Prejsť na obsah
Prihláška na bakalárske štúdium

Suma: 20 €

Poplatok uhraďte bankovým prevodom (prípadne poštovým poukazom na účet):

  IBAN: SK83 8180 0000 0070 0008 5552
  variabilný symbol: číslo pridelené systémom elektronickej prihlášky
  alebo 1101, ak uchádzač nevyužije elektronickú prihlášku
  konštantný symbol: - pre platbu prevodom: 0558
  - pre platbu poštovým poukazom na účet: 0379
  adresát: FIIT STU v Bratislave, Ilkovičova 2, 842 16 Bratislava 4
  V časti „Správa pre prijímateľa“ musí uchádzač uviesť svoje meno a priezvisko.

V prípade, že uchádzač nevyužije e-prihlášku, musí k prihláške priložiť aj potvrdenie (kópiu) o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania bez ohľadu na spôsob úhrady poplatku - poštovým poukazom na účet, bankovým prevodom, internet bankingom.

V prípade, že uchádzač využije e-prihlášku, musí priložiť k prihláške aj potvrdenie (kópiu) o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania iba v prípade, ak poplatok bol uhradený poštovým poukazom na účet.

Školné a poplatky spojené so štúdiom určuje smernica rektora platná pre príslušný akademický rok, zverejnená na stránke STU.