Prejsť na obsah
Akademická samospráva FIIT STU

Orgánmi akademickej samosprávy sú:


Základom akademickej samosprávy fakulty je akademická obec fakulty. Akademická obec fakulty volí a odvoláva členov akademického senátu fakulty.

Akademickú obec fakulty tvoria vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci zaradení na fakulte, ktorí sú s vysokou školou v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas (zamestnanecká časť akademickej obce fakulty) a študenti zapísaní na študijných programoch uskutočňovaných na fakulte (študentská časť akademickej obce fakulty).

výňatky z par. 24, 25 Zákona č. 131/2002 Zb. o vysokých školách