Prejsť na obsah
Prijímanie na štúdium

na doktorandské štúdium pre akademický rok 2022/23

Dekan Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave v zmysle zákona č. 131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje začatie prijímacieho konania na doktorandské štúdium na akreditované študijný program Aplikovaná informatika - informácia o akreditácii sa nachádza na stránkach Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v v registri študijných programov (vyberte Slovenská technická univerzita v Bratislave):


Študijné programy

Fakulta informatiky a informačných technológií v akademickom roku 2022/23 ponúka doktorandské štúdium v týchto študijných programoch:

 

Termín podania prihlášky

  do 31. mája 2022
  (s nástupom od 1. septembra 2022)

 

Spôsob vyplnenia a odovzdania prihlášky

Prihlášku na štúdium môžete podať elektronicky alebo manuálne na predpísanom tlačive.

Elektronickú prihlášku vyplňte v Akademickom informačnom systéme AIS. Pozorne si prečítajte návod na jej vyplnenie (.pdf).

Elektronická prihláška je spustená 1. apríla 2022 od 9.00 hod.

V prípade použitia papierovej prihlášky:

 • odošlite riadne vyplnenú a podpísanú prihlášku spolu s prílohami a potvrdením o zaplatení (pozri informácie o poplatku) na
  Študijné oddelenie
  FIIT STU v Bratislave
  Ilkovičova 2
  842 16 Bratislava 4
 • alebo odovzdajte riadne vyplnenú a podpísanú prihlášku spolu s prílohami a potvrdením o zaplatení (pozri informácie o poplatku) do Podateľne Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave (2. nadzemné podlažie, miestnosť 2.13).

 

Témy dizertačných prác

Uchádzač v prihláške uvedie (po predchádzajúcej dohode so školiteľom) tému dizertačnej práce a meno školiteľa.

Témy dizertačných projektov pre akad. r. 2022/23:

 

Prílohy k prihláške

K podpísanej prihláške na príslušnom tlačive uchádzač musí doložiť nasledovné doklady:

 1. CV
 2. motivačný list
 3. koncept téz dizertačného projektu v rozsahu 1 - 2 strany
 4. overenú fotokópiu diplomu o dosiahnutom vysokoškolskom vzdelaní - inžinierskom, magisterskom (overenie môže vykonať aj pracovníčka študijného oddelenia), fotokópiu vysvedčenia o štátnej skúške (vysokoškolské štúdium) - neplatí pre uchádzačov, ktorí v akad. roku 2020/21 končia inžinierske štúdium na FIIT STU, prípadne iné ocenenia (napr. Cena dekana, rektora a pod.)
 5. zoznam absolvovaných predmetov (v rámci vysokoškolského štúdia so známkami, potvrdený fakultou, ktorú uchádzač absolvoval) alebo overenú kópiu dodatku k inžinierskemu/magisterskému diplomu (v prípade, že v čase odovzdávania prihlášok ešte nemáte ukončené štúdium, kópie dokladov a zoznam absolvovaných predmetov doložíte k prihláške dodatočne)
 6. životopis
 7. súpis svojich publikovaných a nepublikovaných prác, odborné posudky o týchto prácach (ak boli vypracované) a súpis výsledkov inej odbornej alebo umeleckej činnosti
 • K prihláške priloží uchádzač okrem príloh požadovaných v prihláške aj potvrdenie (kópiu) o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania.
 • Doklady priložené k prihláške sa uchádzačom nevracajú, zostávajú súčasťou dokladov uchádzača o štúdium.

 

Poplatok

 • 20 € - denná forma štúdia
 • 20 € - externá forma štúdia
 • 40 € - štúdium v anglickom jazyku
 • Poplatky za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania

  Spôsob úhrady poplatku: bankovým prevodom
  číslo účtu: SK83 8180 0000 0070 0008 5552
  variabilný symbol: číslo pridelené systémom elektronickej prihlášky
  alebo 3101, ak uchádzač nevyužije elektronickú prihlášku
  konštantný symbol: 0558
  v časti „Správa pre prijímateľa“ musí uchádzač uviesť svoje meno a priezvisko

  Doklad o zaplatení poplatku za prijímaciu skúšku je nutné poslať spolu s prihláškou na štúdium na adresu fakulty, alebo odovzdať spolu s prihláškou na štúdium na študijnom oddelení fakulty.

 

Postup prijímania

 1. Prijímacie konanie začína pre uchádzača podaním prihlášky.
 2. Uchádzači, ktorí spĺňajú základné podmienky na prijatie, resp. je predpoklad, že ich splnia a ich prihláška obsahuje všetky náležitosti, dostanú pozvánku na prijímaciu skúšku.
 3. Výsledky prijímacej skúšky sa vyhodnotia.
 4. Výber uchádzačov vychádza:
  • z poradia zostaveného na základe výsledkov prijímacej skúšky,
  • výsledkov predchádzajúceho štúdia, publikačnej činnosti, významných výsledkov odbornej činnosti v oblasti informatiky a informačných technológií,
  • počtu uchádzačov, ktorý plánuje fakulta prijať na doktorandské štúdium.
 5. Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí uchádzača spolu s odôvodnením sa doručia uchádzačovi v písomnej forme na adresu jeho trvalého bydliska uvedenú v prihláške. Prijímacie konanie sa pre uchádzača skončí vydaním rozhodnutia o výsledku prijímacieho konania.

 

Prijímacia skúška

1. júl 2022

Prijímacia skúška je písomná a ústna.

Pre študentov zo zahraničia platia rovnaké odborné požiadavky ako pre domácich študentov.

Uchádzači o doktorandské štúdium v rámci prijímacieho konania preukážu vedomosti z oblasti danej príslušným študijným odborom. Zároveň prezentuje tézy dizertačného projektu v kontexte dosiahnutých vedomostí.

Spresnené informácie o prijímacej skúške dostane uchádzač spolu s pozvánkou na prijímaciu skúšku.
Každý uchádzač o doktorandské štúdium bude písomne upovedomený o termíne a mieste prijímacej skúšky.

 

Požiadavky na prijímacie konanie pre zahraničných študentov

Platia rovnaké požiadavky ako pre domácich študentov. Uchádzač, ktorý absolvoval predchádzajúce štúdium v zahraničí predloží doklad o uznaní vysokoškolského vzdelania na účely pokračovania v štúdiu v zmysle platných zákonov (https://www.stuba.sk/5545). Doklad musí byť doručený v listinnej podobe, buď ako originál, alebo notársky overená kópia.

 

Podmienky prijatia

Všeobecné zásady na určenie odbornej spôsobilosti uchádzačov

 1. Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je absolvovanie študijného programu druhého stupňa. Túto podmienku spĺňajú aj absolventi študijných odborov podľa starších predpisov. Absolvovanie študijného programu spojeného prvého a druhého stupňa sa považuje za absolvovanie študijného programu druhého stupňa.
 2. Odborná spôsobilosť uchádzačov o doktorandské štúdium sa posudzuje na základe
  • obsahu a výsledkov predchádzajúceho štúdia, ktoré sú doložené príslušnými dokladmi,
  • na základe výsledkov prijímacej skúšky.

Ďalšie podmienky prijatia na doktorandské študijné programy na FIIT STU v Bratislave pre akademický rok 2022/23 schválil akademický senát fakulty dňa 22. marca 2022.

 

Rámcový obsah a spôsob overenia schopností na štúdium

Hlavným cieľom prijímacej skúšky je overiť odbornú spôsobilosť uchádzača študovať vo zvolenom študijnom programe; zistiť predpoklady uchádzača na samostatnú tvorivú činnosť v oblasti informatiky a informačných činností. Súčasťou prijímacej skúšky je overenie jazykových schopností uchádzača z anglického jazyka.

Písomná skúška má písomnú a ústnu časť. Tematicky zameraná na oblasť danú študijným odborom. Jazyková skúška je súčasťou písomnej časti skúšky.

Vyhodnotenie prijímacieho konania a návrh uchádzačov na prijatie na doktorandské štúdium v príslušnom študijnom programe vykoná komisia, ktorú menuje dekan fakulty. Na štúdium môžu byť prijatí len tí uchádzači, ktorí úspešne absolvovali aj jazykovú skúšku. Výber uchádzačov vychádza z poradia zostaveného na základe výsledkov prijímacej skúšky, výsledkov predchádzajúceho štúdia, publikačnej činnosti, významných výsledkov v oblasti informatiky a informačných technológií.

 

Informácia o počte uchádzačov, ktorý plánuje fakulta prijať na štúdium

Plánovavný počet študentov prijatých na doktorandské štúdium na akademický rok 2022/23
Študijný program: Denné štúdium Externé štúdium
Aplikovaná informatika
v študijnom odbore informatika
slov. j. (D-AI) angl. j. (D-AIxA) slov. j. (D-AI4) angl. j. (D-AI4xA)
15 5 1 1