Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Kvestor STU na včerajšom zasadnutí Správnej rady STU potvrdil potrebu podať opravné daňové priznanie za roky 2016 – 2018 kvôli pochybeniu formy vyplácania štipendií, hraničiacemu s nelegálnym zamestnávaním FIIT STU.

Bratislava 19. 6. 2020

Fakulta informatiky a informačných technológií STU podáva opravné daňové priznania za roky 2016 – 2018 z dôvodu pochybenia vyplácania štipendií formou neodvedenia dane v rokoch 2016 – 2018. Kvestor STU na včerajšom zasadnutí Správnej rady STU potvrdil, že FIIT STU musí celkovo doplatiť na daniach a predpokladaných pokutách desaťtisíce eur.

„Vedenie FIIT STU v rokoch 2016 – 2018 pravdepodobne pochybilo vo veci využitia inštitútu štipendií na vyplácanie študentov, vykonávajúcich práce na komerčných zákazkách, čo vyústilo jednak k neodvedeniu dane a navyše hraničilo s nelegálnym zamestnávaním. S týmto pochybením sa musí súčasné vedenie finančne vysporiadať v aktuálnom rozpočte fakulty,“ povedal prof. Ivan Kotuliak, dekan FIIT STU.

Konanie, ktorým každoročne bol účelovo znižovaný daňový základ prostriedkov prijatých z podnikateľskej činnosti fakulty o desaťtisíce eur a ktoré pravdepodobne napĺňa skutkovú podstatu § 277 Trestného zákona, vyústilo do nutnosti podať opravné daňové priznania zo strany FIIT STU. Túto skutočnosť na včerajšom zasadnutí správnej rady STU potvrdil kvestor univerzity.

„Je potrebné zachovať procesnú opatrnosť, a preto pravdepodobne budeme musieť podať opravné daňové priznania týkajúce sa rokov 2016, 2017, 2018. Za rok 2019 sme tento nedostatok už odstránili,“ dodal kvestor STU.

Celkový daňový nedoplatok, vrátane očakávanej obvyklej pokuty, zverejníme po ukončení procesu s daňovým úradom. O tieto peniaze však fakulta príde v tomto období zbytočne. Predmetné opravné daňové priznania boli pripravené na základe usmernenia kvestora STU z februára roku 2020 a doručené na rektorát, ako aj kvestorovi STU dňa 13. 3. 2020.

Univerzita sa rozhodla do budúcnosti tomuto konaniu explicitne zamedziť a vo februári vydala usmernenie kvestora, ktoré vyslovene zakazuje priame vyplácanie štipendií z prostriedkov získaných podnikateľskou činnosťou.

Pripomíname, že toto preverovanie používania štipendií na vyplácanie prác v rámci komerčných zákaziek, ktoré vyústilo v podanie opravných daňových priznaní, bolo iniciované vedením fakulty po prijatí anonymného podania. Podanie novému vedeniu fakulty len niekoľko dní po nástupe do funkcie v decembri 2019 doručil člen komory mediátorov.

Vo veci vyššie uvedených skutočností bol podaný aj podnet orgánom činným v trestnom konaní.


Tlačová správa: Kvestor STU na včerajšom zasadnutí Správnej rady STU potvrdil potrebu podať opravné daňové priznanie za roky 2016 – 2018 kvôli pochybeniu formy vyplácania štipendií, hraničiacemu s nelegálnym zamestnávaním FIIT STU (Bratislava 19. 6. 2020)