Prejsť na obsah
Prihláška na bakalárske štúdiume-Prihláška

Dokumenty, ktoré musí uchádzač povinne vložiť do AIS sú:
Životopis a potvrdenie o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania. Nepovinnými dokumentmi sú overené kópie umiestnení na rôznych odborných súťažiach.


Uchádzači, ktorí maturujú v tom roku, v ktorom sa zúčastňujú prijímacieho konania

Výsledky maturitných skúšok na fakultu doručí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Pre doručenie výsledkov z nezávislých písomných testov od spoločnosti SCIO je potrebné povoliť zaslanie týchto údajov na našu fakultu.

 1. životopis, odporúčame použiť šablónu - vložiť ako prílohu k prihláške do AIS;

 2. overená kópia maturitného vysvedčenia, ktorú treba poslať poštou na študijné oddelenie fakulty bezprostredne po vykonaní maturitnej skúšky;

 3. výsledky za stredoškolskú činnosť - overené kópie diplomov a ocenení získaných za vynikajúce výsledky v matematickej alebo fyzikálnej olympiáde, v stredoškolskej odbornej činnosti obsahovo zameranej na oblasť informatiky a informačných technológií, ako aj v iných druhoch odbornej činnosti (hodnotenie súťaží) - vložiť ako prílohy k prihláške do AIS;

 4. potvrdenie (kópia) o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania - naskenovaný alebo odfotografovaný šek alebo výpis z banky o zaplatení - vložiť ako prílohu k prihláške do AIS. Ak uchádzač uhradí poplatok prevodom s dodržaním VS z prihlášky, dôjde k automatickému párovaniu platby (zvyčajne najneskôr do jedného týždňa) k prihláške a doklad potom nebudete musieť vôbec vkladať (stav vloženia tohto dokladu bude automaticky označený zelenou farbou).

 5. uchádzač so zmenenou pracovnou schopnosťou pripojí potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti - poslať spolu s overenou kópiou maturitného vysvedčenia.


Uchádzači, ktorí maturovali pred rokom 2019

 1. životopis, odporúčame použiť šablónu - vložiť ako prílohu k prihláške do AIS;

 2. overená kópia maturitného vysvedčenia, ktorú treba poslať poštou na študijné oddelenie fakulty bezprostredne po podaní e-prihášky;

 3. najlepšie z hodnotení - poslať spolu s overenou kópiou maturitného vysvedčenia:
  • hodnotenie externej časti maturitnej skúšky z matematiky (potvrdené školou);

  • len pre uchádzačov na 4-ročné bakalárske štúdium: hodnotenie externej časti maturitnej skúšky z cudzieho jazyka (potvrdené školou);

  • hodnotenie písomného testu z matematiky vykonané a overené nezávislým posudzovateľom (najstaršie výsledky testov z 2015/16), národné porovnávacie skúšky uskutočňované spoločnosťou SCIO, s. r. o. (www.scio.sk alebo tel.: +421 948 269 298);

  • len pre uchádzačov o prijatie na 4-ročné bakalárske štúdium: hodnotenie písomného testu zo všeobecných študijných predpokladov vykonané a overené nezávislým posudzovateľom (najstaršie výsledky testov z 2015/16), národné porovnávacie skúšky uskutočňované spoločnosťou SCIO, s. r. o. (www.scio.sk alebo tel.: +421 948 269 298);

 4. výsledky za stredoškolskú činnosť - overené kópie diplomov a ocenení získaných za vynikajúce výsledky v matematickej alebo fyzikálnej olympiáde, v stredoškolskej odbornej činnosti obsahovo zameranej na oblasť informatiky a informačných technológií, ako aj v iných druhoch odbornej činnosti (hodnotenie súťaží) - vložiť ako prílohy k prihláške do AIS;

 5. potvrdenie (kópia) o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania - naskenovaný alebo odfotografovaný šek alebo výpis z banky o zaplatení - vložiť ako prílohu k prihláške do AIS. Ak uchádzač uhradí poplatok prevodom s dodržaním VS z prihlášky, dôjde k automatickému párovaniu platby (zvyčajne najneskôr do jedného týždňa) k prihláške a doklad potom nebudete musieť vôbec vkladať (stav vloženia tohto dokladu bude automaticky označený zelenou farbou).

 6. uchádzač so zmenenou pracovnou schopnosťou pripojí potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti - poslať spolu s overenou kópiou maturitného vysvedčenia.


Papierová prihláška

Uchádzači, ktorí si podávajú papierovú prihlášku musia všetky dokumenty potrebné k prihláške poslať poštou v danom termíne.


Uchádzači, ktorí maturujú v tom roku, v ktorom sa zúčastňujú prijímacieho konania

Výsledky maturitných skúšok na fakultu doručí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Pre doručenie výsledkov z nezávislých písomných testov od spoločnosti SCIO je potrebné povoliť zaslanie týchto údajov na našu fakultu.

 1. životopis, odporúčame použiť šablónu ;

 2. overená kópia maturitného vysvedčenia, ktorú treba poslať poštou na študijné oddelenie fakulty bezprostredne po vykonaní maturitnej skúšky;

 3. výsledky za stredoškolskú činnosť - overené kópie diplomov a ocenení získaných za vynikajúce výsledky v matematickej alebo fyzikálnej olympiáde, v stredoškolskej odbornej činnosti obsahovo zameranej na oblasť informatiky a informačných technológií, ako aj v iných druhoch odbornej činnosti (hodnotenie súťaží);

 4. potvrdenie (kópia) o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania - naskenovaný alebo odfotografovaný šek alebo výpis z banky o zaplatení;

 5. uchádzač so zmenenou pracovnou schopnosťou pripojí potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti .


Uchádzači, ktorí maturovali pred rokom 2019

 1. životopis, odporúčame použiť šablónu ;

 2. overená kópia maturitného vysvedčenia;

 3. najlepšie z hodnotení:
  • hodnotenie externej časti maturitnej skúšky z matematiky (potvrdené školou);

  • len pre uchádzačov na 4-ročné bakalárske štúdium: hodnotenie externej časti maturitnej skúšky z cudzieho jazyka (potvrdené školou);

  • hodnotenie písomného testu z matematiky vykonané a overené nezávislým posudzovateľom (najstaršie výsledky testov z 2016/17), národné porovnávacie skúšky uskutočňované spoločnosťou SCIO, s. r. o. (www.scio.sk alebo tel.: +421 948 269 298);

  • len pre uchádzačov o prijatie na 4-ročné bakalárske štúdium: hodnotenie písomného testu zo všeobecných študijných predpokladov vykonané a overené nezávislým posudzovateľom (najstaršie výsledky testov z 2016/17), národné porovnávacie skúšky uskutočňované spoločnosťou SCIO, s. r. o. (www.scio.sk alebo tel.: +421 948 269 298);

 4. výsledky za stredoškolskú činnosť - overené kópie diplomov a ocenení získaných za vynikajúce výsledky v matematickej alebo fyzikálnej olympiáde, v stredoškolskej odbornej činnosti obsahovo zameranej na oblasť informatiky a informačných technológií, ako aj v iných druhoch odbornej činnosti (hodnotenie súťaží);

 5. potvrdenie (kópia) o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania - naskenovaný alebo odfotografovaný šek alebo výpis z banky o zaplatení - vložiť ako prílohu k prihláške do AIS. Ak uchádzač uhradí poplatok prevodom s dodržaním VS z prihlášky, dôjde k automatickému párovaniu platby (zvyčajne najneskôr do jedného týždňa) k prihláške a doklad potom nebudete musieť vôbec vkladať (stav vloženia tohto dokladu bude automaticky označený zelenou farbou);

 6. uchádzač so zmenenou pracovnou schopnosťou pripojí potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti.

Doklady priložené k prihláške sa uchádzačom nevracajú, zostávajú súčasťou dokladov uchádzača o štúdium.

Informácia k písomným testom (národné porovnávacie skúšky SCIO):

Skúšky sú organizované spoločnosťou SCIO, s. r. o. (nie sú organizované fakultou). Ich absolvovanie je dobrovoľné. Uchádzač sa sám rozhodne, či sa zúčastní, sám sa na test prihlási, vyberie si termín(y) a miesto konania. Test je možné absolvovať viackrát.
Podrobné informácie k písomným testom nájdete na stránke www.scio.sk, alebo na tel. čísle +421 948 269 298.