Prejsť na obsah
Prijímanie na štúdium

na doktorandské štúdium FIIT STU (návod vo formáte .pdf)

 

Kliknite na: http://is.stuba.sk/, a potom na Elektronická prihláška na štúdium na STU.

Odporúčame uchádzačom uviesť v prihláške dva študijné programy v poradí ich záujmu. Spôsob zadania alternatívnych študijných programov je uvedený nižšie.

 

Vstup do systému

Ak ste študentom STU a máte prístup do AIS, vstúpte do systému cez 3. možnosť, teda
Vstúpiť do systému e-prihlášok ako používateľ AIS.

Ak nie ste študentom STU, vstúpte do systému cez 1. možnosť, teda
Vstúpiť do systému e-prihlášok ako nový používateľ.

Vyberte si fakultu, teda STU FIIT.

Vyberte si v ponuke typ štúdia Doktorandský a potvrďte kliknutím na
Vybrať typ štúdia.

Následne si vyberáte Typ prijímacieho konania, teda program, ktorý chcete študovať (dajte pozor na zvolenú formu štúdia) kliknutím na hrubú šípku pri zvolenom programe.

Názov študijného programu forma výučby Jazyk výučby (požadovaná znalosť jazykov)
D-AI4 Aplikovaná informatika externá prezenčná slovenský jazyk + anglický jazyk
D-AI4xA Aplikovaná informatika
(v anglickom jazyku)
externá prezenčná anglický jazyk
AI4 Aplikovaná informatika denná prezenčná slovenský jazyk + anglický jazyk
D-AI4xA Aplikovaná informatika
(v anglickom jazyku)
denná prezenčná anglický jazyk

Vyplňte požadované údaje – meno, priezvisko, e-mail, štátnu príslušnosť a rodné číslo (ak je vaša štátna príslušnosť iná ako Slovenská republika alebo Česká republika, zadajte dátum narodenia). Potom kliknite na Založiť e-prihlášku a pokračovať.

Systém vám pridelí prihlasovacie meno a heslo. Tieto údaje si ihneď dobre zapamätajte, lebo po ďalšom načítaní tejto stránky sa už nezobrazia. Až potom kliknite na Prvý raz prihlásiť do evidencie e-prihlášok.

Po prihlásení uvidíte dve sekcie – Osobné údaje a Adresy uchádzača. Do každej vstúpite cez hrubú šípku a v nej vyplníte všetky požadované údaje. Pokiaľ nie sú všetky údaje vyplnené, je Stav kompletnosti sekcie označený červenou farbou.

 

Sekcia Osobné údaje

Vyplňte svoje osobné údaje.
Prosíme vás aj o uvedenie čísla mobilného telefónu, hoci tento údaj nie je uvádzaný ako povinný. Dajte si pozor na jeho správny tvar – napr.: +421903555222.

V časti Absolvovaná VŠ sa myslí vysoká škola, ktorú ste už skončili, alebo budete mať skončenú v roku predpokladaného prijatia na štúdium. Uveďte aj program a rok ukončenia, tieto údaje sú povinné.

Vyplnenie ostatných údajov je tiež povinné.
Ak študujete, v časti odkiaľ sa hlási, vyberte Vysoká škola a najvyššie dosiahnuté vzdelanie - vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

Zadané údaje nezabudnite uložiť! Vráťte sa Späť na evidenciu e-prihlášok.

 

Sekcia Adresy uchádzača

Ak vyberiete štát Slovenská republika, po zadaní ulice, čísla a PSČ, kliknite na Vyhľadať obec. Obec sa automaticky doplní. Vyplnenie kontaktnej adresy je povinné, len ak máte inú kontaktnú adresu, než je adresa trvalého bydliska.

Zadané údaje nezabudnite uložiť!

Vráťte sa Späť na evidenciu e-prihlášok.

POZOR!!!
V časti Rozpracované e-prihlášky ešte vyberte tému dizertačnej práce. Treba kliknúť na šípku vstup v Údajoch o prihláške a vybrať si tému dizertačnej práce. Ponúkajú sa Vám tam aj alternatívne typy študijných programov, ale to sa týka len bakalárskeho a inžinierskeho štúdia. Riadky Alternatívny typ prijímacieho konania A, resp. B, teda nevyplňujte, v riadku Téma dizertačnej práce si vyberte jednu z ponúkaných tém.

Zadané údaje nezabudnite uložiť! Vráťte sa Späť na evidenciu e-prihlášok.

 

Sekcia Podanie e-prihlášky

V sekcii Podanie e-prihlášky po kliknutí na hrubú šípku potvrďte súhlas s používaním vašich osobných údajov a Vyhlásenie o pravdivosti údajov. Potom kliknite na Záväzne podať e-prihlášku.

V časti Zaplatené si pozrite údaje potrebné k zaplateniu správneho poplatku za prijímacie konanie a čiastku uhraďte. Po zaplatení poplatku sa Stav v časti Zaplatené zmení farebné označenie na zeleno, ale až po skontrolovaní fakultou, čo môže trvať niekoľko dní.

Následne môžete pristúpiť ku vkladaniu potrebných dokumentov:
Akceptujú sa všetky formáty, teda napríklad: pdf, jpg, png, docx.

Dokumenty, ktoré musíte vložiť povinne sú:
životopis, motivačný list, rámcový projekt k téme dizertačnej práce (t. j. koncept téz dizertačného projektu) a potvrdenie o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania.

Nepovinnými dokumentmi sú doklady o významných výsledkoch svojej odbornej činnosti v oblasti informatiky a informačných technológií, ako aj v iných druhoch odbornej činnosti.

Uchádzači môžu k prihláške priložiť doklady o významných výsledkoch svojej odbornej činnosti v oblasti informatiky a informačných technológií, ako aj v iných druhoch odbornej činnosti.

POZOR!!!
Doklad o absolvovaní predchádzajúceho stupňa štúdia je povinným dokumentom, ktorý ale musíte poslať poštou. Na adresu študijného oddelenia fakulty, teda poštou pošlite overenú kópiu dokladu o ukončení štúdia (diplom) a výpis predmetov a známok získaných počas predchádzajúceho vysokoškolského štúdia. Musí byť potvrdený fakultou alebo vysokou školou, ktorá výpis vydala.

Toto neplatí pre uchádzačov, ktorí v akad. roku 2020/21 končia inžinierske štúdium na FIIT STU, tí nemusia poštou posielať žiadne dokumenty.

 

Zobrazenie výsledku prijímacieho konania

Výsledok prijímacieho konania – rozhodnutie o prijatí/neprijatí uchádzača si môžete skontrolovať:

  • V systéme elektronickej prihlášky:
    kliknite na http://is.stuba.sk, potom na Výsledky prijímacích skúšok a zadajte vaše rodné číslo. Pod označením Rozhodnutie uvidíte výsledok.
  • Vo webovom sídle fakulty www.fiit.stuba.sk.

Rozhodnutie dekana o prijatí / neprijatí uchádzača spolu s odôvodnením sa doručia uchádzačovi písomne na adresu trvalého bydliska uvedenú v prihláške.

V prípade akýchkoľvek nejasností kontaktujte (najlepšie e-mailom) pracovníčku študijného oddelenia, pani Zuzanu Horniakovú, na adrese zuzana.horniakova[at]stuba.sk. Veľmi radi vám poradíme.

V Bratislave 30. marca 2021
Marta Gnipová, integrátorka AIS
Katerína Jelemenská, prodekanka
Lukáš Šoltés, prodekan