Prejsť na obsah
Výskum ÚISI

Výskum a vývoj znalostného systému na podporu riadenia toku práce v organizáciách s administratívnymi typmi procesov

Doba riešenia:

  január 2005 - december 2007

Vedúci projektu za FIIT STU:

  Pavol Návrat, prof. Ing. PhD.

Partnerské inštitúcie:

  ÚI SAV Bratislava, VA Liptovský Mikuláš

Cieľ projektu:

  Vývoj, návrh a realizácia znalostného systému na báze multiagentových technológií s využitím ontologického prístupu na modelovanie a zachytávanie znalostí pre ich opätovné využitie v riadení toku práce pri administratívnych procesoch.

Anotácia projektu:

  Projekt je zameraný na tvorbu znalostného systému pre podporu riadenia toku práce v organizáciách s administratívnym zameraním. Cieľom je podrobná analýza znalostí v organizáciách, vytvorenie rámcového modelu znalostí a návrh metód na zachytávanie, uchovávanie a vytváranie znalostí. Vývoj metód na tvorbu nových znalostí je postavený na algoritmoch usudzovania a uvažovania o zachytených znalostiach. V oblasti usudzovania podľa predchádzajúcich prípadov (CBR) je potrebné vypracovať metodológiu vytvárania knižnice prípadov pre administratívne procesy, ako aj nájsť vhodné algoritmy na hľadanie podobnosti prípadov. Prípad predstavuje v tomto poňatí historickú udalosť, ktorá je charakterizovaná hodnotami svojich atribútov. Takýmto spôsobom je možné modelovať aj skúsenosti jednotlivých pracovníkov pri vykonávaní pracovných aktivít. Každá skúsenosť musí byť zachytená v kontexte - zamestnanec, pracovná úloha, potrebné dokumenty, kontakty a pod. a poznámka o príslušnej "skúsenosti&quot.

Kľúčové slová:

  model administratívneho procesu, monitorovanie procesu, tok práce, tok dokumentov, znalostný systém, usudzovanie, usudzovanie podľa predchádzajúcich prípadov, podpora rozhodovania

Spoluriešitelia:

  Bieliková Mária, prof. Ing. PhD.
  Bou Ezzeddine Anna, RNDr.
  Filkorn Roman, Ing. PhD.
  Kapustík Ivan, Ing.
  Lekavý Marián, Ing.
  Majtás Ľubomír, Ing.
  Molnár Ľudovít, prof. RNDr. DrSc.
  Rozinajová Viera, Ing. PhD.
  Vranić Valentino, Ing. PhD.