Prejsť na obsah
Prijímanie na štúdium

na inžinierske štúdium FIIT STU (návod vo formáte .pdf) pre akademický rok 2021/22.

 

Kliknite na: http://is.stuba.sk/, a potom na Elektronická prihláška na štúdium na STU.

Odporúčame uchádzačom uviesť v prihláške dva študijné programy v poradí ich záujmu. Spôsob zadania alternatívnych študijných programov je uvedený nižšie.

 

Vstup do systému

Ak nie ste študentom STU, vstúpte do systému cez 1. možnosť, teda
Vstúpiť do systému e-prihlášok ako nový používateľ a systém vám pridelí prihlasovacie meno a heslo.

Ak ste študentom STU a máte prístup do AIS, vstúpte do systému cez 3. možnosť, teda
Vstúpiť do systému e-prihlášok ako používateľ AIS.

Do systému vstupujete cez 2. možnosť, teda
Vstúpiť do systému e-prihlášok ako používateľ e-prihlášok, iba vtedy, ak poznáte svoje prihlasovacie meno a heslo na vstup do prostredia evidencie e-prihlášok.

 

Po úspešnom prihlásení

Vyberte si fakultu – FIIT

Zvoľte si typ štúdia inžiniersky a kliknite na Vybrať typ štúdia

Následne si vyberáte program, ktorý chcete študovať:

  I-IB2   Informačná bezpečnosť   2-ročné štúdium
  I-IB3   Informačná bezpečnosť   3-ročné štúdium
  I-SS2   Inteligentné softvérové systémy   2-ročné štúdium
  I-SS3   Inteligentné softvérové systémy   3-ročné štúdium

Ak ste si vybrali program, kliknite na hrubú šípku pri zvolenom programe.

Uvidíte dve sekcie – Osobné údaje a Adresy uchádzača. Do každej vstúpite cez hrubú šípku a v nej vyplníte všetky požadované údaje. Pokiaľ nie sú všetky údaje vyplnené, je Stav kompletnosti sekcie označený červenou farbou.

 

Sekcia Osobné údaje

Vyplňte svoje osobné údaje.
Prosíme vás aj o uvedenie čísla mobilného telefónu, hoci tento údaj nie je uvádzaný ako povinný. Dajte si pozor na jeho správny tvar – napr.: +421903555222.

V časti Absolvovaná VŠ sa myslí vysoká škola, ktorú ste už skončili, alebo budete mať skončenú v roku predpokladaného prijatia na štúdium. Uveďte aj program a rok ukončenia, tieto údaje sú povinné.

Vyplnenie ostatných údajov je tiež povinné.
Ak študujete, v časti odkiaľ sa hlási, vyberte vysoká škola a najvyššie dosiahnuté vzdelanie (ktoré ste už dosiahli alebo dosiahnete v roku predpokladaného prijatia na štúdium) – vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, príp. druhého stupňa.

Zadané údaje nezabudnite uložiť!

Ak máte stav kompletnosti sekcie osobných údajov označený zelenou farbou, vstúpte do sekcie Adresy uchádzača.

 

Sekcia Adresy uchádzača

Ak vyberiete štát Slovenská republika, po zadaní ulice, čísla a PSČ, kliknite na Vyhľadať obec. Obec sa automaticky doplní. Vyplnenie kontaktnej adresy je povinné, len ak máte inú kontaktnú adresu, než je adresa trvalého bydliska.

Zadané údaje nezabudnite uložiť!

Stav kompletnosti sekcie Adresy uchádzača musí byť označený zelenou farbou, iba vtedy máte všetky požadované údaje vyplnené.

Časť Dosiaľ neprevedené e-prihlášky
POZOR!!!

V časti Dosiaľ neprevedené e-prihlášky ešte vyberte alternatívne typy študijných programov, a to z dôvodu, že prijatie na vami zvolený (preferovaný) program by nebolo možné kvôli prekročeniu kapacity. Samozrejme, iba ak máte záujem o prijatie aj na iné študijné programy.

 

Zadanie alternatívneho študijného programu

Kliknite na Vstup v časti Údaje o prihláške. Vyberte jeden alebo dva alternatívne študijné programy v poradí vášho záujmu (v systéme je text „Alternatívny typ prijímacieho konania A“, „Alternatívny typ prijímacieho konania B“).

Zadané údaje nezabudnite uložiť!

V časti Zaplatené si pozrite údaje potrebné k zaplateniu správneho poplatku za prijímacie konanie a čiastku uhraďte. Po zaplatení poplatku Stav v časti Zaplatené zmení farebné označenie na zeleno, ale až po skontrolovaní fakultou, čo môže trvať niekoľko dní.

Ak máte Stav kompletnosti sekcie Adresy uchádzača a sekcie Osobných údajov označený zelenou farbou, môžete pristúpiť k podaniu prihlášky. V časti Rozpracované e-prihlášky v riadku pre prihlášku, ktorú chcete podať kliknite na P. Podanie prihlášky musíte ešte potvrdiť kliknutím na Záväzne podať e-prihlášku.

POZOR!!!
Záväzne podať e-prihlášku môžete aj vtedy, keď ešte nemáte potvrdené zaplatenie (Stav v časti Zaplatené nesvieti na zeleno), ale študijné oddelenie začne Vašu prihlášku spracovávať až po jej zaplatení.

Následne môžete pristúpiť ku vkladaniu potrebných dokumentov:
Akceptujú sa všetky formáty, teda napríklad: pdf, jpg, png, docx.

Dokumenty, ktoré musíte vložiť povinne sú:
Životopis
Odporúčame použiť túto šablónu (.doc) alebo formát Europass. Vložte životopis aj s motivačným listom.
Potvrdenie o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania..

Nepovinnými dokumentmi sú doklady o významných výsledkoch svojej odbornej činnosti v oblasti informatiky a informačných technológií, ako aj v iných druhoch odbornej činnosti. (Nevkladajt, prosím, bakalársku prácu.)

POZOR!!!
Doklad o absolvovaní predchádzajúceho stupňa štúdia je povinným dokumentom, ktorý ale musíte poslať poštou. Na adresu študijného oddelenia fakulty teda poštou pošlite overenú kópiu dokladu o ukončení štúdia (diplom) a výpis predmetov a známok získaných počas predchádzajúceho vysokoškolského štúdia. Musí byť potvrdený fakultou alebo vysokou školou, ktorá výpis vydala.

Toto neplatí pre uchádzačov, ktorí v akad. roku 2020/21 končia bakalárske štúdium na FIIT STU, tí nemusia poštou posielať žiadne dokumenty.

 

Zobrazenie výsledku prijímacieho konania

Výsledok prijímacieho konania – rozhodnutie o prijatí/neprijatí uchádzača si môžete skontrolovať:

  • V systéme elektronickej prihlášky:
    kliknite na http://is.stuba.sk, potom na Výsledky prijímacích skúšok a zadajte Vaše rodné číslo. Pod označením Rozhodnutie uvidíte výsledok.
  • Vo webovom sídle fakulty www.fiit.stuba.sk.

Rozhodnutie dekana o prijatí/neprijatí uchádzača spolu s odôvodnením sa doručia uchádzačovi písomne na adresu trvalého bydliska uvedenú v prihláške.

V prípade akýchkoľvek nejasností kontaktujte (najlepšie e-mailom) pracovníčku študijného oddelenia, pani Zuzanu Tekulovú, na adrese zuzana_tekulova[at]stuba.sk. Veľmi radi vám poradíme.

 

V Bratislave 19. februára 2021
Marta Gnipová, integrátorka AIS