Prejsť na obsah
Výskum ÚISI

Výučba programovania pomocou adaptívneho hypermediálneho systému na Internete

Doba riešenia:

  október 2004 - december 2006

Vedúci projektu:

  prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.

Cieľ projektu:

  Hlavným cieľom využitia adaptívnych hypermédií pri výučbe je zvýšenie efektívnosti procesu učenia alebo procesu oboznamovania sa s informáciami súvisiacimi so vzdelávacími aktivitami. Prispôsobovanie sa deje na základe využívania rôznych charakteristík používateľa – v tomto prípade študenta (definované modelom používateľa/študenta) a charakteristík prostredia, v ktorom sa aplikácia používa (model prostredia).

  Hlavným cieľom predkladaného projektu je zefektívnenie výučby využitím možností, ktoré poskytujú adaptívne hypermédiá pri výučbe. Oblasť adaptívnych hypermédií je dnes veľmi aktívnou oblasťou. Vzhľadom na rôznosť obsahu sa javí ako najzávažnejšie práve prispôsobenie návrhu adaptívneho systému príslušnej oblasti znalostí a zručností, ktoré má výučbový systém poskytovať. Konkrétne sa v projekte zameriame na výučbu programovania. Cieľovou skupinou sú najmä začiatočníci a prípadne mierne pokročilí.

Anotácia projektu:

  Podstatou projektu je využitie adaptívnych hypermédií pre e-vzdelávanie, konkrétne pre oblasť výučby programovania. V projekte sa sústredíme na návrh štruktúry adaptívneho výučbového systému a techniky, ktorými sa dosahuje prispôsobenie prezentácie textu, obsahu, či navigácie. Ako základný objekt pre prispôsobovanie budeme považovať študenta. Na základe vytvoreného modelu študenta sa pri prispôsobovaní budú brať do úvahy rôzne charakteristiky študenta (napr. úroveň jeho vedomostí, preferované spôsoby učenia, predchádzajúca práca so systémom) a tiež procesu učenia. Prispôsobovať sa bude samotný prezentovaný obsah (napr. úroveň podrobnosti), jeho vzhľad a tiež navigácia. Výstupom projektu bude príspevok do oblasti nových metodík vzdelávania s využitím Internetu a jeho služby WWW ako aj vytvorenie webového systému na výučbu programovania v rôznych programovacích paradigmách prostredníctvom riešených príkladov jednoduchých programov.

Kľúčové slová:

  výučba programovania, e-vzdelávanie, adaptívne hypermédiá, prispôsobovanie obsahu, prispôsobovanie navigácie, Internet, web, model študenta

Spoluriešitelia:

  Bieliková Mária, doc. Ing., PhD.
  Filkorn Roman, Ing.
  Kapustík Ivan, Ing.
  Kuruc Jaroslav, Ing.
  Minárová, Jana, doc. Ing., PhD.
  Návrat Pavol, prof. Ing. PhD.
  Nehéz Martin, Mgr.
  Polčicová Gabriela, Mgr.
  Považanová, Anna, Ing.