Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Príkaz dekana č. 3/2020
Zmena organizácie štúdia na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave v letnom semestri akademického roka 2019/20 a termínov prijímacích konaní pre akademický rok 2020/21

 

Dekan FIIT STU na základe Metodického usmernenia rektora k organizácii štúdia na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave v letnom semestri akademického roka 2019/20 zo dňa 24. 3. 2020 vydáva nasledovné usmernenie.

 1. Úprava harmonogramu letného semestra akademického roka 2019/20 na FIIT STU v Bratislave.

  S prihliadnutím na mimoriadnu situáciu spôsobenú globálnou pandémiou ochorenia Covid-19, a s tým súvisiaceho obmedzenia činnosti FIIT STU a prezenčnej formy štúdia na FIIT STU, sa upravuje záväzný harmonogram akademického roka 2019/20 na FIIT STU v Bratislave nasledovne.

  • Výučba v letnom semestri akademického roka 2019/20 sa predlžuje o 1 týždeň, a to do 23. 5. 2020, najmä s cieľom vytvoriť dostatočný časový priestor na prezentáciu a preberanie zadaní a projektov v jednotlivých predmetoch.
  • V nadväznosti na predchádzajúci bod sa posúva o 1 týždeň začiatok a o 3 týždne koniec skúškového obdobia. Skúškové obdobie je teda v letnom semestri akademického roka 2019/20 od 25. 5. 2020 do 27. 7. 2020.
  • Naplánované termíny štátnych záverečných skúšok v letnom semestri akademického roka 2019/20 sa nemenia.
 2. Úprava podmienok prijatia pre trojročné a štvorročné bakalárske štúdium pre akademický rok 2020/21.
  • V nadväznosti na mimoriadnu situáciu spôsobenú globálnou pandémiou ochorenia Covid-19 a v nadväznosti na spoločenskú zodpovednosť fakulty posúvam pôvodný termín podávania prihlášok 31. 3. 2020, na nový termín, a to 14. 4. 2020 vrátane.
  • Rovnako v nadväznosti na skutočnosť zrušenia externých maturít na Slovensku v školskom roku 2019/2020 a pozastavenie Národných porovnávacích skúšok, zabezpečovaných spoločnosťou Scio (ďalej len „SCIO testy“), určujem termín prijímacej skúšky pre uchádzačov o trojročné a štvorročné bakalárske štúdium (ďalej len „Prijímacia skúška“) na 15. 6. 2020. Prijímacia skúška bude vykonaná bezkontaktnou formou z predmetu matematika na úrovni stredoškolského vzdelania. Prijímacia skúška je odporúčaná pre všetkých uchádzačov, pričom tí uchádzači, ktorí splnili predchádzajúce podmienky na prijatie (SCIO testy sa budú akceptovať s najneskorším termínom uskutočnenia, a to 1. 5. 2020, externá maturita z predchádzajúcich rokov), budú prijatí na základe týchto výsledkov. V prípade týchto uchádzačov sa bude brať najlepší dosiahnutý výsledok. Všetci uchádzači budú priebežne informovaní prostredníctvom webovej stránky fakulty.
 3. Úprava podmienok prijatia pre magisterské a doktorandské štúdium pre akademický rok 2020/2021.
  • Termín podávania prihlášok ostáva bez zmeny.
 4. Úprava podmienok absolvovania predmetov a zadaní záverečných prác v letnom semestri akademického roka 2019/20 na FIIT STU v Bratislave.
  • Vzhľadom na skutočnosť, že niektoré plánované formy priebežného hodnotenia študentov boli viazané na prezenčnú formu účasti študentov, je potrebné upraviť v niektorých predmetoch podmienky absolvovania predmetu. Návrhy na úpravu zverejnených podmienok absolvovania predmetov pripravia prednášatelia jednotlivých predmetov a v elektronickej forme ich doručia najneskôr do 15. 4. 2020 na sekretariát príslušného ústavu. Návrhy na zmeny podmienok absolvovania predmetov budú následne prerokované a schválené garantmi študijných programov a vedením fakulty.
  • V prípade záverečných bakalárskych a diplomových prác, ktorých vypracovanie je viazané na prezenčnú formu účasti študentov (napr. viazané na technické prostriedky a laboratóriá na fakulte), požiada študent, po dohode s vedúcim práce, o zmenu zadania bakalárskej/diplomovej práce najneskôr do 15. 4. 2020. V prípade bakalárskych prác študent doručí vyplnenú a podpísanú elektronickú kópiu žiadosti príslušnej referentke na študijnom oddelení a v prípade diplomových prác ju vloží do systému Yonban v procese vytvárania revízie návrhu zadania.
  • V nadväznosti na aktuálnu situáciu, posúvam o jeden týždeň termín odovzdávaní záverečných prác pre všetkých študentov bez potreby doručenia a schválenia žiadosti na študijné oddelenie, t. j. nové termíny pre odovzdanie:
   • DPIII   7. 5. 2020,
   • DPI     2. 6. 2020,
   • DPII  18. 5. 2020,
   • BPII  14. 5. 2020.
  • Záverečné práca sa odovzdávajú elektronicky. Súčasťou práce je zadanie, ktoré vzhľadom na situáciu nemusí byť podpísané.

Bratislava 31. 3. 2020

prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD., dekan FIIT STU

Príkaz dekana č. 3/2020 zo dňa 31. 3. 2020