Prejsť na obsah
Výskum ÚISI
Nástroje pre získavanie, organizovanie a udržovanie znalostí
v prostredí heterogénnych informačných zdrojov
webové sídlo projektu

Doba riešenia:

  september 2004 - máj 2008

Partnerské inštitúcie:

 • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, Ústav informatiky
 • Slovenská akadémia vied, Ústav informatiky, Bratislava
 • Softec, spol. s r. o., Bratislava

Vedúci projektu:

  prof. Ing. Pavol Návrat, PhD.

Cieľ projektu:

  Navrhnúť a overiť na pilotných aplikáciách nové spôsoby práce s informáciami a znalosťami v heterogénnom prostredí, konkrétne získavanie, reprezentácia, organizovanie a udržiavanie aktuálnosti znalostí. Vyvinúť nástroje na podporu nového modelu.

  Výskum sa orientuje na tieto oblasti:

  • modely heterogénneho prostredia (neurčitosť, systémy pre modelovanie nedokonalej informácie; modely aplikačnej domény; modely používateľa; modely kontextu; modely navigácie; metadáta a ontológie; viacjazyčnosť; multiagentové systémy)
  • získavanie znalostí (odporúčanie informácií; získanie modelu používateľa/prostredia; špeciálne jazyky pre flexibilné dopytovanie; tvorba ontológií)
  • organizovanie znalostí (ontológie; rôzne induktívne metódy; siete malého sveta)
  • udržiavanie znalostí (monitorovanie internetových sídiel; vyhodnocovanie kvality informácií)
  • prezentovanie znalostí (adaptívna navigácia; adaptívna prezentácia obsahu; virtuálna a obohatená realita)
  • bezpečnosť a ochrana údajov (zabezpečenie informačných zdrojov; identifikácia a autentifikácia používateľa; dôveryhodnosť informačných zdrojov)

  Výsledky výskumu sa overia na pilotných aplikáciách, ktoré budú podporovať prezentáciu obsahu vo viacerých jazykoch.

Anotácia projektu:

  Predmetom riešenia je základný a aplikovaný výskum zameraný na prácu so znalosťami v prostredí heterogénnych informačných zdrojov. Ako vhodné prostredie pre skúmanie nových spôsobov získavania, organizovania, overovania, ohodnocovania a udržiavania aktuálnosti znalostí slúži Internet a jeho služby. Experimenty budeme vykonávať aj v prostredí intranetu. Či už ide o informačný priestor organizácie, alebo svetovej siete, možno ich považovať za rozsiahlu heterogénnu bázu znalostí. Úlohou je skúmanie modelov potrebných pre prácu so znalosťami: model informačného obsahu, model metadát, model používateľa a kontextu a skúmanie metód odvodzovania s dátami reprezentovanými v modeloch aj s využitím ontológií. Výsledky riešenia možno vidieť v dvoch rovinách: podstatná časť predstavuje výsledky základného výskumu v oblasti podpory životného cyklu znalostí v prostredí heterogénnych zdrojov, druhou je aplikácia výsledkov v návrhu nástrojov a pilotnej realizácii systémov, ktoré sa orientujú na prácu so znalosťami.

Etapa I (2004-2005):

 • Fáza 1: Skúmanie a návrh modelov, metód získavania a organizácie a prezentácie znalostí
 • Fáza 2: Návrh softvérovej architektúry pre inteligentný manažment znalostí, návrh komponentov pre nástroje
 • Fáza 3: Vytvorenie vyhodnotenie pilotnej aplikácie 1

Etapa II (2006-2007):

 • Fáza 4: Návrh metód pre udržovanie znalostí a zabezpečenie ochrany údajov
 • Fáza 5: Návrh vylepšených metód a modelov
 • Fáza 6: Vytvorenie a vyhodnotenie pilotnej aplikácie 2
 • Fáza 7: Návrh a vývoj komponentov pre udržovanie znalostí
 • Fáza 8: Návrh na rozšírenie výsledkov do ďalších oblastí

Spoluriešitelia:

  Andrejko Anton, Ing.
  Barla Michal, Ing.
  Bartalos Peter, Ing.
  Bieliková Mária, prof. Ing. PhD.
  Filkorn Roman, Ing. PhD.
  Frivolt Gyorgy, Ing.
  Kapustík Ivan, Ing.
  Kosková Gabriela, Mgr. PhD.
  Lekavý Marián, Ing.
  Majtás Ľubomír, Ing.
  Molnár Ľudovít, prof. RNDr. DrSc.
  Rozinajová Viera, Ing. PhD.
  Suchal Ján, Ing.
  Tomša Marek, Bc. Tvarožek Jozef, Mgr.
  Tvarožek Michal, Ing.
  Veselý Richard, Bc.
  Vojtek Peter, Ing.
  Vozár Oto, Bc.
  Vranić Valentino, Ing. PhD.