Prejsť na obsah
Štúdium

Odovzdanie

 • Kedy: podľa harmonogramu aktuálneho ak. roka  ako [P] Odovzdanie DP2 do 14.00 hod. 
  Po tomto termíne nie je možné správu o riešení projektu odovzdať ani získať klasifikovaný zápočet.
 • Čo: priebežnú správu o riešení diplomového projektu v predmete DP II podľa pokynov (obsahových aj formálnych!). 
  Nezabudnite na kópiu zadania projektu a anotáciu v slovenskom a anglickom jazyku aj v DP I a v DP II.
 • Ako: Odovzdáva sa elektronická aj tlačená verzia práce

  Elektronická verzia

  • Kde: do systému AIS.
  • Čo presne: PDF dokument do vytvoreného miesta odovzdania (odovzdávate celý dokument, teda hlavnú časť vrátane prípadných príloh).

  Tlačená verzia

  • Kde: na Študijnom oddelení FIIT STU
   Odporúčame vyplniť a dať si potvrdiť Potvrdenie o odovzdaní projektu 
  • Čo presne: Vytlačená správa zviazaná hrebeňovou väzbou, prípadne termoväzbou v dvoch exemplároch - každý musí obsahovať elektronické médium, kópiu zadania, ku ktorej patrí aj finálny návrh zadania diplomovej práce (originál zadaní bude súčasťou až diplomovej práce - DPIII).

Hodnotenie

 • Výsledok v predmete Diplomový projekt II hodnotí vedúci projektu a komisia v rámci obhajoby priebežného stavu projektu.

 • Posudok vedúceho práce je dostupný spravidla 3 dni pred obhajobou v systéme YonBan.

Hodnotenie vedúcim práce

Kritérium

Orientačná váha

Čo sa v kritériu hodnotí

Výsledok práce po prvom semestri

20 %

Aká bola kvalita výsledku prezentovaného v správe odovzdanej v prvom semestri riešenia (známka udelená v prvom semestri)?

Výsledok práce po dvoch semestroch

50 %

Aká je kvalita celkového výsledku za prvé dve etapy projektu prezentovaného v práci? Aký má projekt charakter, ako náročnú prácu si vyžadoval? Splnil študent vytvoreným výsledkom práce zadanie projektu? Má predpoklady dokončenia práce v tretej etape projektu? Sú dostatočné a adekvátne najmä výsledky analýzy problému a návrhu riešenia? Zvolil vhodné postupy pre riešenie daného problému? Možno na doteraz dosiahnuté výsledky nadviazať a dopracovať ich v poslednej etape diplomového projektu? Za akých podmienok, obmedzení? Je dosiahnuté riešenie pôvodné, do akej miery?

Práca na projekte

20 %

Ako aktívne pracoval študent počas riešenia celého projektu? Koľko tvorivosti je v jeho prístupe? Aká bola s ním komunikácia a úroveň (odborná) priebežných konzultácií? Ako aktívne študent pracoval pri získavaní informačných zdrojov? Aká je celková úroveň jeho práce s literatúrou?

Formálna úroveň správy o riešení

10 %

Obsahuje práca všetky požadované náležitosti (obálka, titulná strana ...)? Je prehľadná? Má vhodnú štruktúru? Aká je jazyková úroveň textu, primeraný rozsah práce, dobrá úprava dokumentu? Ako to platí aj pre elektronické médium?


Obhajoba Diplomového projektu II

 • Obhajoba v predmete Diplomový projekt II sa koná pred min. dvojčlennými komisiami. Scenár obhajob bude zverejnený najneskôr týždeň pred obhajobou.
 • Komisia pri hodnotení projektu berie do úvahy hodnotenie vedúceho projektu, úroveň prezentácie a obhajoby. Výsledné hodnotenie je zo šesťstupňovej klasifikačnej stupnice (A, B, C, D, E, FX).
 • Priebeh obhajoby:
  • prezentácia študenta v rozsahu cca 12 min, nezabudnúť na náčrt plánu a prác pre poslednú etapu riešenia diplomového projektu
  • k dispozícii bude dataprojektor
  • rozprava k projektu
  • priebežný výsledok projektu sa na obhajobe nepredvádza

Zmena zadania

V prípade, že počas riešenia DP II nastala situácia, keď návrh zadania diplomovej práce nevyhovuje, tak je možnosť ho zmeniť.