Prejsť na obsah
Prihláška na bakalárske štúdium

pre akademický rok 2019/20

 

  1. Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu bakalárskeho štúdia je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

  2. Na študijné programy bakalárskeho štúdia budú prijatí tí uchádzači, zaradení do prijímacieho konania, ktorí v ňom získali minimálne počet bodov navrhnutých prijímacou komisiou a schválených dekanom.

  3. Pri prijímaní na štúdium sa zohľadňujú kapacitné možnosti fakulty, ale aj uvedené preferencie uchádzačov odhľadne študijných programov. Spôsob výberového konania garantuje maximálne možnú objektívnosť a transparentnosť.

 

Ďalšie podmienky prijatia na bakalárske štúdium na FIIT STU schválil akademický senát fakulty (20. 9. 2017).