Prejsť na obsah
Poradné orgány dekana FIIT STU

Priemyselná rada FIIT STU je zložená z významných odborníkov z praxe a podnikateľskej sféry. Úlohou priemyselnej rady je najmä sledovanie hlavných trendov rozvoja spoločnosti a najmä priemyslu a obchodu so zvláštnym zreteľom na úlohu informatiky a informačných technológií, na základe toho posúdenie a odporúčanie zámerov v oblastiach hlavných činností fakulty v súvislosti s potrebami a požiadavkami praxe. Predsedom priemyselnej rady je dekan fakulty.