Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Odpoveď na otvorený list firiem, ktoré aktívne rozvíjajú spoločné vedecko-výskumné aktivity s FIIT STU adresovaný aj vedeniu FIIT STU k aktuálnej situácii na fakulte.

Link k listu: https://www.scribd.com/document/444887938

V Bratislave 31. 1. 2020

Vážení predstavitelia spoločností ESET, Exponea, Pixel Federation, Unicorn, SAPIE - Slovenskej aliancie pre inovatívnu ekonomiku, kníhkupectva Martinus, PR agentúry Seesame a p. Škodný.

Úvodom mi dovoľte poďakovať sa Vám za Váš záujem o dianie na Fakulte informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (FIIT STU).

Ako človek, ktorý okrem akademickej kariéry pracoval aj v IT biznise, si cením a zastávam prepájanie vzdelávania a výskumu s praxou. Som preto veľmi rád, že moji predchodcovia aktívne nadväzovali spoluprácu s IT firmami a dovoľte mi uistiť Vás, že v tomto trende plánujem pokračovať aj ja spolu s mojimi kolegami v novom vedení FIIT STU.

Vaše spoločnosti sú vítanými partnermi vo výskume na našej fakulte a dovoľte mi uistiť Vás, že nové vedenie fakulty má záujem o pokračovanie vzájomne prospešnej spolupráce.

Dovoľte mi uistiť Vás i verejnosť opakovane o tom, že zistené pochybenia pani profesorky Bielikovej, ktorú si veľmi vážime za jej odbornosť, boli závažného charakteru a bolo potrebné zaujať k nim jasné stanovisko.

Ako už bolo medializované, po jej prepustení došlo medzi rektorom STU Miroslavom Fikarom, predsedom Správnej rady STU Milanom Ftáčnikom, pani profesorkou a mnou, ako dekanom FIIT STU, k dohode o späťvzatí doručenej výpovede. Táto bolo opakovane pripravená na podpísanie pani profesorkou. Aj v deň, kedy sme sa napokon z médií dozvedeli o jej rozhodnutí definitívne sa nevrátiť na FIIT STU. Kontrola na úrovni Hlavného kontrolóra STU stále prebieha.

Čo sa týka volieb do zamestnaneckej časti AS FIIT, ktoré sa konali dňa 16. 1. 2020, tu môžeme len zopakovať, že ako vedenie fakulty si vážime a rešpektujeme najvyšší demokratický orgán STU, ktorým je Akademický senát STU, preto výsledky volieb, tak ako ich oznámil AS STU, rešpektujeme. Sme vďační AS STU, že venuje čas a energiu sfunkčneniu nášho fakultného senátu, aby tak mohla byť obnovená naša akademická samospráva. O to viac nás mrzí, že kvôli krokom niektorých kolegov z našej fakulty sa nálada kolegov z ostatných fakúlt STU, ako aj samotného AS STU voči FIIT STU zhoršuje, a to najmä z dôvodu spochybňovania demokratických procesov a rozhodnutí najvyššieho demokratického orgánu STU, ktorým AS STU je.

Dovoľte mi poznamenať, že medializácia situácie, vzniknutej na FIIT, jej riešeniu nepomáha. Naopak, komplikuje a eskaluje ju. Z tohto dôvodu mi nie je jasné, prečo ste aj Vy zvolili tento spôsob komunikácie. Je mi ľúto, že ste sa pred zverejnením otvoreného listu nepokúsili získať relevantné informácie bežným spôsobom na vzájomnom stretnutí.

Preto by som Vás rád pozval na spoločné stretnutie, na ktorom by som Vás rád informoval o súčasnom diani a zároveň Vám sprístupnil všetku relevantnú a dostupnú dokumentáciu, ku ktorej by som následne privítal diskusiu. Budem rád, ak sa nám podarí stretnúť u nás na FIIT koncom budúceho týždňa, teda ponúkam termín buď 6. 2., alebo 7. 2. 2020.

Vážení predstavitelia spoločností ESET, Exponea, Pixel Federation, Unicorn SAPIE - Slovenskej aliancie pre inovatívnu ekonomiku, kníhkupectva Martinus, PR agentúry Seesame a p. Škodný,

uisťujem Vás i verejnosť, že od začiatku robíme všetko pre pokojné a konštruktívne vyriešenie situácie. Nikomu z nás nie je príjemný hroziaci štrajk zamestnancov a pobúrení študenti, z ktorých sa niektorí oprávnene cítia byť rukojemníkmi v tomto nešťastnom dianí a chcú len pokojne študovať.

Budem rád, ak prijmete moje pozvanie na stretnutie, na ktorom budeme mať možnosť prediskutovať si predmetné témy.

Na záver mi dovoľte uistiť Vás, že nové vedenie FIIT STU si vždy ctilo a bude ctiť demokraciu, zákonnosť, ako aj právo na slobodné vyjadrovanie názoru, vrátane práva na štrajk. Urobíme všetko pre to, aby sa situácia na FIIT STU upokojila a pokúsime sa ju vyriešiť konštruktívnym spôsobom v prospech zamestnancov, úspešného pokračovania našej fakulty, no najmä v prospech študentov a ich ústavou garantovaného práva na vzdelanie.

S úctou
Ivan Kotuliak,
dekan FIIT STU