Prejsť na obsah
Prijímanie na štúdium

na inžinierske štúdium pre akademický rok 2017/18

Dekan Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave v zmysle zákona č.131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje začatie prijímacieho konania na inžinierske štúdium na akreditované študijné programy Internetové technológie a Softvérové inžinierstvo - informácia o akreditácii sa nachádza na stránkach Ministerstva školstva SR (vyberte Slovenská technická univerzita v Bratislave):


Študijné programy

Fakulta informatiky a informačných technológií v akademickom roku 2017/18 ponúka inžinierske štúdium v týchto študijných programoch:

* pozn.: bude zahŕňať aj obsah doterajšieho študijného programu Informačné systémy

Inžinierske štúdium každého študijného programu je pre uchádzačov, ktorí ukončili vysokoškolské štúdium v príslušnom študijnom odbore alebo v niektorom príbuznom študijnom odbore dvojročné. Pre tých uchádzačov, ktorí ukončili vysokoškolské štúdium v niektorom vzdialenejšom študijnom odbore, je štúdium v každom študijnom programe trojročné.

Odporúčané študijné plány pre akad. rok 2016/17 pre všetky študijné programy nájdete na stránke Študijné programy, pre akad. rok 2017/18 budú zverejnené v letnom semestri.

 

Termín podania prihlášky

  do 31. mája 2017

 

Spôsob vyplnenia a odovzdania prihlášky

 

Prílohy k prihláške

K prihláške na príslušnom tlačive uchádzač musí doložiť tieto doklady:

 • životopis
 • výsledky za predchádzajúce vysokoškolské štúdium
 • výpis predmetov a známok získaných počas predchádzajúceho vysokoškolského štúdia potvrdený fakultou alebo vysokou školou, ktorá výpis vydala a overenú kópiu dokladu o ukončení štúdia (diplom); neplatí pre uchádzačov, ktorí v akad. roku 2016/17 končia bakalárske štúdium na FIIT STU
 • čestné prehlásenie s vlastnoručným podpisom, že jeho zdravotný stav mu umožňuje študovať na vysokej škole - spolu s prihláškou do 31. 5. 2017
 • uchádzač so zmenenou pracovnou schopnosťou pripojí potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti - spolu s prihláškou do 31. 5. 2017
 • uchádzači môžu k prihláške priložiť doklady o významných výsledkoch svojej odbornej činnosti v oblasti informatiky a informačných technológií, ako aj v iných druhoch odbornej činnosti
 • k prihláške priloží uchádzač okrem príloh požadovaných v prihláške aj potvrdenie (kópiu) o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania - neplatí pre uchádzačov, ktorí použijú elektronickú prihlášku a zároveň platia prevodným príkazom
 • doklady priložené k prihláške sa uchádzačom nevracajú, zostávajú súčasťou dokladov uchádzača o štúdium

Nezabudnite uviesť na prihláške všetky študijné programy, o ktoré sa uchádzate, v poradí dôležitosti!!!

 

Poplatok

 • 20 € - pre študentov, ktorí sa hlásia prostredníctvom elektronickej prihlášky
 • 50 € - pre študentov, ktorí nevyužijú elektronickú prihlášku
 • Spôsob úhrady poplatku: bankovým prevodom
  číslo účtu: SK83 8180 0000 0070 0008 5552
  variabilný symbol: číslo pridelené systémom elektronickej prihlášky
  alebo 2101, ak uchádzač nevyužije elektronickú prihlášku
  konštantný symbol: 0558
  v časti „Správa pre prijímateľa“ musí uchádzač uviesť svoje meno a priezvisko

Doklad o zaplatení poplatku za prijímaciu skúšku je nutné poslať spolu s prihláškou na štúdium na adresu fakulty, alebo odovzdať spolu s prihláškou na štúdium do Podateľne FIIT STU - miestnosť 2.13 - neplatí pre uchádzačov, ktorí použijú elektronickú prihlášku a platbu prevodom.

 

Postup prijímania

 • Prijímacie konanie začína pre uchádzača podaním prihlášky na príslušný inžiniersky študijný program.
 • Uchádzači, ktorí spĺňajú základné podmienky na prijatie, resp. je predpoklad, že ich splnia a ich prihláška obsahuje všetky náležitosti, dostanú pozvánku na prijímaciu skúšku.
 • Výsledky prijímacej skúšky sa vyhodnotia.
 • Výber uchádzačov vychádza
  • z poradia zostaveného na základe výsledkov prijímacej skúšky,
  • výsledkov predchádzajúceho štúdia, významných výsledkov odbornej činnosti v oblasti informatiky a informačných technológií,
  • počtu uchádzačov, ktorý plánuje fakulta prijať na inžinierske štúdium.
 • Výsledky prijímacieho konania sa zverejnia vo výveske fakulty.
 • Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí uchádzača spolu s odôvodnením sa doručia uchádzačovi v písomnej forme na adresu jeho trvalého bydliska uvedenú v prihláške. Prijímacie konanie sa pre uchádzača skončí vydaním rozhodnutia o výsledku prijímacieho konania.

 

Prijímacia skúška

  28. júna 2017

Prijímacia skúška je písomná, tematicky zameraná na oblasť danú študijným odborom, v ktorom sa uskutočňuje príslušný študijný program.

Hlavným cieľom prijímacej skúšky na inžinierske štúdium je overiť odbornú spôsobilosť uchádzača študovať vo zvolenom študijnom odbore, zistiť predpoklady uchádzača na samostatnú tvorivú činnosť v oblasti informatiky a informačných technológií.

Uchádzači o inžinierske štúdium v rámci prijímacieho konania preukážu vedomosti z oblasti danej príslušným študijným odborom.

Absolventi bakalárskeho štúdia na FIIT STU v akad. roku 2015/16 a 2016/17 majú prijímaciu skúšku na inžinierske štúdium v akad. roku 2017/18 odpustenú.

 

Vyhodnotenie prijímacieho konania

Výber uchádzačov vychádza:

 • z poradia zostaveného na základe študijných výsledkov v prvom stupni vysokoškolského štúdia,
 • významných výsledkov odbornej činnosti v oblasti informatiky a informačných technológií, ako aj v iných druhoch odbornej činnosti uchádzača,
 • uchádzačom uvedených preferencií ohľadne študijných programov,
 • hodnotenia prijímacej skúšky.

 

Požiadavky na prijímacie konanie pre zahraničných študentov

 • Platia rovnaké požiadavky ako pre domácich študentov.

 

Podmienky prijatia

Všeobecné zásady na určenie odbornej spôsobilosti uchádzačov

 1. Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu inžinierskeho štúdia je absolvovanie študijného programu prvého stupňa. Túto podmienku spĺňajú aj absolventi študijných odborov podľa starších predpisov. Pre účely posúdenia odbornej spôsobilosti uchádzača na inžinierske štúdium sa absolvovanie študijného programu spojeného prvého a druhého stupňa považuje aj za absolvovanie študijného programu prvého stupňa.
 2. Odborná spôsobilosť uchádzačov o inžinierske štúdium sa posudzuje na základe obsahu a výsledkov predchádzajúceho štúdia na prvom stupni vysokej školy, ktoré sú doložené príslušnými dokladmi a na základe výsledkov prijímacej skúšky v prípade, ak sa tak neurobí na základe predložených dokladov o doterajšom štúdiu uchádzača.

Ďalšie podmienky prijatia na inžinierske štúdium uskutočňovanom na FIIT STU schválil akademický senát fakulty dňa 7. marca 2017.

 

Rámcový obsah a spôsob overenia schopností na štúdium

Uchádzači o inžinierske štúdium v študijných programoch Internetové technológie a Softvérové inžinierstvo v rámci prijímacieho konania preukážu vedomosti z vybraných oblastí daných odborom študijného programu.

2-ročné študijné programy inžinierskeho štúdia

 • Predmety prijímacej skúšky: Architektúra počítačov, Databázové systémy, Princípy softvérového inžinierstva
 • V rámci štúdia sa študent môže profilovať sa vo viacerých smeroch. Preukázanie výsledkov z dvoch predmetov prijímacej skúšky spravidla stačia na splnenie kritérií prijímacieho konania.
 • tematické okruhy prijímacej skúšky v akad. roku 2017/18

3-ročné študijné programy inžinierskeho štúdia

 

Informácia o počte uchádzačov, ktorý plánuje fakulta prijať na štúdium

Plánovavný počet študentov prijatých na inžinierske štúdium na akademický rok 2017/18
Študijný program: 2-ročné štúdium: 3-ročné štúdium:
Internetové technológie   50 10
Softvérové inžinierstvo 150 10