Prejsť na obsah
Prihláška na bakalárske štúdium

V prípade, ak sa bude robiť výber uchádzačov, tento bude vychádzať:

 • z poradia zostaveného na základe bodového hodnotenia,
 • z preukázania schopností a predpokladov pre štúdium zvoleného študijného programu,
 • z preferencií študijných programov uvedených uchádzačom a
 • počtu uchádzačov, ktorý plánuje fakulta prijať na štúdium príslušného študijného programu.

Predpokladané počty prijatých uchádzačov pre ak. rok 2019/20 v študijnom programe Informatika je 710.

študijný program    3-ročný / 4-ročný
Informatika 500 / 210

Pri vyhodnocovaní sa berú do úvahy tieto výsledky:

 • Pre uchádzačov o 3-ročné bakalárske štúdium najlepšie z hodnotení:
  • hodnotenie externej časti maturity z matematiky;
   uchádzačom, ktorí maturovali pred šk. rokom 2008/09 a vykonali externú časť maturity z matematiky úrovne B, sa upraví hodnotenie externej časti maturity na 80 %,
  • hodnotenie písomného testu z matematiky vykonané a overené nezávislým posudzovateľom

 • Pre uchádzačov o 4-ročné bakalárske štúdium najlepšie z hodnotení:
  • hodnotenie externej časti maturity z matematiky;
   uchádzačom, ktorí maturovali pred šk. rokom 2008/09 a vykonali externú časť maturity z matematiky úrovne B, sa upraví hodnotenie externej časti maturity na 80 %,
  • hodnotenie externej časti maturity z cudzieho jazyka - platí len pre uchádzačov, ktorí maturujú v tom roku, v ktorom sa zúčastňujú prijímacieho konania,
  • hodnotenie písomného testu z matematiky vykonané a overené nezávislým posudzovateľom,
  • hodnotenie písomného testu zo všeobecných študijných predpokladov vykonané a overené nezávislým posudzovateľom.

 • Výsledky za stredoškolskú činnosť - v sekcii hodnotenie súťaží

Výsledky sa vyhodnotia takto:

 1. uchádzač získa za najlepšie hodnotenie podľa vyššie uvedeného počet bodov rovný získanému percentilu,
 2. uchádzač získa body za výsledky v stredoškolskej činnosti, pozrite si zoznam súťaží a ich bodové hodnotenie.

Výsledný počet bodov, ktoré uchádzač získa, je rovný sume bodov za najlepší výsledok a súťaž.

O návrhu na prijatie na štúdium budú uchádzači oboznámení najneskôr v máji.