Prejsť na obsah
Prijímanie na štúdium

prijímacej skúšky pre 3-ročné študijné programy inžinierskeho štúdia

Predmet prijímacej skúšky

PROGRAMOVANIE a POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY

 

Podrobnejšie tematické okruhy:

 1. Používanie základných konštrukcií programovacieho jazyka:
  - premenné,
  - základné údajové štruktúry: jednoduché typy, polia,
  - výrazy,
  - vstup a výstup,
  - podmienky,
  - cykly,
  - funkcie,
  - iterácia a rekurzia.
 2. Porozumenie a analýza programov alebo ich častí – určenie výstupov, vzťahov medzi vstupmi a výstupmi, určenie nejakej vlastnosti programu. Programy budú zapísané v pseudojazyku
 3. Doplnenie chýbajúcich častí v programoch zapísaných v pseudojazyku, ich modifikovanie.
 4. Tvorba programov ako riešení slovne zadaných algoritmických úloh (pri tomto type úloh bude možné použiť ľubovoľný programovací jazyk).
 5. Základná koncepcia číslicového počítača.
 6. Zobrazenie informácií v počítači, údajové typy.
 7. Základná koncepcia procesora.
 8. Pamäťový podsystém počítača.
 9. Vstupný a výstupný podsystém počítača.
 10. Základy počítačových sietí.

Študijná literatúra:

 • Herout, P.: Učebnice jazyka C (1. díl), Kopp, 2009
 • Jelšina, M.: Architektúra počítačových systémov: princípy, štruktúrna organizácia, funkcia. ELFA Košice, 2002
 • Krajčovič, T.: Počítače. Vydavateľstvo STU, Bratislava, 2000
 • Vokorokos, L. - Trelová, J. - Kleinová, A. - Chovanec, M. - Látka, O. - Baláž, A. - Ádám, N. - Perháč, J. - Madoš, B.: Princípy počítačového inžinierstva. ELFA, s. r. o., Košice, 2008