Prejsť na obsah
Prijímanie na štúdium

prijímacej skúšky pre 2-ročné študijné programy inžinierskeho štúdia

Predmety prijímacej skúšky

ARCHITEKTÚRA POČÍTAČOV
DATABÁZOVÉ SYSTÉMY
PRINCÍPY SOFTVÉROVÉHO INŽINIERSTVA

 

Podrobnejšie tematické okruhy:

Architektúra počítačov

 1. Základná koncepcia číslicového počítača, klasifikácia počítačov.
 2. Zobrazenie informácií v počítači, údajové typy, základné aritmetické operácie.
 3. Štruktúrna organizácia procesora počítača.
 4. Hierarchické usporiadanie pamäťového podsystému počítača.
 5. Správa a ochrana hlavnej pamäte.
 6. Vstupný a výstupný podsystém počítača, metódy vstupno-výstupných prenosov.
 7. Štandardné rozhrania pre pripojenie periférnych zariadení.
 8. Prerušovací podsystém počítača a obsluha prerušení.
 9. Viacprocesorové a distribuované systémy.
 10. Základy počítačových sietí.

Študijná literatúra:

 • Jelšina, M.: Architektúra počítačových systémov: princípy, štruktúrna organizácia, funkcia. ELFA Košice, 2002
 • Krajčovič, T.: Počítače. Vydavateľstvo STU, Bratislava, 2000
 • Vokorokos, L. - Trelová, J. - Kleinová, A. - Chovanec, M. - Látka, O. - Baláž, A. - Ádám, N. - Perháč, J. - Madoš, B.: Princípy počítačového inžinierstva. ELFA, s. r. o., Košice, 2008

 

Databázové systémy

 1. Dátové modelovanie - konceptuálna úroveň, E-R model.
 2. Relačný model, transformácia konceptuálneho modelu na schému v relačnej databáze.
 3. Návrh relačných dátových modelov.
 4. Jazyk SQL - DDL, DML (základy SELECT, JOIN, GROUP BY, agregácie).
 5. Indexy, optimalizácia dopytov.
 6. ACID, Transakcie, Paralelizmus.
 7. Nerelačné databázové

Študijná literatúra:

 • DATE, C. /An Introduction to Database Systems./ : Pearson Education, Inc., 2004. 1024 s. ISBN 0-321-18956-6.
 • MATIAŠKO, K. a kol.: Databázové systémy a technológie, STU 2009
 • WINAND, M. SQL Performance Explained. Wien, Austria: Markus Winand, 2012. 204 s.

 

Princípy softvérového inžinierstva

 1. Definícia pojmu softvér, softvérové inžinierstvo. Systematický prístup k vývoju softvéru. Vlastnosti softvérových produktov. Ťažkosti s tvorbou softvéru.
 2. Životný cyklus softvérového systému a softvérové procesy. Úlohy špecialistov v životnom cykle softvérového systému. Modely vývoja softvéru.
 3. Techniky získavania informácií.
 4. Metódy tvorby softvéru. Objektovo-orientovaný prístup (Unified Process). Agilné prístupy k tvorbe softvéru.
 5. Modelovanie softvérových systémov. Klasifikácie modelov. Dimenzie modelovania. Formalizmy pre reprezentáciu modelov, UML (Unified Modeling Language). Analytické, návrhové a implementačné modely.
 6. Základné techniky modelovania: statické/štruktúrne modely UML (diagram tried, diagram objektov, diagram balíkov, diagram súčiastok, diagram rozmiestnenia).
 7. Základné techniky modelovania: dynamické modely/modely správania UML (diagram prípadov použitia, stavový diagram, interakčné diagramy).
 8. Modelovanie údajov: entitno-relačný diagram, profil pre dátové modelovanie v UML (diagram tried). Postup pri tvorbe modelu údajov.
 9. Stratégie implementácie softvérových systémov. Dokumentovanie softvéru. Kultivované programovanie.
 10. Úloha testovania v životnom cykle softvéru. Statické a dynamické testovanie. techniky testovania, stratégie testovania. Akceptačné testovanie. Alfa-beta testovanie.

 

Študijná literatúra: