Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Vážení kolegovia, vážené kolegyne,
Vážení študenti a študentky FIIT STU,

v nadväznosti na potvrdený výskyt koronavírusu COVID-19 na území Slovenska, ako aj v nadväznosti na informácie zo zasadnutia Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky zo dňa 6. 3. 2020 http://www.uvzsr.sk/

vydávam usmernenie

v snahe zníženia rizika nákazy na pôde Fakulty informatiky a informačných technológií nasledovne:

  1. Študentom, u ktorých sa prejavujú možné klinické príznaky nákazy, z dôvodu prevencie odporúčame ospravedlniť sa z výučby. Pokiaľ klinické príznaky pretrvávajú, vyhľadať odbornú lekársku pomoc a riadiť sa pokynmi hlavného hygienika Slovenskej republiky. Uvoľneným študentom bude udelený náhradný termín cvičenia alebo adekvátna náhrada výučby, pokiaľ svoju absenciu ohlásia vopred emailom cvičiacemu, alebo donesú lekárom potvrdenú ospravedlnenku.
  2. Je potrebné obmedziť zhromažďovanie sa v spoločných priestoroch a zgrupovanie sa do skupín, okrem času potrebného na plnenie študijných povinností.
  3. Odporúčam aby ste na samoštúdium nevyužívali spoločné priestory fakulty, ale aby ste prioritne študovali individuálne.

V prípade, ak sa u Vás prejavia možné klinické príznaky nákazy, odporúčame Vám ospravedlniť sa z výučby a postupovať v zmysle pokynov Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

Odporúčame tiež pravidelne sledovať informácie zverejňované na Výveske v AIS.

V tejto chvíli sa riadime všeobecný odporúčaniami a usmerneniami:

 

Bratislava 7. 3. 2020
prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD., dekan FIIT STU