Prejsť na obsah
Výskumné laboratóriá
Pracovisko: Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky
Kontaktná osoba: doc. Ing. Ladislav Hudec, CSc. (ladislav.hudec[at]stuba.sk)
Charakteristika:

Výskumné centrum ESET vzniklo na základe Memoranda o spolupráci medzi ESET spol. s r.o., STU a UK. Oficiálne bolo otvorené 17.2.2015 prezidentom SR.

Výskumné centrum ESET predstavuje efektívne prepojenie akademickej a komerčnej sféry, ktoré pre zmluvných partnerov prináša okrem iného aj nasledujúce výhody:

  • riešenie problémov, ktoré by Zmluvné strany samostatne neboli schopné riešiť, resp. samostatné riešenie problémov by bolo značne časovo aj finančne náročné
  • prehĺbenie výskumnej činnosti (podnety z praxe, informačné zdroje, základné know-how, kontakty, financovanie)
  • získanie a udržanie osôb s vedeckým základom a praktickou orientáciou
  • zväčšenie objemu výskumných zdrojov a kapacít (problémy vyžadujúce interdisciplinárny prístup, základný výskum, resp. vyhodnotenie početných alternatívnych riešení)
  • vzájomné rozvíjanie znalostí svojich zamestnancov
  • rozvoj nového spoločensky prospešného odboru, budovanie poznania a príprava kvalitných absolventov.

Výskumné centrum ESET je vybavené pracoviskami s PC so špecializovaným softvérom, sieťovým údajovým úložiskom  a konektivitou do Internetu. Pre študentov STU a FMFI tam prebieha výučba voliteľných predmetov Aplikácie reverzného inžinierstva a Aplikačné programovanie v C++. Výskumné centrum ESET podporuje riešenie diplomových a dizertačných prác,  ktoré tematicky spadajú do oblasti informačnej bezpečnosti.

Projekty:
Bezpečnosť sietí v prostredí Internetu vecí. Grant Programu na podporu mladých výskumníkov STU. 2017. Riešiteľ: Ing. Rudolf Grežo
Bezpečná automobilová komunikácia pomocou TCP/IP. Grant Programu na podporu mladých výskumníkov STU. 2016. Riešiteľ: Ing. Ján Laštinec, PhD.
Bezpečnosť domácej siete. Diplomová práca. FIIT STU. 2016. Riešiteľ: Bc. Tomáš Morvay. Ocenené Certificate of achievement IT SPY 2016.
Detekcia prienikov na webový server. Diplomová práca. FIIT STU. 2016. Riešiteľ: Bc. Štefan Šmihla. Ocenené Certificate of achievement IT SPY 2016.
Zvýšenie bezpečnosti webového systému použitím biológiou inšpirovaných metód. Diplomová práca. FIIT STU. 2016. Riešiteľ: Bc. Filip Šoltés. Ocenené Certificate of achievement IT SPY 2016.
Security extension of automotive communication protocols using Ethernet/IP. Dizertačná práca. FIIT STU. 2016. Riešiteľ: Ing. Ján Laštinec, PhD.
Spolupráca:
ESET, spol. s r.o.
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Miestnosť 4.46