Prejsť na obsah
Štúdium
úradných dokumentov študijného oddelenia

 

29. 05. 2006: Študijné programy na akademický rok 2006/07 - prerokované v AS FIIT STU a schválené vo VR FIIT STU
22. 12. 2005: Smernica dekana č. 9/2005 určujúca školné za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia študijných programov - platná pre akad. r. 2006/07
22. 12. 2005: Príkaz dekana č. 2/2005 o výške školného za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia študijných programov - pre akad. r. 2006/07
22. 11. 2005: Smernica dekana k realizácii Vyhlášky MŠ SR č. 453/2005 Z. z. z 28. septembra 2005 o rozsahu a ďalších podrobnostiach o priznávaní motivačného štipendia - schválené v AS FIIT STU
24. 10. 2005: Ďalšie podmienky prijatia na bakalárske štúdium na FIIT STU - schválené v AS FIIT STU
03. 05. 2005: Študijné programy na akademický rok 2005/06 - prerokované v AS FIIT STU a schválené vo VR FIIT STU
15. 12. 2004: Ďalšie podmienky prijatia na inžinierske štúdium na FIIT STU - schválené v AS FIIT STU
15. 12. 2004: Ďalšie podmienky prijatia na doktorandské štúdium na FIIT STU - schválené v AS FIIT STU
07. 01. 2004: Poverenie rozvíjať študijné odbory v bakalárskom a inžinierskom štúdiu - list rektora
01. 10. 2003: Poverenie rozvíjať študijné odbory v doktorandskom štúdiu - list rektora
31. 07. 2003: Poverenie vykonávať pôsobnosť orgánov akademickej samosprávy - list rektora
30. 07. 2003: Zriaďovacia listina Fakulty informatiky a informačných technológií