Prejsť na obsah
Ústavy a pracoviská

Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (UPAI) zabezpečuje vzdelávaciu činnosť pre študijné programy Internetové technológie a Informačnú bezpečnosť v bakalárskom štúdiu, Aplikovanú informatiku v doktorandskom štúdiu a tiež predmety v ostatných študijných programoch v oblasti počítačových a komunikačných systémov a sietí, informačnej bezpečnosti a bezpečnosti počítačových systémov, architektúry počítačových systémov, návrhu číslicových systémov, počítačovej grafiky a počítačového videnia. Riadi a prevádzkuje viacero vedeckovýskumných a pedagogických laboratóriá, a to Laboratórium sieťových technológií, Laboratórium vnorených systémov, Laboratórium návrhu obvodov VLSI, Laboratórium paralelných počítačových systémov (CUSTU-PARLAB), Laboratórium mobilného počítania, Laboratórium gridového počítania, Laboratórium počítačového videnia a grafiky, Laboratórium počítačovej grafiky, videnia a interakcie (Univerzitný vedecký park), Výskumné laboratórium Siemens, Laboratórium Výskumného centra Eset.

Poslaním Ústavu počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky je rozvíjať a organizačne zabezpečovať vzdelávaciu a vedeckovýskumnú činnosť v odboroch Počítačové inžinierstvo a Aplikovaná informatika a užších príbuzných študijných odboroch.

Medzi ďalšie aktivity UPAI patrí napríklad výučba v oblasti CISCO certifikácie a organizovanie rôznych podujatí pre študentov (napr. Spolupráca s praxou, Letné kurzy pre zahraničných študentov a pod.)

Konkrétne výskumné oblasti zamestnancov a doktorandov UPAI môžete nájsť v časti VÝSKUM.

Ďalšie informácie o aktivitách, laboratóriách, zamestnancoch a zameraní ústavu >>>

 

Kontakt:

Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky
FIIT STU v Bratislave
Ilkovičova 2
842 16 Bratislava 4

tel.: +421 2 210 22 506

e-mail: sekretariat[at]upai.fiit.stuba.sk