Prejsť na obsah
Akademická samospráva FIIT STU

prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD.
menovaný do funkcie od 2. 12. 2019 pre funkčné obdobie 2019 - 2023
e-mail: dekan[at]fiit.stuba.sk
tel.: +421 2 210 22 204
miestnosť 2.04


Dekan je predstaviteľom fakulty, riadi ju, zastupuje a koná vo veciach fakulty.
V ustanovených veciach koná v mene verejnej vysokej školy.
Dekan zodpovedá za svoju činnosť akademickému senátu fakulty.
Dekan zodpovedá rektorovi za svoju činnosť vo veciach, v ktorých koná v mene vysokej školy, za hospodárenie fakulty a za svoju ďalšiu činnosť v rozsahu určenom vnútornými predpismi verejnej vysokej školy.
Dekana vymenúva a odvoláva na návrh akademického senátu fakulty rektor.
Dekana zastupujú v ním určenom rozsahu prodekani. Prodekanov vymenúva a odvoláva po schválení akademickým senátom fakulty dekan.

výňatky z par. 28 Zákona č. 131/2002 Zb. o vysokých školách