Prejsť na obsah
Spolupráca s priemyslom

Spoluprácu s praxou považujeme za dôležitú súčasť fakultných aktivít. Priemyselným partnerom ponúkame niekoľko foriem spolupráce, pričom cieľom je obojstranne výhodný model zohľadňujúci našu snahu o udržanie a zvyšovanie kvality štúdia a našich absolventov a zapájanie sa do špičkových výskumných aktivít - obidva tieto aspekty sú základom pre nadviazanie a udržanie úspešnej spolupráce s priemyslom.

Všetky spoločnosti, ktoré spolupracujú s fakultou, či ako partneri, podporovatelia, alebo vo výskume, pristupujú k Etickému kódexu spolupráce s fakultou, najmä preberajú

 • záväzok odborného riadenia a kontroly práce študentov,
 • záväzok kontinuity, t. j. neprerušenia spolupráce napr. počas trvania diplomovej práce,
 • záväzok prioritizácie výučby – ak sa študent dostane objektívne do problémov so stíhaním / zvládaním výučby, tak partner mu vytvorí dostatočný priestor a uprednostní študentove školské aktivity.

Kontakt: spolupraca-prax[at]fiit.stuba.sk

Partnerstvo s fakultou

Partnerom ponúkame podporu povedomia o svojej firme u študentov a umožnenie prístupu študentov k ich potencionálnym budúcim zamestnávateľom.

Ponúkame partnerstvo v jednej z nasledujúcich kategórií:

Mimo partnerstva si možno individuálne objednať vybrané produkty a stať sa

Platinový partner

 • je uvedený ako platinový partner na webe fakulty a vo všetkých vizualizáciách a prezentačných materiáloch, kde sa uvádzajú partneri fakulty,
 • je uvedený ako partner troch fakultných podujatí zo zoznamu hlavných fakultných podujatí,
 • prenájom priestorov na fakulte v rozsahu 3 000 eur,
 • priama propagácia v rozsahu troch dvojtýždňových kampaní počas zimného a letného semestra (TV obrazovky, inzeráty, roll-up a pod.),
 • možnosť navrhnúť témy pre 4 individuálne študentské práce (diplomové, bakalárske),
 • možnosť navrhnúť témy a viesť jeden tímový projekt,
 • možnosť ponúknuť stáž študentom (podľa možností fakulty záujmu študentov),
 • 2 prednášky pre firmu v rámci „know-how transfer“ z univerzity v rozsahu spolu 2 x 2 hodiny,
 • členstvo v priemyselnej rade fakulty.

Zlatý partner

 • je uvedený ako zlatý partner na webe fakulty a vo všetkých vizualizáciách a prezentačných materiáloch, kde sa uvádzajú partneri fakulty,
 • je uvedený ako partner dvoch fakultných podujatí zo zoznamu hlavných fakultných podujatí,
 • prenájom priestorov na fakulte v rozsahu 1 500 eur,
 • priama propagácia v rozsahu dvoch dvojtýždňových kampaní počas zimného a letného semestra (TV obrazovky, inzeráty, roll-up a pod.),
 • možnosť navrhnúť témy pre 2 individuálne študentské práce (diplomové, bakalárske),
 • možnosť navrhnúť tému a viesť jeden tímový projekt,
 • možnosť ponúknuť stáž študentom (podľa možností fakulty a záujmu študentov),
 • 1 prednáška pre firmu v rámci „know-how transfer“ z univerzity v rozsahu 2 hodiny do 30 účastníkov,
 • členstvo v priemyselnej rade fakulty.

Strieborný partner

 • je uvedený ako strieborný partner na webe fakulty a vo všetkých vizualizáciách a prezentačných materiáloch, kde sa uvádzajú partneri fakulty,
 • prenájom priestorov na fakulte v rozsahu 750 eur,
 • v rámci daného roka jedno vlastné podujatie na fakulte v rozsahu odbornej prednášky mimo výučby (2 hod.),
 • priama propagácia v rozsahu jednej dvojtýždňovej kampane (TV obrazovky, inzeráty, roll-up a pod.),
 • 1 prednáška pre firmu v rámci „know-how transfer“ z univerzity v rozsahu 1 hodiny do 30 účastníkov.

Podporovateľ fakulty

 • je uvedený ako podporovateľ fakulty na webe fakulty,
 • môže byť uvedený ako podporovateľ fakultného podujatia v závislosti od konkrétnej podpory,
 • objednať si vybrané produkty individuálne (cenník na požiadanie).

Hlavné fakultné podujatia

 • Cena dekana za výborné výsledky štúdia a vynikajúco vypracovanú záverečnú prácu v prvom a druhom stupni štúdia,
 • oceňovanie najlepších študentov pri príležitosti Dňa študentstva,
 • študentská vedecká konferencia - IIT.SRC,
 • súťaž o najlepší tím - TP CUP,
 • Deň otvorených dverí pre stredoškolákov,
 • súťaž v programovaní pre stredoškolákov - ProFIIT,
 • súťaž pre stredoškolákov, zameraná na overenie vedomostí z oblasti počítačových sietí - NET@FIIT,
 • študentská akcia Fiitkovica,
 • regionálne a lokálne kolo celosvetovej programátorskej súťaže ACM,
 • súťaž pre študentov, zameraná na overenie vedomostí z oblasti počítačových sietí - NAG,
 • šachový turnaj fakulty, športové podujatia fakulty a ďalšie,
 • Girls' Day.

Spolupráca vo výskume

Dôležitou súčasťou spolupráce je využitie výskumného potenciálu pracovníkov fakulty a študentov pri riešení spoločných výskumných a inovačných projektov, resp. spoločné výskumné laboratóriá. Tento typ spolupráce je predmetom individuálnej dohody.

Pri produktoch spolupráce vo výskume získava spoločnosť, okrem zvýšeného povedomia o značke medzi študentami, aj prístup k praktickým výstupom a výsledkom spoločnej činnosti na fakulte, v ktorej participujú spravidla najlepší študenti fakulty. Vzhľadom na výskumný charakter aktivít si tieto produkty vyžadujú vysokú mieru koordinácie a konzistencie medzi firmou a fakultou, témy musia byť obojstranne schválené (t. j. nie sú vymáhateľné).

Spôsob realizácie spolupráce

Spolupráca s fakultou môže byť priama (zmluva o spolupráci alebo zmluva o dielo) alebo prostredníctvom Nadácie pre rozvoj informatiky, ktorej prostriedky sa používajú na podporu:

 • súťaží študentov (ProFIIT, ACM ICPC...),
 • štúdia doktorandov (štipendiá pre vybraných doktorandov),
 • organizácie informatických konferencií (napr. WIKT, Znalosti, eLearning),
 • študentov s mimoriadnymi výsledkami (formou štipendií).