Prejsť na obsah
Prijímanie na štúdium

Fakulta informatiky a informačných technológií má akreditované tieto študijné programy (v zmysle zákona č. 131/2002 Zb. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) - informácia o akreditácii sa nachádza na stránkach Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v registri študijných programov (vyberte Slovenská technická univerzita v Bratislave).

Taktiež má akreditované študijné programy Britskou radou pre inžinierstvo - British Engineering Council UK (akreditačná komisia IET). Certifikát IET o absolvovaní akreditovaného študijného programu môžu získať iba absolventi, ktorí štátnu skúšku absolvovali na prvýkrát.

 

1. stupeň - bakalárske štúdium
3-ročné denné štúdium v študijnom programe: 4-ročné denné štúdium v študijnom programe:
(na základe vyjadrenia Akreditačnej komisie a zaslanie rozhodnutia MŠVVaŠ SR zo dňa 9. 7. 2012)

 

2. stupeň - inžinierske štúdium
2-ročné denné, 3-ročné denné konverzné štúdium1 v študijnom programe:

 

3. stupeň - doktorandské štúdium
3-ročné denné, 4-ročné externé štúdium v študijnom programe:

 

Odporúčame pozrieť študijné programy pre aktuálny akademický rok.


Možnosti štúdia na FIIT
1 3-ročné štúdium druhého stupňa je určené pre tých študentov, ktorí ukončili prvostupňové štúdium v niektorom vzdialenejšom študijnom odbore. Študijný program stanovuje študijné predmety v druhej a tretej časti štúdia rovnako ako študijný program v príslušnom odbore so štandardnou dĺžkou 2 roky. V prvej časti štúdia (nominálne 1 rok), študent získa znalosti v závislosti od jeho úrovne pri prijímaní tak, aby dosahoval všeobecnú úroveň pripravenosti absolventa bakalárskeho štúdia v tomto odbore alebo v príbuznom odbore pokračovať vo svojom štúdiu podľa príslušného inžinierskeho programu.

2 Medzinárodne pôsobiaca Spoločnosť elektrotechnických inžinierov (Institution of Electrical Engineers) so sídlom v Londýne akreditovala študijný odbor Informatika pre študentov nastupujúcich v akademických rokoch 1997/98 až 2016/17 nasledovne:
- titul Bc. je na úrovni britského BEng
- titul Ing., po získaní titulu Bc. v tom istom odbore na STU v Bratislave, je na úrovni britského MEng.