Prejsť na obsah
Výskum ÚISI

Sémantická kompozícia webových a gridových služieb

Doba riešenia:

  január 2007 - december 2009

Vedúci projektu za FIIT STU:

  Viera Rozinajová, Ing. PhD.

Partnerské inštitúcie:

  ÚI SAV Bratislava, Microstep Ltd., FEI TU v Košiciach

Cieľ projektu:

  Výskum metód a algoritmov a implementácia integrovaného systému, pozostávajúceho z inteligentných nástrojov pre podporu vzniku a správy sémantických webových a gridových služieb, nástrojov na zachytávanie a konštrukciu sémantických informácií o webových a gridových službách, nástrojov na kompozíciu tokov práce služieb založených na sémantických informáciách, kolaboratívneho webového portálu, údajovej základne pre uchovávanie a organizovanie sémantických informácií a pilotnej aplikácie.

Anotácia projektu:

  V súčasnosti sa aplikácie distribuovaného počítania transformujú na sady webových a gridových služieb, ktoré tvoria komplexné prostredie, umožňujúce zostavovanie rôznych aplikácií. Na orientáciu v tomto prostredí sú potrebné značné vedomosti o jeho štruktúre a správaní. Tento projekt navrhuje vytvoriť inteligentnú infraštruktúrnu vrstvu, pozostávajúcu z nástrojov, ktoré budú využívanie prostredia služieb uľahčovať. Tieto nástroje budú monitorovať aplikačné prostredie počas jeho používania, zo získaných informácií budú vyvodzovať nové znalosti, a tieto budú následne používať pri ďalšej práci. Riadenie prostredia bude vykonávané formou tokov práce. Celý systém bude integrovaný a prístupný pomocou komfortného kolaboratívneho webového portálu.

Kľúčové slová:

  tok práce, webové služby, grid, portál, kolaborácia, ontológia, sémantický web

Spoluriešitelia:

  Bartalos Peter, Ing.
  Bieliková Mária, prof. Ing. PhD.
  Chvostek Tomáš, Ing.
  Kapustík Ivan, Ing.
  Lekavý Marián, Ing.
  Knězek Marián
  Návrat Pavol, prof. Ing. PhD.
  Tomša Marek, Bc.