Prejsť na obsah
Výskum ÚISI

 

Európsky sociálny fond pomáha rozvíjať zamestnanosť
podporovaním zamestnateľnosti, obchodného ducha,
rovnakých príležitostí a investovaním do ľudských
zdrojov.

Podpora vzdelávania mladých vedeckých pracovníkov s cieľom vychovať tvorivých expertov – profesionálov informatikov – pre modernú spoločnosť založenú na vedomostiach

Názov operačného programu:

  JPD NUTS II BRATISLAVA CIEĽ 3

Názov priority:

  Rozvoj celoživotného vzdelávania a podpora rozvoja výskumu a vývoja v kontexte zvyšovania kvality ľudských zdrojov

Názov opatrenia:

  Zlepšenie kvality zamestnania a konkurencieschopnosti Bratislavského regiónu prostredníctvom rozvoja ľudských zdrojov v oblasti výskumu a vývoja

Stručný opis projektu:

  Hlavným cieľom projektu je podpora vzdelávania prostredníctvom motivačných nástrojov pre doktorandov a zvyšovaním kvality vzdelávania v treťom stupni vysokoškolského štúdia v oblasti informatiky a informačných technológií tak, aby sa aspoň čiastočne zmiernil nedostatok mladých vedeckých pracovníkov a celkovo mladých s vyšším vzdelaním v tejto dynamickej oblasti, ktorá je kľúčovou pre modernú spoločnosť založenú na vedomostiach. Obsahom projektu je vytvorenie predmetov pre nové študijné programy tretieho stupňa vysokoškolského štúdia v študijných odboroch skupiny informatických vied, informačných a komunikačných technológií a tak zvýšiť kvalitu vzdelávania v 3. stupni v oblastiach kľúčových pre vedomostnú ekonomiku a informačnú spoločnosť. V rámci projektu sa vytvoria tiež vhodné motivačné nástroje na udržanie mladých doktorandov vo výskume tak, aby sa naplnil základný cieľ projektu aj s ohľadom možnosti, ktoré majú mladí talentovaní pracovníci pri uplatnení v oblasti informatiky a informačných technológií na trhu práce.

Cieľ projektu:

  Hlavným cieľom projektu je podpora vzdelávania mladých vedeckých pracovníkov prostredníctvom motivačných nástrojov pre doktorandov a zvyšovaním kvality vzdelávania v treťom stupni vysokoškolského štúdia v oblasti informatiky a informačných technológií prípravou nových predmetov v novozavedených študijných programoch doktorandského štúdia. Informatika a informačné technológie sú kľúčovým prvkom budovania modernej spoločnosti založenej na vedomostiach. Mladí talentovaní absolventi druhého stupňa vysokoškolského štúdia v oblasti informatiky alebo príbuzných oblastiach majú v súčasnosti veľké možnosti uplatnenia sa v praxi. Informačná spoločnosť však potrebuje aj špecializovaných odborníkov a vedeckých pracovníkov s ukončeným 3. stupňom vysokoškolského štúdia v študijných odboroch skupiny informatických vied, informačných a komunikačných technológií tak, aby bolo možné budovať ekonomiku založenú na najnovších vedeckých poznatkoch. S tým súvisí potreba profesionálov v oblasti uchovávania, spracúvania a prezentácie informácií v bohatej palete reprezentácií ako základného prvku informačnej spoločnosti.

  S rozvojom informatiky a informačných technológií a s posunom spoločnosti k informačnej spoločnosti, resp. spoločnosti založenej na vedomostiach, vzniká potreba vychovávať odborníkov v špecializovaných oblastiach. V projekte sa vybudujú predmety pre nové doktorandské študijné programy. Dôraz sa bude klásť na predmety v oblasti programových systémov, ktorá zahŕňa najrôznejšie aspekty softvérového inžinierstva od analýzy, návrhu, implementácie a testovania až po manažment verzií programových systémov, manažment kvality a softvérových projektov a v oblasti spracovania informácií. Tieto sú vhodné aj pre študentov ďalších študijných programov v odboroch ako napr. Informatika, Aplikovaná informatika, Informačné systémy, či Umelá inteligencia a to v študijných programoch uskutočňovaných na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave a aj na iných univerzitách. V rámci projektu sa vytvoria vhodné motivačné nástroje na udržanie mladých doktorandov vo výskume v súlade s hlavným cieľom projektu. Projekt prispeje k vytváraniu klímy stimulujúcej záujem mladých pracovníkov o vedeckú prácu v oblasti informatiky a informačných technológií čo predstavuje jeden z hlavných spôsobov dosiahnutia strategických cieľov v oblasti výskumu a vývoja v kontexte informatizácie spoločnosti.

  Pozitívny dopad projektu výsledkov projektu predpokladáme aj po skončení riešenia projektu najmä v súvislosti s vybudovanými predmetmi doktorandského štúdia v oblasti programových systémov, ako aj posilnenie výskumu na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave v tejto oblasti. Dosiahnuté výsledky vo výskume zároveň umožnia lepšiu integráciu pracoviska do medzinárodných sietí pre inovácie, čoho dôsledkom bude zvýšenie konkurencieschopnosti v oblasti informatiky a informačných technológií.

Trvanie projektu:

  december 2004 - december 2006

Cieľové skupiny:

 • doktorandi
 • výskumní pracovníci

Riešitelia:

 • Vedúci projektu: prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.
 • Zástupca vedúceho projektu: prof. Ing. Pavol Návrat, PhD.
 • Školitelia v študijnom programe doktorandského štúdia v odbore softvérové inžinierstvo a v príbuzných odboroch:
  • prof. RNDr. Ľudovít Molnár, DrSc.
  • prof. Ing. Pavol Návrat, PhD.
  • prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.
  • doc. Ing. Martin Šperka, PhD.

Vytvorené publikácie:

Aktuálne semináre:

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou