Prejsť na obsah
Prijímanie na štúdium

na inžinierske štúdium pre akademický rok 2021/22

Dekan Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave v zmysle zákona č. 131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje začatie prijímacieho konania na inžinierske štúdium na akreditované študijné programy Informačná bezpečnosť a Inteligentné softvérové systémy - informácia o akreditácii sa nachádza na stránkach Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v registri študijných programov (vyberte Slovenská technická univerzita v Bratislave):


 

Študijné programy

Fakulta informatiky a informačných technológií v akademickom roku 2021/22 ponúka inžinierske štúdium v týchto študijných programoch:

Inžinierske štúdium každého študijného programu je pre uchádzačov, ktorí ukončili vysokoškolské štúdium v príslušnom študijnom odbore alebo v niektorom príbuznom študijnom odbore dvojročné. Pre tých uchádzačov, ktorí ukončili vysokoškolské štúdium v niektorom vzdialenejšom študijnom odbore, je štúdium v každom študijnom programe trojročné.

Odporúčané študijné plány pre akad. rok 2020/21 pre všetky študijné programy nájdete na stránke Študijné programy, pre akad. rok 2021/22 budú v takejto podobe zverejnené neskôr.

 

Termín podania prihlášky

do 31. mája 2021

 

Spôsob vyplnenia a odovzdania prihlášky

Prihlášku na štúdium môžete podať elektronicky alebo manuálne na predpísanom tlačive.

Elektronickú prihlášku vyplňte v Akademickom informačnom systéme AIS. Pozorne si prečítajte návod na jej vyplnenie (.pdf)
(19. apríl 2021 o 13.00 hod. - spustenie e-prihlášky).

Využitím služby elektronickej prihlášky:

 • zaistíte správne vyplnenie prihlášky,
 • budete môcť sledovať stav prijímacieho konania (napr. prijatie overených dokladov poštou, výsledky prijímacieho konania),

V prípade použitia papierovej prihlášky, túto doručte riadne vyplnenú a podpísanú spolu s prílohami a potvrdením o zaplatení (pozri informácie o poplatku) na adresu fakulty alebo do podateľne fakulty.

 

Prílohy k prihláške

 • životopis - v prípade použitia elektronickej prihlášky, vložiť do AIS - NEPOSIELAŤ POŠTOU
 • motivačný list - v prípade použitia elektronickej prihlášky, vložiť do AIS - NEPOSIELAŤ POŠTOU
 • výsledky za predchádzajúce vysokoškolské štúdium
  (výpis predmetov a známok získaných počas predchádzajúceho vysokoškolského štúdia potvrdený fakultou alebo vysokou školou, ktorá výpis vydala a overenú kópiu dokladu o ukončení štúdia (diplom);
  neplatí pre uchádzačov, ktorí v akad. roku 2020/21 končia bakalárske štúdium na FIIT STU);
 • uchádzač so zmenenou pracovnou schopnosťou musí poslať poštou potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti
 • uchádzači môžu k prihláške priložiť doklady o významných výsledkoch svojej odbornej činnosti v oblasti informatiky a informačných technológií, ako aj v iných druhoch odbornej činnosti
  - v prípade použitia elektronickej prihlášky, vložiť do AIS - NEPOSIELAŤ POŠTOU
 • potvrdenie (kópiu) o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania - neplatí pre uchádzačov, ktorí použijú elektronickú prihlášku a zároveň platia prevodným príkazom

Doklady priložené k prihláške sa uchádzačom nevracajú, zostávajú súčasťou dokladov uchádzača o štúdium

Nezabudnite uviesť na prihláške všetky študijné programy, o ktoré sa uchádzate, v poradí dôležitosti!!!

POZOR!
Ak si podávate papierovú prihlášku, všetky dokumenty, ktoré sa k prihláške prikladajú, treba doručiť poštou, alebo priniesť osobne do podateľne fakulty.

 

Poplatok

suma: 20 € - za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania

Spôsob úhrady poplatku: bankovým prevodom
číslo účtu: SK83 8180 0000 0070 0008 5552
variabilný symbol: číslo pridelené systémom elektronickej prihlášky
alebo 2101, ak uchádzač nevyužije elektronickú prihlášku
konštantný symbol: 0558
v časti „Správa pre prijímateľa“ musí uchádzač uviesť svoje meno a priezvisko

V prípade, že uchádzač nevyužije e-prihlášku, musí k prihláške priložiť aj potvrdenie (kópiu) o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania bez ohľadu na spôsob úhrady poplatku - poštovým poukazom na účet, bankovým prevodom, internet bankingom.

V prípade, že uchádzač využije e-prihlášku, musí priložiť k prihláške aj potvrdenie (kópiu) o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania iba v prípade, ak poplatok bol uhradený poštovým poukazom na účet.

Školné a poplatky spojené so štúdiom určuje smernica rektora platná pre príslušný akademický rok, zverejnená na stránke STU.

 

Postup prijímania

Prijímacie konanie začína pre uchádzača podaním prihlášky na príslušný inžiniersky študijný program.

Uchádzači, ktorí spĺňajú základné podmienky na prijatie, resp. je predpoklad, že ich splnia a ich prihláška obsahuje všetky náležitosti, dostanú pozvánku na prijímaciu skúšku.

Výsledky prijímacej skúšky sa vyhodnotia.

Výber uchádzačov vychádza poradia zostaveného na základe výsledkov prijímacej skúšky, výsledkov predchádzajúceho štúdia, významných výsledkov odbornej činnosti v oblasti informatiky a informačných technológií a počtu uchádzačov, ktorý plánuje fakulta prijať na inžinierske štúdium.

Výsledky prijímacieho konania sa zverejnia v Akademickom informačnom systéme AIS.

Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí uchádzača spolu s odôvodnením sa doručia uchádzačovi v písomnej forme na adresu jeho trvalého bydliska uvedenú v prihláške. Prijímacie konanie sa pre uchádzača skončí vydaním rozhodnutia o výsledku prijímacieho konania.

 

Prijímacia skúška

30. júna 2021

Prijímacia skúška sa uskutoční prezenčnou formou v priestoroch fakulty za dodržania primeraných hygienických opatrení.

Pri vstupe do auly, v ktorej sa bude prijímacia skúška konať, sú uchádzači povinní použiť dezinfekciu rúk a mať prekryté ústa a nos rúškom. Usádzajú sa v dostatočných rozostupoch a pri písaní používajú vlastné písacie potreby.

Prijímacia skúška je písomná, tematicky zameraná na oblasť danú študijným odborom, v ktorom sa uskutočňuje príslušný študijný program.

Hlavným cieľom prijímacej skúšky na inžinierske štúdium je overiť odbornú spôsobilosť uchádzača študovať vo zvolenom študijnom odbore, zistiť predpoklady uchádzača na samostatnú tvorivú činnosť v oblasti informatiky a informačných technológií.

Uchádzači o inžinierske štúdium v rámci prijímacieho konania preukážu vedomosti z oblasti danej príslušným študijným odborom.

Absolventi bakalárskeho štúdia na FIIT STU v akad. roku 2020/21 majú prijímaciu skúšku na inžinierske štúdium v akad. roku 2021/22 odpustenú.

 

Vyhodnotenie prijímacieho konania

Výber uchádzačov vychádza:

 • z poradia zostaveného na základe študijných výsledkov v prvom stupni vysokoškolského štúdia,
 • významných výsledkov odbornej činnosti v oblasti informatiky a informačných technológií, ako aj v iných druhoch odbornej činnosti uchádzača,
 • uchádzačom uvedených preferencií ohľadne študijných programov,
 • hodnotenia prijímacej skúšky.

V prípade naplnenia kapacity prijatých uchádzačov pre niektorý študijný program, môže prijímacia komisia zohľadniť prijatie na ďalší študijný program, ktorý je v prihláške uvedený ako alternatívny typ prijímacieho konania.

 

Požiadavky na prijímacie konanie pre zahraničných študentov

Platia rovnaké požiadavky ako pre domácich študentov. Uchádzač, ktorý absolvoval predchádzajúce štúdium v zahraničí predloží doklad o uznaní vysokoškolského vzdelania na účely pokračovania v štúdiu v zmysle platných zákonov (https://www.stuba.sk/5545). Doklad musí byť doručený v listinnej podobe, buď ako originál, alebo notársky overená kópia.

 

Podmienky prijatia

Všeobecné zásady na určenie odbornej spôsobilosti uchádzačov

 1. Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu inžinierskeho štúdia je absolvovanie študijného programu prvého stupňa. Túto podmienku spĺňajú aj absolventi študijných odborov podľa starších predpisov. Pre účely posúdenia odbornej spôsobilosti uchádzača na inžinierske štúdium sa absolvovanie študijného programu spojeného prvého a druhého stupňa považuje aj za absolvovanie študijného programu prvého stupňa.
 2. Odborná spôsobilosť uchádzačov o inžinierske štúdium sa posudzuje na základe obsahu a výsledkov predchádzajúceho štúdia na prvom stupni vysokej školy, ktoré sú doložené príslušnými dokladmi a na základe výsledkov prijímacej skúšky v prípade, ak sa tak neurobí na základe predložených dokladov o doterajšom štúdiu uchádzača.

Ďalšie podmienky prijatia na inžinierske štúdium uskutočňovanom na FIIT STU schválil akademický senát fakulty dňa 30. marca 2021.

 

Rámcový obsah a spôsob overenia schopností na štúdium

Uchádzači o inžinierske štúdium v rámci prijímacieho konania preukážu vedomosti z vybraných oblastí daných odborom študijného programu.

2-ročné študijné programy inžinierskeho štúdia

 • Predmety prijímacej skúšky: Architektúra počítačov, Databázové systémy, Princípy softvérového inžinierstva
 • V rámci štúdia sa študent môže profilovať sa vo viacerých smeroch. Preukázanie výsledkov z dvoch predmetov prijímacej skúšky spravidla stačia na splnenie kritérií prijímacieho konania.
 • tematické okruhy prijímacej skúšky

3-ročné študijné programy inžinierskeho štúdia

 

Plánovaný počet prijatých uchádzačov

Plánovavný počet študentov prijatých na inžinierske štúdium pre akademický rok 2021/22:

Študijný program: 2-ročné štúdium: 3-ročné štúdium:
Informačná bezpečnosť   25 5
Inteligentné softvérové systémy 100 10