Prejsť na obsah
Výskum ÚISI

Modelovanie a získavanie, spracovanie a využívanie znalostí o konaní používateľa v hyperpriestore Internetu

webové sídlo projektu

Doba riešenia:

  január 2005 - apríl 2008

Vedúci projektu:

  Mária Bieliková, prof. Ing. PhD.

Cieľ projektu:

  Navrhnúť nové metódy sprístupnenia a spracovania informácií na Internete, ktoré budú z pohľadu používateľa efektívnejšie než súčasné. Hľadanie nových metód založiť na navrhnutí vhodných modelov používateľa a jeho konania v priestore Internetu.

Anotácia projektu:

  Projekt rieši aktuálnu problematiku zefektívňovania sprístupnenia a spracovania informácií na Internete. Základný prístup použitý v tomto projekte sa odvíja od myšlienky zohľadniť špecifické vlastnosti, zvyklosti a potreby používateľa webovskej skužby Internetu. Vytvorením vhodne definovaného a reprezentovaného modelu používateľa sa otvorí priestor pre navrhnutie metód, ktoré umožnia používateľovi lepšie (rýchlešie, presnejšie...) sprístupniť želané informácie. Vstupy pre vytváranie modelu proužívateľa sú jednak stopami jeho individuálneho konania v priestore Interenetu (vzory správania sa, typické destinácie a sekvencie navigácie atď.), jednak výsledkami jeho sociálneho správania sa v komunite používateľov s podobnými záujmami (vzájomné odporúčania atď.). Takto definovaný model sa dá pre jednotlivého používateľa odvodiť z jeho doterajšieho konania v priestore Internetu.

Kľúčové slová:

  modely hyperpriestoru webu, webové komunity, adaptívny sémantický web, doménové inžinierstvo, personalizovaná navigácia, softvérové agenty, kolaboratívne filtrovanie, ontológie, aspektovo-orientovaný vývoj sw, usudzovanie so sémantikou

Spoluriešitelia:

  Bieliková Mária, prof. Ing. PhD.
  Bou Ezzeddine Anna, RNDr.
  Filkorn Roman, Ing.
  Kapustík Ivan, Ing.
  Minárová Jana, doc. Ing., PhD.
  Molnár Ľudovít, prof.RNDr.DrSc.
  Návrat Pavol, prof. Ing. PhD.
  Nehéz Martin, Mgr.
  Kosková Gabriela, Mgr.
  Rozinajová Viera, Ing., PhD.
  Šperka Martin, doc. Ing., PhD.
  Vranić Valentino, Ing.