Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Bratislava 20. 5. 2020 – Predseda Správnej rady STU Milan Ftáčnik zvolal jej zasadnutie na 20. mája 2020, pričom voľby do Akademického senátu FIIT STU sa majú konať 4. júna 2020. Pán Ftáčnik, ktorý záležitosť medializuje, je 100 % zamestnancom FMFI UK, teda najpriamejšej konkurencie FIIT STU.

„Našim dlhodobým cieľom je upokojovanie emócií a situácie na fakulte, k čomu paradoxne pomohla aj korona kríza a následný prechod na online výučbu. Upokojovaniu však rozhodne neprispieva zorganizovanie zasadnutia Správnej rady STU s jediným bodom programu, ktoré sa koná dva týždne pred voľbami do fakultného senátu. Tie ho majú konečne sfunkčniť po tom, ako ho pred takmer rokom znefunkčnili tí, ktorí dnes namietajú,“ povedala Monika Karoliová, poverená dekanom komunikáciou s verejnosťou.

„Správna rada univerzity sa podľa zákona o vysokých školách venuje ekonomickým otázkam univerzity, schvaľuje plat rektora či zmeny v majetku univerzity. Zasadnutie venované situácii na jednej z fakúlt univerzity považujem za veľmi netradičné, nad rámec kompetencií správnej rady a pýtam sa, či bude odteraz štandardom zasahovanie a preverovanie fungovania jednotlivých postupov dekana na akejkoľvek fakulte v rámci STU správnou radou,“ dodal dekan FIIT STU prof. Kotuliak.

„Akademická obec má svoje jasne stanovené kompetencie, ktoré sú rozdelené medzi dekanov, rektorov, akademické senáty a ďalšie orgány univerzít a fakúlt. Podľa zákona sa v aktuálnej situácii, spôsobenej znefunkčnením fakultného senátu niektorými zamestnancami, dekan zodpovedá akademickému senátu univerzity a na vyžiadanie aj rektorovi. Všetky kroky, ktoré doteraz dekan FIIT STU urobil, boli urobené v súlade so zákonom, rovnako zvolenie nového dekana bolo v súlade so všetkými predpismi. Nespokojnosť menšinovej časti zamestnancov a menšinovej časti študentov nemôže byť dôvod na uvrhnutie inštitúcie do nestability a anarchie,“ uviedla Karoliová.

Uznesenie správnej rady z dnešného zasadnutia odhlasovalo 7 členov správnej rady z celkového počtu 14 členov. O nejednotnosti názorov členov správnej rady svedčí aj fakt, že podpredseda správnej rady vo svojom príhovore dnešné zasadnutie prirovnal k politickým monster procesom 50-tych rokov minulého storočia, kde bol vopred známy verejný nepriateľ a jediným cieľom bolo jeho odsúdenie. Akékoľvek uznesenie správnej rady STU je vo forme odporúčania, a teda nie je záväzné. Je v našom záujme, aby bol konečne sfunkčnený fakultný senát, aby prestala časť zamestnancov traumatizovať univerzitný senát, rektora, verejnosť a dnes, dokonca, už aj ministra školstva. Sfunkčnenie senátu FIIT STU sa, verím, udeje 4. júna a situácia sa definitívne upokojí,“ uzavrel Kotuliak.


Tlačová správa: Zasadnutie Správnej rady STU pred voľbami do senátu FIIT STU situáciu neupokojilo (Bratislava 20. 5. 2020)