Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

v štrajku / štrajkovej pohotovosti zo dňa 17. februára 2020.

Bratislava 17. 2. 2020. Vedenie FIIT STU sa zodpovedne pripravilo na hroziaci štrajk zamestnancov, ku ktorému do posledného pracovného dňa pred avizovaným dátumom štrajku, nemalo podrobné informácie o počte a zložení štrajkujúcich, ani ďalšie potrebné informácie. Vedenie zabezpečilo výučbu tak, aby sa situácia nedotkla študentov a ich práva na vzdelanie, využilo interné a externé personálne zdroje.

Pred a počas víkendu dostal dekan FIIT STU emaily od 30 zamestnancov v štrajkovej pohotovosti, v ktorých ho informujú o tom, že „tak ako doteraz, aj naďalej riadne vykonávam svoje pracovné povinnosti, a začínam s výučbou letného semestra“. V emailoch ďalej informujú dekana, že zostávajú v štrajkovej pohotovosti. Dnes vedenie FIIT STU dostalo oficiálnou cestou cez podateľňu FIIT informáciu, že 21 z týchto zamestnancov predsa len využije svoje ústavné právo a vstupuje do hodinového štrajku v termíne 17. 2. 2020 medzi 13.00 – 14.00 hod.

Táto situácia nenarúša dnešný začiatok letného semestra, ani chod fakulty, vedenie fakulty je na ňu pripravené a výučba je zabezpečená. Z dôvodu, že počet a zloženie štrajkujúcich vedenie dostalo až dnes ráno, vznikol fakulte problém vo vzťahu k novým externistom, ktorých pre hrozbu štrajku zabezpečilo a ktorý budú musieť vyriešiť.

Vedenie FIIT STU reaguje na nepravdivé či zavádzajúce informácie uverejnené štrajkujúcimi zamestnancami:

 • Dekan I. Kotuliak pokračoval v trende prof. M. Bielikovej, ktorá po svojom nezvolení, ešte počas svojho funkčného pôsobenia ako dekanka, zamestnala 6 zamestnancov a 2 prepustila (blízkych prof. I. Kotuliakovi). Nikto toto jej právo nerozporoval.
  Dekan I. Kotuliak od januára zamestnal 15 nových pracovníkov, v drvivej väčšine absolventov FIIT STU.
  Prijímanie nových pracovníkov bolo vo volebnom programe oboch kandidátov na dekana (prof. I. Kotuliaka aj prof. M. Bielikovej).
  Noví zamestnanci boli prijatí s cieľom rozšíriť personálne kapacity fakulty a realizovať projekty.
  Vedenie FIIT STU odmieta obvinenia z účelovosti prijímania nových zamestnancov.
 • Po zvolení prof. I. Kotuliaka za dekana bol AS FIIT STU znefunkčnený ľuďmi blízkymi prof. M. Bielikovej.
 • Dobré meno fakulty a univerzity, ako aj vzťahy na týchto inštitúciách, aj v AS STU poškodzujú eskalujúce aktivity časti zamestnancov fakulty.
 • Opakujeme, že prepustenie prof. M. Bielikovej sa udialo z dôvodu zásadných pochybení počas jej vedenia fakulty.
  Prepustenie nemalo žiadnu súvislosť s jej odbornosťou, ani kandidatúrou do AS FIIT STU.
  Dekan I. Kotuliak pri dohode o návrate prof. M. Bielikovej späť na FIIT ju nikdy nežiadal, aby sa vzdala kandidatúry do AS FIIT STU – návrh na vzdanie sa kandidatúry prof. M. Bielikovej do AS STU predniesol predseda Správnej rady STU M. Ftáčnik.
 • Garanti predmetov (t. j. pracovníci administratívne zabezpečujúci predmety, ktorí môžu a nemusia byť zároveň aj prednášateľmi či cvičiacimi) boli vymenení z dôvodu hroziaceho štrajku, na ktorý sa vedenie fakulty zodpovedne pripravilo, aby bolo zabezpečené právo študentov na vzdelanie.
  Napriek nedostatku informácií zo strany zamestnancov v štrajkovej pohotovosti (ZŠP) až do poslednej chvíle, vedenie zabezpečilo výučbu od začiatku letného semestra novými internými a externými zdrojmi, aby nedošlo k prerušeniu semestra a študentom tak nebolo ukrojené z letných prázdnin.
 • Konštatujeme, že za posledné týždne prebehli desiatky hodín rokovaní (s mediátorom M. Ftáčnikom i samostatne so zástupcami ZŠP) a žiaľ nekonvergujú, aj z dôvodu menenia sa požiadaviek ZŠP.
 • Konštatujeme, že ostatné stretnutie s mediátorom M. Ftáčnikom bolo zrušené z dôvodu potreby zodpovednej prípravy vedenia fakulty na nový semester a zabezpečenie výučby.
 • Konštatujeme, že M. Ftáčnik nie je nestranný, nakoľko podpísal petíciu za prof. M. Bielikovú.
 • Konštatujeme, že v zásadách volieb, ktoré prijal AS STU, je pomer počtu reprezentantov oboch ústavov fakulty stanovený na 4:4.
  Za Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (UPAI) v ostatných voľbách zvíťazil Ing. Rastislav Bencel, PhD., ktorý niekoľko dní predtým zvíťazil aj v primárnych simulovaných voľbách, ktoré prebehli na UPAI bez účasti nových zamestnancov.
 • Spomínané obvinenie dekana ZŠP, že svojvoľne zbavil riadiacich kompetencií jedného kandidáta do AS FIIT STU sa nezakladá na pravde. Dotknutý kandidát požiadal dekana písomnou žiadosťou o tento akt.
 • Konštatujeme, že úpravu vnútorných predpisov fakulty, požadovanú dnes ZŠP, musí zrealizovať sfunkčnený AS FIIT STU. Jeho sfunkčnenie je v rukách AS STU.
 • Odmietame akékoľvek obvinenia z diskriminácie či zastrašovania zamestnancov, a to ani v prípade, že sa dopustili závažných pochybení v súčasnej situácii.
  Aktuálne výmeny garantov predmetov súvisia iba s potrebou zabezpečiť ústavné právo študentov na vzdelávanie od začiatku semestra.
 • Konštatujeme, že súčasťou nediskriminácie zamestnancov má byť aj rešpektovanie ich práva voliť a byť volený do akademickej samosprávy.
 • Konštatujeme, že od začiatku rešpektujeme právo zamestnancov na štrajk. Zároveň zdôrazňujeme potrebu zodpovedného prístupu vedenia fakulty k zabezpečeniu práva študentov na vzdelanie.
 • Konštatujeme, že garanti študijných programov neboli menení, a teda súčasné administratívne zmeny v predmetoch (t. j. zmeny administratívnych garantov predmetov) sa nijakým spôsobom nedotýkajú akreditácie študijných programov fakulty.
 • Konštatujeme, že z 53 predmetov vyučovaných v letnom semestri sa, kvôli súčasnej situácii spôsobenej hrozbou a realizáciou štrajku, prednášateľ vymenil za externistu len v 10 prípadoch. V ostatných prípadoch zostal prednášateľ nezmenený (zmenila sa len administratívna rola garant predmetu).
 • ZŠP boli opakovane informovaní, že dekan FIIT STU zo svojej pozície neodstúpi.