Prejsť na obsah
Štúdium

Na získanie klasifikovaného zápočtu v zimnom semestri musí študent odovzdať písomnú priebežnú správu o riešení projektu v stanovenom termíne. Rozsah priebežnej správy a jej podrobnejší obsah stanovuje vedúci projektu.

Pri riešení projektu treba vytvoriť a udržiavať (dopĺňať, zjemňovať, aktualizovať) plán práce na projekte. V rámci priebežnej správy o riešení projektu treba tento plán uviesť spolu s vyjadrením k jeho plneniu.

Odovzdanie

 • Kedy: v zimnom semestri podľa aktuálneho harmonogramu štúdia ako [P] Odovzdanie BP1 do 14.00 hod.

 • Čo: priebežnú správu o riešení bakalárskeho projektu podľa zverejnených pokynov (obsahových aj formálnych) a pokynov vedúceho práce. (Nezabudnite na kópiu zadania projektu a anotáciu v slovenskom a anglickom jazyku.)

 • Ako: Odovzdáva sa elektronická aj tlačená verzia práce

  Elektronická verzia

  • Kde: do systému AIS.
  • Čo presne: PDF dokument do vytvoreného miesta odovzdania (odovzdávate celý dokument, teda hlavnú časť vrátane prípadných príloh)

  Tlačená verzia

Hodnotenie

Správu v zimnom semestri hodnotí vedúci bakalárskeho projektu známkou podľa platnej klasifikačnej stupnice (A, B, C, D, E, FX). Posudok bude uverejnený v systéme Yonban. Hodnotenie bakalárskeho projektu v zimnom semestri sa bude podieľať cca 20 % na celkovom hodnotení bakalárskeho projektu v letnom semestri.

V prípade externých vedúcich klasifikovaný zápočet zapisuje pedagogický vedúci na základe vyjadrenia vedúceho projektu.