Prejsť na obsah
ProFIIT
    súťaž stredoškolákov v programovaní

 

V zadaniach všetkých problémov bude definovaný formát vstupných a výstupných údajov. Riešenia budú čítať vstupné údaje zo štandardného vstupu a vypíšu požadované výstupné údaje na štandardný výstup. Zadania problémov budú obsahovať opis problému, popis formátu vstupu, popis formátu výstupu, ukážkový vstup a k nemu ukážkový výstup.

Každé kolo má príklady týkajúce sa jednej témy. Pre ilustráciu, vo finále v roku 2017 bola téma príkladov ohľadne fakultnej akcie FIITkovica v4.0. Na finále sme súťažiacim premietli video, ktoré ozrejmilo súvis so zadaniami - goo.gl/ofWrWq (.pdf):

 

Príklad veľmi jednoduchého zadania, ktoré slúži len ako ukážka formátu zadania, z čoho vyplýva jeho jednoduchosť. Príklady na súťaži budú mať podstatne vyššiu náročnosť. :

 

A+B Problém

Vypočítajte hodnotu a + b.

Vstup

Na začiatku vstupu bude celé číslo n (1 ≤ n ≤ 100) vyjadrujúce počet úloh, ktoré budú nasledovať. Každá úloha je zadaná dvomi celými číslami a a b (|a|, |b| ≤ 1000) oddelené medzerou.

Výstup

Pre každú úlohu vypíšte na samostatný riadok číslo a + b.

Ukážkový vstup

3
1 5
-5 -8
-23 23

Ukážkový výstup

6
-13
0