacie meno a heslo si nezabudnite dobre uložiť, budete ho potrebovať aj po prijatí na štúdium.
 • Ak ste študentom STU a máte prístup do AIS, vstúpte do systému cez 3. možnosť, teda
  Vstúpiť do systému e-prihlášok ako používateľ AIS.
 • Do systému vstupujete cez 2. možnosť, teda
  Vstúpiť do systému e-prihlášok ako používateľ e-prihlášok, iba vtedy, ak poznáte svoje prihlasovacie meno a heslo na vstup do prostredia evidencie e-prihlášok.

 

Po úspešnom prihlásení

 • Vyberte si fakultu – FIIT
 • Zvoľte si typ štúdia bakalársky a kliknite na Vybrať typ štúdia

Následne si vyberáte program, ktorý chcete študovať:

B-INFO informatika denná prezenčná
B-INFO4 informatika 4-ročný denná prezenčná

Ak ste si vybrali program, kliknite na hrubú šípku pri zvolenom programe.

Uvidíte dve sekcie – Osobné údaje a Adresy uchádzača. Do každej vstúpite cez hrubú šípku a v nej vyplníte všetky požadované údaje. Pokiaľ nie sú všetky údaje vyplnené, je Stav kompletnosti sekcie označený červenou farbou.

 

Sekcia Osobné údaje

 • Vyplňte svoje osobné údaje.
  Prosíme vás aj o uvedenie čísla mobilného telefónu, hoci tento údaj nie je uvádzaný ako povinný. Dajte si pozor na jeho správny tvar – napr.: +421903555222.
 • V časti Stredná škola sa myslí škola, ktorú ste už skončili, alebo budete mať skončenú v roku predpokladaného prijatia na štúdium. Uveďte aj odbor SŠ a rok maturity, tieto údaje sú povinné.
 • Vyplnenie ostatných údajov je tiež povinné.
  Ak študujete, v časti odkiaľ sa hlási, vyberte stredná alebo vysoká škola a najvyššie dosiahnuté vzdelanie (ktoré ste už dosiahli alebo dosiahnete v roku predpokladaného prijatia na štúdium).

Zadané údaje nezabudnite uložiť!

Ak máte stav kompletnosti sekcie osobných údajov označený zelenou farbou, vstúpte do sekcie Adresy uchádzača.

 

Sekcia Adresy uchádzača

 • Ak vyberiete štát Slovenská republika, po zadaní ulice, čísla a PSČ, kliknite na Vyhľadať obec. Obec sa automaticky doplní. Vyplnenie kontaktnej adresy je povinné, len ak máte inú kontaktnú adresu, než je adresa trvalého bydliska.

Zadané údaje nezabudnite uložiť!

Stav kompletnosti sekcie Adresy uchádzača musí byť označený zelenou farbou, iba vtedy máte všetky požadované údaje vyplnené.

 

Časť Rozpracované e-prihlášky

V časti Rozpracované e-prihlášky - Údaje o prihláške je možnosť vybrať alternatívny typ študijného programu. Vy si ale alternatívny program nevyberajte.

V prípade, ak sa chcete prihlásiť na 3-ročné a aj na 4-ročné štúdium, musíte si podať dve samostatné prihlášky (a pre obe aj zaplatiť správny poplatok), pretože na 3-ročné a na 4-ročné štúdium platia rôzne ďalšie podmienky prijatia.

V časti Zaplatené si pozrite údaje potrebné k zaplateniu správneho poplatku za prijímacie konanie a čiastku uhraďte. Po zaplatení poplatku Stav v časti Zaplatené zmení farebné označenie na zeleno, ale až po skontrolovaní fakultou, čo môže trvať niekoľko dní.

Ak máte Stav kompletnosti sekcie Adresy uchádzača a sekcie Osobných údajov označený zelenou farbou, môžete pristúpiť k podaniu prihlášky. V časti Rozpracované e-prihlášky v riadku pre prihlášku, ktorú chcete podať, kliknite na "P" v modrom krúžku. Podanie prihlášky musíte ešte potvrdiť kliknutím na Záväzne podať e-prihlášku.

!!!POZOR!!!
Záväzne podať e-prihlášku môžete aj vtedy, keď ešte nemáte potvrdené zaplatenie (Stav v časti Zaplatené nesvieti na zeleno), ale študijné oddelenie začne vašu prihlášku spracovávať až po jej zaplatení.

 

Vkladanie potrebných dokumentov

Ku vkladaniu potrebných dokumentov môžete pristúpiť kedykoľvek. Nemusíte čakať, aby ste mali kompletne vyplnenú adresu alebo osobné údaje.

Akceptujú sa všetky formáty, teda napríklad: pdf, jpg, png, docx.
Dokument, ktorý musíte vložiť povinne, je potvrdenie o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania v prípade, že platbu uskutočníte šekovou poukážkou. Nepovinnými dokumentmi sú overené kópie umiestnení na rôznych odborných súťažiach.

 • Potvrdenie o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania
  vložte naskenovaný alebo odfotografovaný šek alebo výpis z banky o zaplatení.
  Ak uhradíte poplatok prevodom s dodržaním VS z prihlášky, dôjde k automatickému párovaniu platby (zvyčajne najneskôr do jedného týždňa) k prihláške a doklad potom nebudete musieť vôbec vkladať (stav vloženia tohto dokladu bude automaticky označený zelenou farbou).
 • Diplom z odbornej súťaže alebo osvedčenie úspešného riešiteľa
  sem vložte všetky naskenované alebo odfotografované umiestnenia na rôznych odborných súťažiach, ak chcete získať bonusové body.

POZOR!!!
Povinným dokumentom, ktorý ale musíte poslať poštou je doklad o absolvovaní predchádzajúceho stupňa štúdia (maturitné vysvedčenie a pod.). Overenú kópiu dokladu pošlite na adresu fakulty.
Uchádzači, ktorí maturovali pred aktuálnym rokom prijímacieho konania, pošlú overenú kópiu maturitného vysvedčenia hneď po podaní prihlášky.

 

Zobrazenie získaných bodov v prijímacom konaní a návrhu prijímacej komisie

Získané body

3-ročné bakalárske štúdium
Fakulta berie do úvahy najlepší výsledok z testov matematiky vykonaných v Scio (PTM), externej časti maturity z matematiky (EM), prijímacieho testu z matematiky (ak sa v danom roku koná), ako aj výsledky rôznych odborných súťaží.
Body za PTM, EM, prijímací test, ako aj za súťaže, sa budú do systému elektronickej prihlášky zadávať postupne, tak ako budú na fakultu doručované príslušné overené potvrdenia výsledkov. Z výsledkov za PTM, EM alebo prijímací test vám bude uvažovaný len jeden výsledok, a to ten, ktorý má vyššiu bodovú hodnotu.

4-ročné bakalárske štúdium
Fakulta berie do úvahy najlepší výsledok z testov matematiky vykonaných v Scio (PTM), z testov Všeobecné študijné predpoklady vykonaných v Scio (VSP), externej časti maturity z matematiky (EM), prijímacieho testu z matematiky (ak sa v danom roku koná), ako aj výsledky rôznych odborných súťaží.
Body za PTM, VSP, EM, prijímací test, ako aj za súťaže, sa budú do systému elektronickej prihlášky zadávať postupne, tak ako budú na fakultu doručované príslušné overené potvrdenia výsledkov. Z výsledkov za PTM, VSP, EM alebo prijímací test vám bude uvažovaný len jeden výsledok, a to ten, ktorý má vyššiu bodovú hodnotu.

Pridelené body uvidíte, ak kliknete na http://is.stuba.sk, a potom na Výsledky prijímacích skúšok a zadáte rodné číslo.

 

Návrh prijímacej komisie

Návrh prijímacej komisie na prijatie je zobrazený v tej istej časti, kde sú uvedené aj získané body, a to pod označením Rozhodnutie (nezadané/prijatý/neprijatý). Právoplatné písomné rozhodnutie vám však môžeme poslať až potom, keď od vás dostaneme overenú kópiu maturitného vysvedčenia (postačuje overenie vašou školou).

V prípade akýchkoľvek nejasností kontaktujte (najlepšie mailom) pracovníčku študijného oddelenia pani Zuzanu Tekulovú na adrese zuzana_tekulova[at]stuba.sk. Veľmi radi vám poradíme.