Prejsť na obsah
Výskum ÚISI

Pracovisko sa zameriava na riešenie problémov v oblastiach

  • inteligentná analýza a spracovanie informácií vo veľkých informačných priestoroch ako je napr. aj celosvetová pavučina (WWW)
  • personalizované vyhľadávanie a odporúčanie informácií a znalostí aj so zohľadnením kontextu pre adaptívny sociálny sémantický web
  • metódy distribuovaného spracovania informácií
  • pokročilé metódy a techniky návrhu, vývoja a integrácie softvérových systémov
  • metódy a prostriedky mobilného počítania

Výskumná činnosť sa realizuje najmä formou projektov, medzi ktorými sú najdôležitejšie medzinárodné vedecké a vedecko-technické projekty a medzinárodné projekty Európskej únie na podporu vzdelávania. Tieto aktivity predstavovali okrem finančných zdrojov aj príležitosť získania cenných vedecko-pedagogických skúseností a poznatkov, a preto sa im bude venovať mimoriadna pozornosť aj v nasledujúcom období.

Neoddeliteľnou súčasťou výskumnej činnosti je aj uskutočňovanie výskumu v rámci inžinierskeho a doktorandského štúdia.